تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ | 18:1 | نویسنده : مهین کارگزار

 تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ | 17:13 | نویسنده : مهین کارگزار

1-     برای درج یک تصویر در  اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

 الف) گزینه Picture از سر برگ Design

ب  ) گزینه Chart از سر برگ View

ج  ) گزینه Picture از سر برگ Insert

د  ) همه موارد

2-     برای اضافه کردن Shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) Drawing از سر برگ Insert          ب  ) Drawing از سر برگ View

ج  ) Drawing از سر برگ Home              د   ) Picture از سر برگ  Home

   ۳- برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه NewSlide               ب  ) سر برگ View  گزینه Slide

 ج ) سر برگ Home گزینه NewSlide                 د  ) همه موارد

4-     برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Design گروه Page Setup                   ب  ) سر برگ Home گروه Page Setup

ج  ) سر برگ Insert  گروه Size                               د   ) سر برگ Slide Show گروه Page Setup

 5-  برای تغیر جهت نوشته در یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) گزینه Text Direction از سر برگ Home                  ب  ) گزینه Align Text از سر برگ Home

ج  ) گزینه Text Direction از سر برگ Insert                    د   ) گزینه port vate از سر برگ Home 

۶   -نرم افزار power point 2007  جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می باشد؟
الف- کاربردی             ب- سیستمی                 ج- متنی                       د- آماری

7  -فایلهای ایجاد شده در محیط power point 2007 را چه می نامند؟

الف- presentation                   ب- book                 ج- document       د- chart

۸-برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی insert استفاده می شود؟

الف- hyper link                      ب- smart art                      ج- word art                 د- chart-برای اضافه کردن یادداشت متنی به اسلایدها از کدام گزینه سربرگ insert استفاده می شود؟

الف- header & footer        ب- date & time              ج- picture       د- text  box

۱۰-با استفاده از گزینه from   current   slide  اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

الف- اسلاید اول          ب- اسلاید جاری            ج- اسلاید آخر       د- اسلاید میانی    

 11-برنامه power point 2007  پس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه start قرار می گیرد؟

الف- system  tools          ب- all  programs             ج- accessories           د- enter tainment

۱۲-به هر فایل تولیدی در power point یک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟

الف- docx - document      ب- pptx – presentation        ج- pot – slide            د- xls – spread sheet

۱۳-در محیط power point 2007 به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟

الف- زبانه             ب- نوار دسترسی سریع                     ج- ریبون                          د- نوار وضعیت

14-جهت تغییر رنگ پس زمینه اسلاید از کدام گزینه سربرگ data استفاده می شود؟

الف- colors               ب- color  fill               ج- font  effect               د- background   style

۱۵-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟

الف- start                    ب- delay                     ج- speed                       د- repeat 

۱۶ – از طریق کدام گزینه  می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟ ü     

 الف – سربرگ  Insert  ، گروه Illustration  ، دکمه Shapes   ، گزینه Action Buttons

 ب – سربرگ  Insert   ، گروه Illustration   ، دکمه  smart Art   ، گزینه Action Buttons

ج – سربرگ  Insert    ، گروه  Text   ، دکمه  Word Art        

د – هیچکدام

 17 – برای اضافه کردن جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟

 الف – سربرگ Slid Show  ، گروه setup   ، دکمه setup slid Show ü     

 ب – سربرگ Animations   ، گروه Animation  ، دکمه  Custom Animation

ج – سربرگ slid Show  ، گروه Start Slid Show  ، دکمه Custom Slid Show     

 د – گزینه الف و ج

18– برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟

الف – سربرگ  Home  ü      ب – سربرگ  Insert     ج – سربرگ View    د – سربرگAnimations 

   19- به هر فایل تولیدی درPowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

 الف)Doc-document       √ب)Pptx-presentation         ج)pxt-slide             د)xls-spreadsheet  

۲۰- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

 √الف)Hyper link           ب)smart Art             ج)wordArt                 د)chart  

۲۱- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟  

الف)picture                √ب)shapes               ج)smart Art             د)Action

۲۲- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

  الف)picture                √ب)shapes               ج)smart Art             د)Action

۲۳- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟  

الف)Automatically        ب)clicked              √ج)play Across slides          د)play sound  

۲۴- با استفاده از گزینه From current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

 الف)اسلاید اول                ب)اسلاید میانی            ج)اسلاید آخر                    √د)اسلاید جاری   

۲۵ – پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟

الف) TPX                               ب) PTPX                                 ج) PPT                   د) PPTX 

۲۶ – کدام گزینه زیر معادل Slide show می باشد ؟

 الف) F4                                 ب) F5                                     ج) F6                         د) F7 

۲۷ – در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟

 الف) Insert                     ب) home                               ج) Design                     د) Animations 

۲۸ – برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها Background Styles را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟

 الف) home                         ب) Insert                                      ج) Design                د) Slide show

 ۲۹-     فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

الف) document              ب) book              ج) chart                   √ د) presentation

۳۰-     پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

 الف) ppt                  ب) ptx                      √ ج) pptx                    د) ppxt

۳۱-     برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

 الف) fonts                    ب) Effect                 √ج) Colors             د) Themes

۳۲-     کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟  

  الف) Slide Show             ب) Slide Sorter             ج) Normal                     √ د) Slide view

۳۳-     کدام نما برای مرتب کردن اسلایدها استفاده می شود ؟    

 الف) Slide Show            √ ب) Slide Sorter             ج) Normal                      د) Slide Show 

۳۴-     برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) Design               ب) Home                  √ج) Insert                    د) View

۳۵-     برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟     

 الف) Picture                   ب) Chart                 ج) WordArt                  √  د) Shapes

۳۶-     کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

 √الف) Transition               ب) Show                     ج) Design                  د) Effect

۳۷-  برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) hide slide      √ب) Action Button       ج) Slide Transition            د) Custom Animation

۳۸-کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید  با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

 الف) Rehear Timing           ب) Custom Animation        ج) Slide Transition           √ د) Automatically

After  ۳۹-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

 الف)Normal                        ب)Slide  Sorler            ج)Slide Show*              د)notes Page

۴۰-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

الف)Slide show                     ب)Slide Transition          ج)Custom animation               د)Cutom Show

۴۱-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)View Show                   ب)Aotion  Buttons*      ج)Custom Show         د)Animation  Schemes

۴۲-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.

الف)Slide Sorter *                  ب)Slide Show            ج)Narmal                         د)View Slide

۴۳– ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟

 الف – سربرگ Insert  ،گروه Illustration  ، دکمه  Shapes  

ب – سربرگ Insert ،  گروه  Illustration ، دکمه clip Art

 ج – سربرگ Home   ، گروه   Drawing ، دکمه  shapes          ü     

 د – گزینه الف و ج  تاريخ : شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ | 16:57 | نویسنده : مهین کارگزار
Word 2007
1-     برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Page layout  گروه Orientation  گزینه Portrait

ب  ) سر برگ Insert  گروه Orientation  گزینه Landscape

ج  ) سر برگ Insert گروه Margins  گزینه Portrait

د   ) سر برگ Page layout گروه Orientation گزینه Landscape 2-    

۲-برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ View گروه Table  

ب  ) سر برگ Insert گروه Table  

ج  ) سر برگ Page layout گروه Table  

د   ) هیچکدام

3-     برای درج پا ورقی از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ Reviwe گزینه Header

ب  ) سر برگ References گزینه Footnotes

ج  ) سر برگ References گزینه Insert Endnote

 د   ) گزینه ب و ج

4-     برای اضافه کردن خط کشی به صفحه از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Insert گزینه Ruler

 ب  ) سر برگ View گزینه  Ruler

ج  ) سر برگ Review گزینه  Ruler

د  ) همه موارد 

5-     برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه Size

ب  ) سر برگ   Page layoutگروه Page Scape

ج  ) سر برگView  گزینه Size

د   ) سر برگ Page Layout گروه PageSetup  گزینه Size 6-

۶-برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟
الف- save in                ب- save as                 ج- save                     د- look in -

۷-برای انتخاب قلم مناسب از طریق سربرگها ، باید گزینه ....... را از سربرگ ......... انتخاب کنیم.

الف- insert \ font                             ب- home \ font       

  ج- page layout \ font                 د- page layout \ paragraph 8-

۸-کدام کلید ترکیبی میانبر برای افزایش سایز قلم به کار می رود؟

الف- ctrl+]                             ب- ctrl+[                           ج- ctrl+(                    د- ctrl+) 9-

۹-الگوها برای تسریع و تسهیل درتولید اسناد .............. به کار می روند.

الف- کاملاً شبیه به هم             

 ب- دارای وجوه اشتراک             

  ج- کاملاً متفاوت از هم             

د- متنی

10-کدام یک ار نماهای word چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟

الف- print  layout          ب- web   layout   ج- outline        د- draft 11-    

۱۱-جهت ترازبندی ،تغیر فونت و گزینه های cut, paste  در کدام زبانه قرار دارند ؟

الف: insert                        ب: home                   ج: review               د: view -

۱۲-جهت فعال کردن خط کش کدام  زبانه را انتخاب می کنیم ؟

 الف: insert                 ب: page layout                 ج : view                 د: mailing -

۱۳-پس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انخاب می کنیم ؟

 الف: home                ب:   design               ج: view                      د: table

۱۴-گزینه symbol  در کدام زبانه قرار دارد ؟

الف: insert                        ب: home                   ج: review               د: view -

۱۵-فایلهای محیط word 2007 با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟ ا

لف: doc                ب: dot                    ج:docx                     د: dotx -

۱۶-با انتخاب گزینه odd page از لیست print what کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟

الف: صفحات زوج            ب: صفحات فرد          ج: صفحه اول سند              د: صفحه آخر سند

17-گزینه های مربوط به پاورقی ، کادر بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟

 الف: insert                 ب: page layout                 ج : view                 د: mailing -

۱۸-برای تعیین میزان انواع تورفتگی  های قابل اعمال به یک پاراگراف از ...........استفاده می شود ؟

الف: خط کش افقی     ب: خط کش قائم           ج: گزینه paragraph  از زبانه page layout    د: الف و ج

 19-هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر قابل استفاده باشد ؟

الف: یک بار                ب: دو بار       ج: سه بار              د: به هر تعداد که کاربر مایل باشد .

 20-مقدار پرش مکانما در tab پیش فرض چه مقدار است ؟

 الف: یک اینچ              ب: نیم اینچ                     ج: دو اینچ                د: چهار اینچ

 21 - از طریق کدام گزینه می توان متنی را به صورت کم رنگ زمینه سند قرار داد؟      

 الف – سربرگ  page Lay out ،گروه   page back ground   ، دکمه water mark

ب -  سربرگ   page Lay out  ،  گروه page set up ، دکمه water mark

ج - -   سربرگ   page Lay out ، گروه      page back ground، دکمه page border

د – سربرگ insert ،گروه link ، دکمه

 water mark  22 – برای تنظیم حاشیه بالا و پایین سند از کدام گزینه می توان این کار را انجام داد؟

الف – سربرگinsert ، گروه pages ، دکمه cover page

ب – سربرگ page Lay out گروه page back ground ، دکمه  page border       

ج – سربرگ  page Layout ، گروه page setup ، page setup ،سربرگ margins

د – سربرگ home ،گروه paragraph ، دکمه border and shading  

۲۳-– اگر بخواهیم در صورت ادامه جدول در صفحه ی بعد عناوین جدول در سطر اول صفحه بعد به نمایش در آید از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟    

  الف - سربرگ Layout ، گروه data ، دکمه repeat header rows

ب – سربرگ page Layout ، گروه data ، دکمه repeat header rows

 ج – سربرگ page Layout ، گروه  page setup ، دکمه Hyphenation  

د – سربرگ insert  ، گروه Links  ، گزینه Bookmark  

۲۴– از کدام گزینه زیر می توان جدول را رسم کرد ؟

الف – سریرگ Home  ،گروه Table ، دکمه Table      

ب – سربرگ Insert ، گروه Table  ، دکمه Table

ج – سربرگ view ، گروه Document views ، دکمه Print Layout

 د – سربرگ Insert ، گروه Illustrations ، دکمه chart   

۲۵-با فشار دادن کدام کلید تابعی مکانما از حالت متن خارج وسربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

 الف)f2               ب)f4            √ج)f6                  د)f8  

۲۶-در پنجره word options برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟

 الف)دکمهdisplay      √ب)Advanced→display     ج)دکمهcustomize       د)هیچکدام  

27- برای پیدا کردن هم معنی کلمه چه مسیری را باید انتخاب کرد؟

 √الف)Review→Research       

 ب)Review→splaing&Geramer  

ج)review→new comment      

د)همه موارد

 28- بهترین روش در صورتی که یکسری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک ............ ایجاد کنیم؟

 الف)سند جدید                                       ب)template         

  √ج)Macro        د) ب وج  

۲۹- برای اینکه در جدول سطر اول آن در ادامه جدول در صفحات دیگر تکرار شود کدام گزینه را بابد انتخاب کرد؟  

الف)page layout→Hypenation                 ب)page layout→page setup→orientation  

ج)Layout→distribute Rows                    √د)layout→Data→rRepeat Header Rows 

۳۰ – برای ایجاد صفحه عنوان درword 2007 کدام مراحل باید طی شود ؟

الف) Insert –Cover page                  ب) Insert-Blank page          

  ج) Insert –page break                  د) هرسه گزینه صحیح است

 31– برای تبدیل اعداد لاتین به فارسی در Word Options روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟

الف) Add Ins                             ب) Advanced                   

     ج) Customize                          د) Display 

۳۲ – برای شماره گذاری سطرها از کدام سربرگ وارد می شویم ؟

 الف) Home                                ب) Insert                        

    ج) Page Layout                      د) Review 

۳۳-برای ایجاد جدول ازکدام منواستفاده میشود.

الف)Tools                                 ب)table     

 ج)Format                                د)Uiew

۳۴-کلید میانبرد فرمان Replace کدام گزینه است.

 الف)Ctrl+F                           ب)Ctrl+H   

 ج)Ctrl+G                            د)Ctrl+A

۳۵-گزینه Bookmarkدرکدام سربرگ قراردارد.

الف)insert                                         ب)view 

  ج)   Formatn                                   د) Tools

-برای ایجاد جدول ازکدام منواستفاده میشود.

الف)Tools     ب)table      ج)Format      د)Uiew

2-کلید میانبرد فرمان Replace کدام گزینه است.

الف)Ctrl+F   ب)Ctrl+H    ج)Ctrl+G    د)Ctrl+A

3-گزینه Bookmarkدرکدام سربرگ قراردارد.

الف)insert    ب)view   ج)        Formatn(Tools

4-بهترین حالت نمایش صفحه درکدام حالت نمایشی است.

1-Weblayoue   2-Print  layout*    3-Uormal    4-Out lineتاريخ : شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ | 16:39 | نویسنده : مهین کارگزار

ساخت ایمیل تصویری

● Security Question -يكي از سئوالات اين قسمت را انتخاب كنيد. مهم نيست كدام سئوال را انتخاب مي كنيد و چه جوابي مي دهيد هر چه مي خواهد باشد . مثلآ يك سئوال را انتخاب كنيد و سه حرف از روي صفحه كليد را در فيلد بعدي تايپ كنيد. اين قسمت نيز براي زماني كه شما رمز عبور خود را فراموش كرده ايد بكار مي آيد . البته در صورتي كه حروفي را كه تايپ مي كنيد بخاطر داشته باشيد.

● Your Answer -جواب سئوال فوق را كه انتخاب كرده ايد در اينجا مي نويسيد كه توضيح داده شد.

● Type the code shown -حروفي را كه در شكل پايين اين فيلد مي بينيد جهت امنيت و جلوگيري از جعل وارد نماييد. در ضمن يادتان باشد حروف بزرگ و كوچك را رعايت كنيد.

● Do you agree -آيا شما موافق هستيد. تيك اين قسمت را بزنيد.

و سر انجام پس از پر كردن فيلد ها (خانه هاي فوق) دگمه Create My Account را كليك نماييد. پس از كليك كردن اين دگمه اگر اشتباهي در فرم پر كرده وجود داشته باشد فرم دوباره به شما بر مي گردد و قسمت اشتباه با رنگ قرمز مشخص شده است كه آن را تصحيح مي كنيد. و دو باره ارسال مي كنيد.

در صورت درست بودن فرم ، صفحه ديگري براي شما ظاهر مي شود. كه مشخصاتي را كه شما وارد نموده ايد در آن مي بينيد. براي ادامه شما روي دگمه Continue كليك كنيد. احتمالآ در اين هنگام پنجره Security Alert ظاهر مي شود. كه Yes را كليك كنيد.پس از آن صفحه اي ظاهر مي شود كه در حال حاضر (يعني زمان نگارش اين صفحه) شما را به ايميل كلاسيك مي برد. كه به احتمال زياد در آينده اين قسمت تغيير مي كند. روي دگمه Go to Mail Classic كليك كنيد.

و بالاخره در پايان كار، شما به صندوق پستي كه ايجاد كرده ايد مي رويد .در سمت چپ صفحه كلمه (1)Inbox را مشاهده مي كنيد كه عدد يك داخل پرانتز نشان دهنده اين است كه شما يك ايميل يا در حقيقت يك نامه در صندوق خود داريد كه با كليك كردن بر روي آن باز مي شود و اين ايميل اولين ايميل شماست كه از طرف ياهو به شما خوش آمد گويي كرده است . هميشه تعداد نامه هايي كه براي شما مي رسد بين پرانتز نوشته شده است كه شما آن ها را با كليك كردن باز مي كنيد.

و اينك گزينه هاي مهم ديگري را كه در اين صفحه وجود دارد بر رسي مي كنيم.

● Draft -نامه اي مي نويسيد ولي در آن زمان از ارسال آن منصرف مي شويد . اين نامه را مي توانيد در Draft ذخيره كنيد.

● Sent -نامه هاي ارسال شده در اين پوشه قرار مي گيرد.

● Bulk -و يا Spam -ياهو بطور خودكار نامه هايي را كه تبليغاتي و هرز نامه مي باشد در اين پوشه ذخيره مي كند.

● Trash -نامه هايي را كه خوانده و Delete مي كنيد به مدت يك ماه در اين پوشه مي ماند . كه در صورت لزوم مي توانيد باز خواني كنيد.

● Contacts -آدرس ايميل دوستان خود را مي توانيد در اين پوشه ذخيره كرده و هنگام ارسال نامه، آدرس ها را فراخواني كنيد.

● Calendar -تقويم

● Notepad -يادداشت ها

● Sign Out -هنگامي كه با صندوق پستي خود كاري نداريد و مي خواهيد خارج شويد اين گزينه را كليك كنيد.

● Empty -اين كلمه در جلوي بعضي پوشه قرار دارد و براي خالي كردن آن ها به كار مي رود.

● Compose -و يا New message -با كليك كردن اين گزينه صفحه اي باز مي شود كه براي ارسال نامه جديد مي باشد و داراي قسمت هايي به شرح زير است.

- To آدرس كامل ايميل شخص گيرنده در اين قسمت نوشته مي شود.

- Subject موضوع نامه تان را بنويسيد.

- Cc مخفف Carbon Copy رونوشتي از نامه براي كساني كه آدرس آن ها در اينجا تايپ شود ارسال مي شود . در اين حالت اولين شخص دريافت كننده نامه متوجه مي گردد كه اين ايميل براي چه اشخاص ديگري نيز ارسال شده است.

- Bcc مخفف Blank Carbon Copy رونوشت براي كساني كه آدرس آن ها در اينجا تايپ مي شود. ارسال مي كند ولي شخص اول متوجه ارسال نامه براي اشخاص ديگر نمي شود.

- Body متن نامه را در اين قسمت تايپ كنيد.

- Send با كليك اين كلمه نامه ارسال مي شود.

● Forward -در صورتي كه تمايل به ارسال يكي از ايميل هاي دريافتي را براي شخص يا اشخاص ديگري داشته باشيم از اين گزينه استفاده مي كنيم. روي آن كليك مي كنيم در نتيجه صفحه ي ارسال نامه باز مي شود و مي بينيم كه در قسمت موضوع نامه كلمه FWD قبل از موضوع قرار دارد كه البته قابل ويرايش است.

● Reply -در صورت تمايل به پاسخ يك ايميل ، يكي از آسان ترين راه ها Reply كردن ايميل است. روش كار چنين است كه پس از خواندن نامه اين گزينه را كليك مي كنيم در نتيجه صفحه ي ارسال نامه باز مي شود و آدرس شخص فرستنده نامه قبلي به عنوان آدرس شخص گيرنده منظور شده است. و حروف Re قبل از موضوع نامه قرار دارد . همچنين متن نامه شخص قبل در قسمت Body ديده مي شود . بنابراين امكان ارسال جواب نامه همراه با متن نامه قبلي شخص فرستنده وجود دارد.

● Attach Files -براي ضميمه كردن يك يا چند فايل مثل عكس به ايميل به كار مي رود.با كليك كردن اين گزينه فيلد هاي Browse ظاهر مي شود كه با كليك كردن روي Browse فايل هاي داخل كامپيوتر خود را مي توانيد ببينيد و فايل مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روي Attach Files كليك كنيد كمي صبر كنيد و بعد گزينه Continue to Message كليك كنيد و بعد دگمه Send را بزنيد تا نامه شما به همراه عكس ارسال شود.

مراجعه به صندوق پستي و چك كردن و خواندن نامه هاي خود.

ابتدا به سايت ياهو رفته و روي Mail كليك كنيد. پس از آن آدرس ايميل خود و رمز عبور خود را وارد نموده و Sign in را كليك كنيد تا به صندوق پستي خود برويد و براي چك كردن ايميل هاي خود روي Check Mail كليك كنيد . و پس از باز شدن صفحه جديد ، براي خواندن هر يك از ايميل هاي خود روي آن ها كليك كنيد.

تذكر:شما مي توانيد از راه ميانبر به صندوق خود برويد. براي اين كار به آدرس زير برويد.

www.mail.yahoo.com

روش ارسال نامه.

پس از مراجعه به صندوق پستي گزينه Compose را كليك نماييد. بقيه مراحل را قبلآ در قسمت  Compose توضيح داديم.

روش حذف نامه ها.

قبل از پر شدن 70 در صد از كنجايش Mail box شما، يك پيام هشدار (Warning) ظاهر مي شود كه بايد به حذف نامه هاي خود اقدام كنيد.

براي اين كار بعد از رفتن به صفحه Check Mail بايد Check Box موجود در كنار نامه هاي مورد نظر را فعال كرده (تيك بزنيد) و سپس گزينه Delete را كليك كنيد. و يا براي حذف يك ايميل پس از خواندن آن دگمه Delete را انتخاب كنيد.تاريخ : یکشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ | 15:0 | نویسنده : مهین کارگزار

Word

 1-  نوار ابزار  Standard   حاوي  …  است .                     

الف – دكمه هاي  مربوط  به استاندارد سازي سند                 

ب  -  دكمه هاي  مربوط به كنتر ل  شكل  ظاهري  پنجره  نمايش

ج   -    پراستفاده ترين دكمه ههاي مورد  استفاده در محيطword  

د   - دكمه هاي  قالب بندي   متن و پاراگراف ها

2-   براي  انتقال  از حالت  تايپ  لاتين  به فارسي  در Office – xp   كليد تركيبي  … را فشار مي دهيم.

الف – Alt +Ctrl  سمت راست                                        ب  - Ctrl +Shift  سمت چپ

ج   - Ctrl +Shift  سمت راست                                      د    -   Alt +Shift  سمت چپ يا  راست

3-  براي  ذخير ه سازي  يك سند  تحت  نامي ديگر  از كدام فرمان  استفاده  مي شود ؟

الف – Save in                 ب  - Save out                      ج   - save                    د  - Save as

4- كدام  فرمان  براي باز كردن يك سند  موجود  به كار مي رود ؟

الف – New                     ب  -  Open                          ج   -Open  As             د   - Save

5-  ناحيه وظيفه  New Document  نام …  سندي  را كه اخيرا  مورد استفاده قرار گرفته اند ، در خود نمايش مي دهد

الف –   دو                        ب  -   چهار                           ج   -  هشت                   د  -   شانزده

6- كدام  عمل درناحيه وظيفه  New Document  فابل  انجام نيست ؟

الف – باز كردن  اسناد جديد                                 ب  -  ايجاد  اسناد جديد   بر اساس  اسناد موجود

ج   - ايجاد  اسناد  جديد  بر اساس  الگوها                د  -    ايجاد  سند جديد با تلفيق چندين  سند موجود

7-  براي انتقال  به ابتداي  پاراگراف  بعد ي ،  كليد تركيبي …  را فشار مي دهيم .

الف – Ctrl + Home         ب  - Ctrl + End                  ج   - Ctrl +é            د  -   Ctrl +ê

8- براي انتخاب  قلم  مناسب  از طريق منوها ، بايد  گزينه  …  را از منوي  …  انتخاب كنيم .

الف –   Table – Font                                     ب  -Format – Font                         

ج   -Format- Paragraph                                 د  -   از هر سه گزينه  فوق  مي توان استفاده كرد .

9- كدام كليد تركيبي  ميانبر  براي افزايش   سايز  قلم  به كار  مي رود؟

الف – Ctrl + ]                 ب  -    Ctrl + [                     ج   -    Shift + (         د  - Alt + )   

10- كدام رو ش  براي تعيين  قلم   در متنهاي  فارسي  - لاتين  بهتر  است ؟

الف – به كار گيري  گزينه  Font    از منوي   Format

ب  - به كار گيري  ليست  قلمهاي  نوار ابزار  Formatting

ج   -  استفاده  از كليد  ميانبر Ctrl +Shift + F

د  -    هر سه  روش  فوق  يكسان هستند .

11-  كدام  روش  براي مرور  و مشاهده سريع  تصاوير  موجود  در سند  مناسب تر  است ؟

الف – فشار  دادن مكرر  كليد  Page Down   از  ابتدا  تا انتهاي سند

ب  -  كليك  روي دكمه Select Browse Object  ، انتخاب  گزينه Browse by Graphic  و كليك مكرر  روي  دكمه هاي  بالا و پائين   دكمه Select Browse Object

ج   - كليك  روي دكمه  Select Browse Object     ، انتخاب  گزينه  Find ,    و كليك  مكرر   روي دكمه ها ي بالا و  پائين  دكمه Select Browse Object.

د  -  سرعت  هر سه  روش  فوق  يكسان است .

12- كدام گزينه  در مورد  فرمانهاي  Save as  و Save    صحيح  نيست ؟

الف – انتخاب  فرمان Save as  همواره  موجب  ظهور  كادر محاوره Save as  مي شود  در حالي كه  فرمان Save   تنها  در شرايط خاصي  كادر محاوره  مزبور    را احضار  ميكند

ب  - با استفاده از فرمان Save as   مي توان  سند  جاري را در قالب  بك فايل  جديد ، با نام و آدرس   متفاوت ذخيره كرد ،  در حالي   كه فرمان Save   چنين   امكاني   را فراهم  نمي كند .

ج   - فرمان Save   مي تواند  به عنوان روشي  جهت  تكثير  فايل  سند  مورد  استفاده  قرار گيرد، در حالي كه فرمان Save as  چنين  امكاني  را  در اختيار  شما قرار نمي دهد .

د  -   هنگامي  كه براي اولين بار  تصميم  به ذخيره  يك سند  جديد  مي گيريد،   عملكرد فرمان Save  و Save as  يكسان  خواهد بود .

 13-   براي انتخاب كدام بخش  از  سند بايد  داخل  آن  تريپل  كليك ( يعني سه بار كليك )كرد ؟

الف – يك كلمه                   ب  -  يك جمله            ج    -  يك پاراگراف                     د  -   كل سند

14-  كدام  گزينه  براي انتقال  يك متن از سندي  به سند  ديگر   مناسب تر است ؟

الف – Paste – Cut           ب  - Paste – Copy          ج   -Ctrl +Drag                 د  - Drag

15- براي تعيين  ميزان  انواع  تو رفتگي   هاي قابل   اعمال به يك  پاراگراف از …  استفاده  مي شود.

الف –  خط كش  افقي                                                     ب  -   خط كش  قائم                

ج   -  گزينه  Paragraph از منوي  Format                      د  -   گزينه هاي الف و ج صحيح است

16- ابزار Format painter    براي  …  به كار مي رود.

الف – كپي  كردن يك  پاراگراف  از محلي به  محل ديگر

ب  - كپي كردن قالب  بندي  يك پاراگراف به يك پاراگراف ديگر

ج   - جا به جا  كردن يك پاراگراف  از محلي به محل ديگر

د  -   همه موارد

17- كدام گزينه از كادر محاوره  Font   براي تنظيم  فاصله  بين كاراكتر هاي قابل  استفاده است؟

الف – Kerning Fonts      ب  -Position                        ج   -Effects                د  -  spacing

18- براي  تغيير  نوع قالب بندي  هائي  كه به طور خود كار اعمال  مي شوند، لازم است روي  گزينه   …    واقع  در …  كليك كنيم .

الف – Option   - منوي Tools                                       ب  - Option   - منوي Format

ج   - Option   -  كادر محاوره Auto Format                 د  - Auto Format -  Tools

19-الگو ها  براي تسريع  و تسهيل  در توليد  اسناد …     به كار  مي روند.

الف –  كاملا  شبيه به هم                                                 ب  - داراي وجوه اشتراك

ج   -  كاملا  متفاوت  از هم                                              د  -    متني

20-  الگوي  يپيش فرض  مورد استفاده  در Word   كدام است ؟

الف – Blank Document  ب  - My Template              ج   - Template           د  -  Default

 

EXCEL

 21- كدام يك از موارد زير مي تواند نام يك خانه از خانه هاي كاربرگ Excel باشد؟

الف - 2AZ                      ب - ZA                               ج - AZ2                    د - Z2A

22- مكان كدام يك از نوارهاي موجود در برنامه Excel ثابت است؟

الف – نوارمنو و نوار وضعيت                                     ب - نوار ابزار Drawing و نوار وضعيت

ج - نوار عنوان و نوار وضعيت                                    د - نوار عنوان و نوار ابزار Drawing

23- كدام يك از عبارات زير درست است؟

الف - داده هاي عددي غيرقابل تغيير هستند.

ب - فرمولها براي برقراري رابطه بين داده هاي عددي به كار مي روند.

ج - در داده هاي متني نمي توان از اعداد استفاده كرد.

د - در داده هاي عددي مي توان از حروف الفبا استفاده كرد.

24-  در مورد اولويتهائي كه برنامه Excel براي خواندن فرمولها رعايت مي كند، كدام عبارت صحيح است؟

الف - برنامه Excel ابتدا توانها و سپس محتويات داخل پرانتزها را محاسبه مي كند.

ب - برنامه Excel ابتدا عملگرهاي ضرب و تقسيم را محاسبه كرده و سپس به محاسبه عملگرهاي جمع و تفريق مي پردازد.

ج - برنامه Excel محتويات داخل پرانتزها را در آخرين مرحله محاسبه مي كند.

د - برنامه Excel ابتدا عملگرهاي ضرب و تقسيم  و بعد، عملگرهاي توان را محاسبه مي كند.

 25- در مورد اولويتهايي كه برنامه Excel براي خواندن فرمولها رعايت مي كند، كدام عبارت درست است؟

   الف - برنامه Excel از چپ به راست شروع به خواندن فرمول كرده و عملگرهاي موجود را محاسبه مي كند.

   ب - در صورت وجود نداشتن پرانتز و توان در يك فرمول در مورد عملگرهاي جمع،‌تفريق، ضرب و تقسيم، برنامه Excel با اولويت از چپ به راست به محاسبه مي پردازد.

   ج - در صورتي كه بعد از عملگرهاي جمع، تفريق، ضرب و تقسيم يك عملگر توان وجود داشته ياشد، برنامه Excel عملگر توان را بعد از عملگرهاي جمع،‌تفريق، ضرب و تقسيم محاسبه مي كند.

    د - در صورتي كه بعد از عملگرهاي جمع،‌تفريق، ضرب و تقسيم يك عملگر توان وجود داشته باشد، برنامه Excel عملگر توان را قبل از عملگرهاي جمع، تفريق، ضرب و تقسيم را محاسبه مي كند.

26-  فرمولي كه محتواي خانه A1 را با خانه A5 جمع نموده و بر داده هاي موجود در خانه A2 تقسيم كند و سپس حاصل را به توان دو برساند، كدام است؟

الف – ((A1 + A5 )/A2 )^2                                            ب – ((A1+A5/A2) )^2

ج - (A1+A5 )/A2^2                                                     د - ((A1+A5 )/A2^2

27- كدام يك از گزينه هاي زير از نوع اطلاعات عددي به حساب نمي آيد؟

الف - اعداد                        ب - تاريخها                           ج – صوت                        د - فرمولها

28-  براي ايجاد يك پوشه جديد كدام يك از اجزاي كادر محاوره Save As را مورد استفاده قرار مي دهيد؟

الف - دكمه Create New Folder

ب - منوي ميانبري كه با كليك راست روي فضاي خالي كادر محاوره Save As در صفحه نمايش ظاهر مي شود.

ج - كادر ليست Save In

د - كادر ليست Save As Type

29- اگر هنگام ذخيره يك فايل، نامي را براي آن انتخاب نكنيم، اين فايل ….

الف - ذخيره نمي شود         

ب - بدون نام ذخيره مي شود

ج - نام پيش فرض فايل برنامه Excel براي آن در نظر گرفته مي شود

د - ذخيره مي شود ولي امكان باز كردن آن وجود ندارد.

30- در صورتي كه در هنگام ذخيره يك فايل، پسوند xls، را وارد نكنيد، ….

الف - هيچ مشكلي پيش نمي آيد                                   ب - فايل ذخيره نمي شود

ج - فايل بدون نام ذخيره مي شود                                 د- برنامه Excel نمي تواند آن فايل را باز كند.

31- در صورت غير همجوار بودن خانه ها چگونه آنها را انتخاب مي كنيد؟

الف - بعد از فشار دادن كليد Shift روي خانه هاي مورد نظر كليك مي كنيم.

ب - اشاره گر ماوس را روي خانه هاي مورد نظر درگ مي نماييم.

ج - بعد از فشار دادن كليد Ctrl روي خانه هاي مورد نظر كليك مي كنيم.

د - روي تك تك خانه هاي مورد نظر كليك مي نماييم.

32- در مورد خانه هاي غير همجوار كدام عبارت صحيح است؟

الف - كپي همزمان خانه هاي غير همجوار با استفاده از منوها امكان پذير است.

 ب   - كپي همزمان خانه هاي غير همجوار فقط با استفاده از ماوس  امكان پذير است.

ج - كپي همزمان خانه هاي غير همجوار كار بسيار پيچيده اي است.

د - كپي همزمان خانه هاي غيرهمجوار امكان پذير نيست.

33 - توسط فرمان Undo تعداد …    فرمان آخر را مي توان حذف نمود.

الف - 16                          ب - 14                                 ج – 10                               د - 1

34- براي اجراي سريع فرمان Undo كليدهاي … و براي اجراي سريع فرمان Redo كليدهاي …. مورد استفاده قرار مي گيرند.

الف - Ctrl+ Z – Ctrl+Y                                             ب - Ctrl+Y – Ctrl+Z

ج - Ctrl+S – Ctrl+Z                                                 د -  Ctrl+C – Ctrl +V

 

35- فرامين Cut و Paste به چه منظور مورد استفاده قرار مي گيرند؟

الف - حذف اطلاعات                                              ب - كپي اطلاعات

ج - جابه جايي اطلاعات                                           د - حذف آخرين فرمان و بازگرداندن دوباره آن

36-  براي اجراي فرمان Cut و Paste از كدام كليدهاي ميانبر استفاده مي كنيم؟

الف - Ctrl-C و Ctrl- V                                               ب - Ctrl-X و Ctrl- V

ج    -‌ Ctrl-D و Ctrl Z                                                د -  Ctrl Y و Ctrl Z

37- فرمولي كه اطلاعات موجود در خانه A1 را به توان دو برساند و حاصل را با ريشه سوم خانه A4 جمع نمايد كدام است؟

الف – A1*2+A4*2        ب – A1^2+A4^1/3       ج – (A1+A2 )^2         د – (A1+A4 )*2

38- براي تغيير عرض يك ستون از كاربرگ كدام روش مؤثر نيست؟

الف - انتخاب گزينه Width از زير منوي Column موجود در منوي Format

ب - انتخاب گزينه Column Width از منوي ميانبر

ج - درگ كردن مرز بين خانه هاي موجود در دو ستون         

د - درگ كردن مرز بين نام دو ستون

39-  با استفاده از كدام يك از زبانه هاي موجود در كادر محاوره Format Cells مي توان هم ترازي متنهاي موجود در خانه هاي انتخابي را تنظيم كرد؟

الف - Alignment             ب - Font                             ج – Number               د - Pattern

40-  در زبانه Number موجود در كادر محاوره Format Cells كدام گزينه از ليست Categories حاوي گزينه اي براي مشخص كردن سه رقم، سه رقم  اعداد  بزرگ است؟

الف - Number                 ب - Currency                      ج – Fraction               د – General

 

POWER POINT

 41-  به فايل هاي توليد شده توسط  Power Point    چه مي گويند ؟

الف  -  Document           ب  -  Paint                          ج   -  Book          د   -Presentation

42- در كدام يك از نوار هاي  زير مي توان  نام نمايش جاري  را مشاهده نمود؟

الف  - Task bar               ب  -  Menu bar                   ج   -Status bar      د   -  Title bar

43-   كدام گزينه  بيانگر  روش  ايجاد  اسلايد  با استفاده   از الگوهاي   طراحي  است ؟

الف  - Auto Content Wizard                                   ب  - Design Template         

ج   - Blank Presentation                                         د   -Open an Existing Presentation

44- براي خروج   از برنامه    Power Point  كداميك از شيوه  هاي زير  نادرست است ؟

الف  - به كار بردن كليد هاي  تركيبي  Alt+f4

ب  -استفا ده  از دكمه    Close    در نوار عنوان  برنامه

ج   -  استفاده   از گزينه Exit    از منوي  File                  

د   -   به كار بردن  كليد  F4

45-   كدام يك  از روشهاي  زير  موجب  ايجاد  نمايش  جديدي  مي شود كه مي تواند از ابتدا  داراي  محتوياتي  همجون  متن، تصوير و …  باشد .

الف  - Open Presentation                                          ب  -  Auto Content Wizard

ج   - Blank Presentation                                           د   - Design  Template

46 -   دركدام  يك از نواحي  تشكيل دهنده پنجره  Power Point   مي توان كليه  اسلايد هاي  نمايش  را در كنار هم مشاهده كرد ؟

الف  - ناحيه out line                                                    ب  -  ناحيه New document

ج   - ناحيه Speaker notes                                                                                     د   -   نوار وضعيت

47-  ارائه كننده  يك نمايش  ( سخنران -  دركدام  يك از نواحي  تشكيل دهنده  پنجره  Power Point  مي تواند  ياد داشتهاي  خود را وارد كند ؟

الف  - ناحيه Open Presentation                                  ب  -  ناحيه New document

ج   - ناحيه Speaker notes                                           د   -   نوار وضعيت

 

48- كدام  فرمان جهت  تغيير  درجه بزرگنمائي  اسلايد هاي   نمايش  بكار  مي رود ؟

الف  -   فرمان  NEW ، ويزارد   Auto Content             ب  -   فرمان  Save As

ج   -   فرمان    Pan                                                     د   -  فرمان Zoom

49- كدام گزينه  بيانگر  فرمت  فايل هاي نمايش  است ؟

الف  -*.ppt                      ب  -   *.mdb                       ج   -  *.doc                   د   -   *.xls

50-نرم افزار  Power Point    همواره  اسلايد هاي جديد  را در  چه  محلي  وارد مي كند ؟

الف  -قبل از  اسلايدهائي كه  در حال حاضر  نمايش  يافته است.                                        

ب  - در شروع  مجموعه  اي از اسلايد ها

ج   -  بعد از اسلايد ي  كه در حال  حاضر  نمايش  يافته است 

د   - در انتهاي  مجموعه  اي از اسلايد ها

 51- چگونه  مي توان  جانمائي  هاي اسلايد  پيش  ساخته را  براي اسلايد  هاي جديد  انتخاب كرد؟

الف  -  از طريق نوار    Formatting                               ب  -از طريق نوارSlide Layout

ج   -از طريق نوارDrawing                                          د   -از طريق نوارStandard

52 - چطور يك  اسلايد را  به نمايش خود اضافه  مي كنيد ؟

  الف  -  با انتخاب  گزينه هاي File   → New   و   سپس  انتخاب  گزينه Blank Presentation

  ب  - با انتخاب  گزينه هاي   View → Tool Bars و سپس  انتخاب  گزينهStandard    از ليست  ظاهر شده

  ج   - با انتخاب  گزينه هاي File   → New ،  كليك كردن  روي پيكان  سمت راست  ناحيه  وظيفه New Presentation     انتخاب گزينه  Slide Layout     از منوي  ظاهر  شده    و در نهايت  انتخاب  جانمائي  اسلايد  مورد نظر   براي  اسلايد  جديد

  د   - با انتخاب  گزينه هاي Insert  → New  Slide يا  كليك  روي دكمه New  Slide  از نوار ابزار  Formatting

53- ناحيه  Outline   از نماي Normal   به چه كار  مي آيد؟

الف  -   وارد ،تصحيح  كردن متن ، تغيير  مرتبه اهميت  متن و  تر تيب قرار گيري  اسلايد ها

ب  -   فقط  مشاهده  هم زمان  تمام  اسلايد ها                      

ج   -   فقط  وارد  و تصحيح كردن متن

د   -   فقط  تغيير  دادن ترتيب  قرار گيري  اسلايد ها

54-  كدام  روش  براي  دستيابي  به نماي  Slide Sorter    قابل  استفاده  است ؟

الف  - انتخاب گزينه هاي    View  → Slide Sorter         

ب  -انتخاب گزينه هاي Slide Show → View Show    

ج   -انتخاب گزينه هاي  Slide Show →      View Show                                          

 د   -انتخاب گزينه هاي View →   Task Pane  →  Slide Layout         

55 – كدام يك از نما هاي زير  امكان تصحيح  هم زمان محتواي  چندين اسلايد  را فراهم  مي كند ؟

  الف  -نماي  Note Page                                              ب  - نماي Slide Sorter  

  ج   - نماي Normal،  ناحيه  Outline                            د   - نماي Slide Show

-56 كدام فرمان براي وارد كردن يك تصوير كليپ آرت در اسلايد قايل استفاده است؟

     الف- فرمان Insert→    Object                   ب- فرمان Insert →    Picture →  From File

    ج- فرمان                           Insert →  Chart د- فرمان Insert   → Picture  → Clip Art

57-  چطور مي توانيد رنگ ستون هاي يك نمودار ستوني را تغيير دهيد؟

   الف- با كليك راست روي نمودار و انتخاب گزينه Format Axis از منوي ميانبر

   ب- با كليك راست روي ستون هاي نمودار و اتخاب گزينه Format Axis از منوي ميانبر

   ج- با كليك راست روي ستون هاي نمودار و انتخاب گزينه Format Data Series از منوي ميانبر

   د- با كليك راست روي  نمودار و انتخاب گزينه Format Data Series از منوي ميانبر

58-   با به كار گيري كدام يك از جانمايي هاي زير مي توان سه جدول را وارد اسلايد كرد؟

الف-                                               Title and Textب- Title and 2-Column Text

ج- Title, Content , and 2-Content                        د- Title and 2-Content

59-   چطور مي توانيد رنگ پس زمينه دلخواه خود را به يك جدول اعمال كنيد؟

الف- با انتخاب جدول،‌كليك روي دكمه Font Color از نوار ابزار Drawing و انتخاب رنگ مورد نظر

ب- با انتخاب جدول،‌كليك روي دكمه Fill Color از نوار ابزار Drawing و انتخاب رنگ مورد نظر

ج- با انتخاب جدول،‌كليك روي دكمه Line Color از نوار ابزار Drawing و انتخاب رنگ مورد نظر

د- با انتخاب جدول،‌كليك روي دكمه Line Style از نوار ابزار Drawing و انتخاب رنگ مورد نظر

 

60- كدام فرمان براي مخفي كردن اسلايدها در هنگام اجراي نمايش به كار مي رود؟

الف- فرمان ‏Tools  →  Hide                      ب- فرمان Slide Show →   Animation Scheme

ج- فرمان Format →    Slide Layout          د- فرمان Slide Show →   Hide Show

 ACCESS

 61-كدام يك  از گزينه هاي  زير  از  ويژگي  هاي طراحي  پايگاه داده است؟

الف – طراحي  مستقل  ازكامپيوتر                                       ب   - ايجاد فيلد هاي  مفيد       

  ج   -  حذف  ناهنجاري  هاي اطلاعاتي                                د  -  همه موارد

62-  در يك پايگاه داده  رابطه اي 

الف – هر دو جدول  بايد با هم مرتبط باشد                          ب   - هر دو ركورد بايد  باهم مرتبط باشد

  ج   - هر جدول  بايد داراي كليد اوليه باشد                        د  - هر دو فيلد  بايد با هم مرتبط باشند

63-  در طراحي  رابطه اي  بايد

الف – داده هاي زيادي  وجود داشته باشد

  ب   -  داده هاي ناسازگار وجود داشته باشد

  ج   - هر مقدار  غير كليد اوليه  به تمامي  فيلد هاي  موجود  در كليد اوليه وابسته باشد

   د  -  تمامي جداول  با هم مرتبط باشند

64- كليد اوليه  براي مشخص سازي منحصر به فرد  ركوردها توسط …  مورد  استفاده قرار  مي گيرد

الف –  يك فيلد                      ب   - دو فيلد                           ج   -  سه فيلد         د  -  يك يا چند فيلد

65- از كدام  يك از گزينه هاي زير  به منظور  سرعت  بخشيدن  به جستجو ها در يك پايگاه داده استفاده مي شود؟

الف – ركورد                       ب   - فيلد                               ج   -  شاخص            د  -  كليد اصلي

66- يك يا چند فيلد كه يك ركورد  را به طور منحصر به فرد مشخص مي كند  ،…   ناميده  ميشوند 

الف – شاخص                     ب   - كليد                              ج   - داده                  د  -   اطلاعات

67-    كدام يك  از گزينه هاي زير از  اجزاي اصلي  يك جدول نيستند ؟

الف –  كليد اوليه                   ب   -  شاخص                        ج   - ركورد              د  - فيلد

68-   كدام يك از فيلدهاي  زير  را بايد  به اجزاي  آن تقسيم كنيم ؟

الف –  كد پستي                    ب   -  آدرس               ج   -   كد ملي                د  -   شماره شناسنامه

69- در برنامه Access   مي توان  تعداد   …    را براي  صفحه  آخر يك  گزارش  در نظر  گرفت

الف  -  دو سرصفحه و يك پاصفحه                                  ب   -دو سرصفحه و دو پاصفحه

   ج   -يك  سرصفحه و دو پاصفحه                                  د   -يك  سرصفحه و يك پاصفحه

  70-   براي تغيير جانمائي  فيلد هاي موجود در يك گزارش  ، مي توان  از نماي  …    استفاده كرد

الف  -  Form                ب   -              Designج   -Data sheet             د   - Report Design

71-كدام گزينه  د رمورد توليد يك  پايگاه  داده جديد  با استفاده از الگو  صحيح است ؟

الف  –هميشيه  استفاده  از يك الگو  براي ايجاد  يك پايگاه  داده  مناسبتر  است .

  ب   - هميشه  يكي ازالگوهاي موجود  در كادر  محاوره اي  Template  با نياز  شما سازگار است .

  ج   - با استفاده  از الگو هاي موجود  در Access   مي توانيد پايگاه  داده اي  توليد كنيد كه حتي ركوردهاي  مورد نياز  شما را نيز  درخود داشته باشد.

   د  - اگر پايگاه داده اي را بر اساس  يك الگو  تهيه  كنيد  ، جداول  موجود در پايگاه  داده و فيلد هاي  موجود در جداول  به طور  اتوماتيك  تهيه  مي شوند .

 72- كدام عبارت در مورد مراحل توليد يك پايگاه داد ه جديد ، صحيح  است ؟

الف – تنها تفاوت  برنامه Access    با ديگر برنامه هاي  office     در مورد ذخيره  فايل اين است كه Access  فايل پايگاه داده  جديد  را در همان  ابتداي  توليد ،  در هارد ديسك  كامپيوتر  ذخيره  مي كند .

  ب   - از آن  جا كه  برنامه Access  در زمره  برنامه هاي  Office  است ،  فايل پايگاه داده را نيز به همان روش  ديگر  برنامه هاي Office ذخيره مي كند .

  ج   - برنامه Access  هميشه  فايل  پايگاه داده را با استفاده  از  اسامي  پيش فرضي كه خود  مي داند  ، نامگذاري  مي كند.

   د  - در Access     بايد همه  پايگاه ههاي داده  را در پوشه اي بنام Database  ذخيره  كرد.

73- اگر بخواهيد  جدولي را با استفاده از يك الگو در پايگاه داده خود ايجاد  كنيد  ، از كدام روش  توليد  جدول استفاده  مي كنيد ؟

الف – توليد جدول  با استفاده از نماي Design                ب   -توليد جدول  با استفاده از ويزارد Table

ج   -توليد جدول  با استفاده از نماي Data sheet        د  - توليد جدول  با استفاده از نمايTemplates  74- فيلد هاي  كليد  اوليه  به منظور   …   مورد استفاده  قرار  مي گيرند .

الف – محافظت  از جداول                                      ب   -  متمايز كردن ركورد  هاي جدول ازيكديگر

 ج   - مرتب كردن  ركورد هاي  يك جدول                  د  - متمايز كردن فيلد هاي يك جدول  از يكديگر

75- كدام عبارت در مورد تغيير  نوع داده  يك فيلد  صحيح است؟

الف – نوع داده  يك فيلد  را مي توان  در نماي  Datasheet   تغيير داد .

  ب   - اگر در فيلدي  كه نوع داده  تاريخ را دارد ،  عددي  را وارد كنيد ، اين  عدد ذخيره  نمي شود .

  ج   - تغييرات  انجام شده روي  نوع داده يك فيلد نيز مانند  ركورد هاي  درج شده  در آن ، بلا  فاصله  در  هارد ديسك  ذخيره  مي شود  و از شما  در مورد ذخيره تغييرات سئوال  نمي شود .

   د  -اگر پس  از وارد كردن مقادير  زيادي  از داده ها  اقدام به تغيير  نوع آن  ها نمائيد  ، ممكن  است مقدار ي  از اطلاعات خود را  از دست بدهيد

76-كدام عبارت در مورد ترتيب فيلدهاي يك جدول صحيح است ؟

الف- ترتيب فيلدهاي موجود در يك جدول را فقط مي توان در نماي Design تغيير داد .

ب- ترتيبي كه براي فيلدهاي يك جدول در نظر گرفته مي شود غير قابل تغيير است و بايد از ابتدا در مورد محل قرار گيري فيلدها اطمينان داشته باشيد .

ج- اگر محل فيلدها را تغيير دهيد برنامه Access هنگام بستن جدول در مورد ذخيره يا عدم ذخيره تغييرات از شما سوال نمي كند .

د- ترتيب قرارگيري فيلدهاي يك جدول را نمي توان در نماي Data sheet نيز تغيير داد .

77- كدام عبارت در مورد جدولي كه در نماي Data sheet نمايش داده شده است صحيح است ؟

الف- در نماي Data sheet امكان هيچ تغييري در طرح بندي جداول وجود ندارد .

ب- در نماي Data sheet  امكان ورود اطلاعات به جداول وجود ندارد .

ج- در جدولي كه در نماي Data sheet نمايش داده شده است مي توان فيلدهايي را اضافه كرد .

د- در نماي Data sheet جدول به صورت سطري و ستوني نمايش داده شده و مي توان اطلاعات را در آن وارد كرد .

78- براي تعيين شاخص ( ايندكس ) يك جدول كدام روش را پيشنهاد مي كنيد ؟

الف- بعد از نمايش جدول در نماي Design  گزينه Index را از منوي View انتخاب كرده و يا روي دكمه Indexes واقع در نوار ابزار كليك كنيد .ب- بعد از نماش جدول در نماي Data sheet گزينه Index را از منوي View انتخاب كرده و يا روي دكمه Indexes واقع در نوار ابزار كليك كنيد .

ج- بعد از نماش جدول در نماي Data sheet گزينه Index را از منوي Insert  انتخاب كرده و يا روي دكمه Indexes واقع در نوار ابزار كليك كنيد .

د- بعد از نماش جدول در نماي Design گزينه Index را از منوي Insert انتخاب كرده و يا روي دكمه Indexes واقع در نوار ابزار كليك كنيد .

79- كدام گزينه  در مورد  مرتب كردن  ركورد هاي  يك جدول  صحيح است ؟

الف  - ركورد هاي جدول  را فقط  مي توان  براساس  مندرجات  يك فيلد  مرتب نمود

   ب   - به منظور  مرتب كردن  ركورد هاي  يك جدول  لازم است كه پرس  و جوي  مربوطه را توليد  كنيد .

   ج   - فرمان  Sort Ascending     ركورد ها را  به ترتيب  نزولي  و فرمان Sort Descending  ركورد ها را به ترتيب صعودي  مرتب  ميكند

   د   -  با مرتب كردن ركورد هاي يك جدول  براساس  يك فيلد  با سهولت  بيشتري  مي توان به ركورد هاي مورد نظر  دست يافت .

80-   براي توليد يك پرس و جو  بايد حتما    …     را كه پرس و جو  بر مبناي  آن ساخته  مي شود،  انتخاب كنيد .

الف  -  جدولي                       ب   -  گزارشي            ج   -  ركوردي                 د   - پايگاه داده اي

 

  

ICDL 1

 

1

ج

31

ج

61

د

2

ج

32

د

62

الف

3

د

33

الف

63

ج

4

ب

34

ب

64

د

5

ب

35

ج

65

ج

6

ج

36

ب

66

ب

7

د

37

د

67

ب

8

ب

38

ج

68

ب

9

الف

39

الف

69

ج

10

الف

40

الف

70

ب

11

ب

41

د

71

د

12

ج

42

د

72

الف

13

ج

43

ب

73

ب

14

الف

44

ج

74

ب

15

د

45

الف

75

د

16

ب

46

الف

76

ج

17

ب

47

ج

77

د

18

ج

48

د

78

الف

19

ب

49

الف

79

د

20

الف

50

ج

80

الف

21

ج

51

ب

 

 

22

ج

52

د

 

 

23

ب

53

الف

 

 

24

ب

54

الف

 

 

25

د

55

ج

 

 

26

الف

56

د

 

 

27

ج

57

ج

 

 

28

الف

58

ج

 

 

29

ج

59

ب

 

 

30

الف

60

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | 9:8 | نویسنده : مهین کارگزار

۱-كداميك از موارد زير تعريف كامپيوتر مي باشد ؟

الف –كامپيوتر همان ماشين حساب است با اين تفاوت كه حجم آن بزرگتر و انجام عمليات آن نيز سريعتر ميباشد 

ب – كامپيوتر در حقيقت يك وسيله الكترونيكي است كه توسط آن مي توان اطلاعات را بر روي ديسكها ذخيره نمود و ار روي آنها بازيابي نمود

ج – كامپيوتر وسيله اي خلاق و متفكر و قابل اطمينان است كه مي تواند داده ها را دريافت كرده و ذخيره كند و سپس با توجه به دستوراتي كه به آن   داده ميشود آنها را پردازش كند و سپس اطلاعات را به عنوان نتيجه آماده سازد .

د كامپيوتر يك ماشين الكترونيكي است كه ميتواند داده ها را دريافت كرده و ذخيره كند و سپس بر حسب دستوراتي كه به آن داده شده است آنها    را پردازش كند و سپس اطلاعات را به عنوان نتيجه آماده سازد .

 2- كداميك از گزينه ها ي زير صحيح است ؟

الف –  كليه اجراء فيزيكي و قابل لمس كامپيوتر را سخت افزار مي گويند .                                 

ب –  سخت افزار و نرم افزار لازم و ملزوم يكديگر هستند .

ج – به داده ها ي برنامه هاي موجود در ديسكها نرم افزار گويند.

د-هر سه مورد.

 3- ميان افزار

الف – حالتي ميان نرم افزار وسخت افزار .                              ب سخت افزار همراه با نرم افزار.

ج – نرم افزاري.                                                                د – الف و ج.

 4- كدام يك از گز ينه هاي زير صحيح مي باشد؟

الف – داده هانتيجه اطلاعات مي با شند.                                  

ب اطلاعات نتيجه داده ها مي باشند.

ج – داده ها و اطلا عات با هم فرقي نمي كنند.                           

د – بر روي اطلا عات پردازش مي شود وداده ها را به عنوان خروجي مي دهد.

 5- به چه دليل امروزه از كامپيوتر در همه جا استفاده مي شود ؟

الف – سرعت در پردازش داده ها                                           ب –  دقت در پردازش داده ها    

ج – گنجايش حجم زياد اطلاعات                                           د همه موارد .

 6- خصوصيات بارز نسل سوم چيست ؟

الف – ترانزيستور                   ب – لامپ خلاء                      ج مدارات مجتمع (IC )          د – رله

 7-انواع كامپيوتر از لحاظ عملكرد داخلي و نحوه پردازش عبارتند از؟

الف – قياسي-خانگي –رقمي .                            ب قياسي-پيوندي-عددي.        

 ج – رقمي-شخصي-خانگي.                             د – خانگي-پيوندي-قياسي.

 8 انواع كامپيوتر ها از نظر قدرت پردازش عبارتند از :

الف –  MINI COMPUTER –MAINEFRAME- ANALOG

ب   SUPER COMPUTER , MAIN FRAME , MINI COMPUTER , MICRO COMPUTER

ج – HYBRIDE-DIGITAL-ANALOG  خانگي          

 د- شخصي  ، خانگي ، كامپيوتر بزرگ ، ميني كامپيوتر ، سوپر كامپيوتر

 9-واحد پردازشگر ( CPU ) به كداميك از موارد رير اطلاق مي گردد؟

الف –واحد كنترل                     ب واحد محاسبه ومنطق و واحد كنترل    

  ج – واحد حافظه                      د -  واحد هاي خروجي و ورودي

 10-كدام بخش كامپيوتر وظيفه پردازش اطلاعات را دارد؟

الف – واحد كنترلCU              ب واحد حساب ومنطق ALU            ج – RAM                     د – ROM

 11-اجزاي اصلي سخت افزار يك كامپيوتر كداميك از گزينه هاي زير مي باشد ؟

الف – واحد كنترل ،واحد پردازنده مركزي ،حافظه                     ب – واحد ALU،حافظه ،واحد ورودي        

ج- واحد ورودي وخروجي ،حافظه                                     د CPU،حافظه جانبي،واحد ورودي وخروجي

 12-سيستم عددي كه در كامپيوتر  استفاده مي شود……. مي باشد؟

الف – دودويي                         ب – باينري                           ج – هگزا                     د الف يا ب

 13-كد ASCIIمعروف به كدام است ؟

الف – مطلق 8  بيتي                ب 7 يا 8 بيتي               ج – مطلق 16 بيتي         د – 8 يا 16 بيتي

 14- كدام واحد ظرفيت حافظه را بيان مي كند ؟

الف B (بايت)                      ب – KB                              ج – GB                               د – ب و ج

 15- هر1024 كيلو بايت معادل است با ؟

الف – 1GB                          ب 1MB                            ج – 10MB                          د -  10GB

 16-  واحد حافظه از كوچكترين واحد  تا بزرگترين واحد كداميك از گزينه هاي زير است ؟

الف – بايت ،بيت ،كيلو بايت ،مگابايت                   ب  –بايت ،كيلو بايت ، مگا بايت ،گيگا بايت ، ترا بايت

ج – گيگا بايت ،كيلو بايت ،مگابايت ،بايت              د – بيت ،بايت ، كيلو بايت ،گيگا بايت ،مگا بايت

 ۱7 انواع حا فظه ها ي اصلي كدامند ؟

الف RAM ,ROM             ب – CD ROM                    ج – كمكي يا جانبي                  د – همه موارد

 18- برنامه ها به منظور اجرا در كدام حافظه قرار مي گيرد ؟

الف حافظه كاري RAM                                    ب – حافظه ROM                

  ج – حافظه جانبي ديسك سخت                     د – حافظه جانبي فلاپي ديسك

 19دسترسي به اطلاعات ديسكها ي مغناطيسي به كدام صورت است ؟

الف – ترتيبي                ب – گام به گام                  ج مستقيم يا اتفاقي              د – موازي

 20-براي اين كه اطلاعاتي كه به كامپيوتر وارد كرده ايم بعد از خاموش شدن از بين نرود بايد در كجا ذخيره كنيم ؟

الف   حافظه كمكي                                    ب –  حافظه RAM                

ج –  حافظه ROM                                           د -  الف و ج

 21 به چه دليل از حافظه هاي جانبي در سيستمهاي كامپيوتري استفاده مي شود ؟

الف –  بيشتر بودن ظرفيت آنها نسبت به حافظه اصلي                

ب –  اطلاعات در آنها به صورت دائمي ذخيره مي شود

ج –  سرعت دستيابي به محتواي حافظه هاي جانبي در مقابل حافظه هاي اصلي بالاست         

 د -  الف و ب

 22- كدام يك از موارد زير جزو تفاوتهاي ديسكها ي لرزان و هارد ديسكها ميباشد ؟

الف – حجم حافظه               ب – سرعت دستيابي         ج – تعداد صفحات             د همه موارد

 23-براي ذخيره دائمي برنامه ها كداميك از گزينه هاي زير مناسبتر است ؟

الف – RAM                 ب- ROM                          ج- CD ROM                      د-هر سه مورد 

 24-حافظه ها ي جانبي در ريز كامپيوتر ها :

الف – به صورت مدارهاي مجتمع ونيمه هادي هستند.                               ب-RAM

ج  - به صورت ديسك يا نوار مورد استفاده قرار مي گيرند .                          د- ROM

 25-مواقعي كه كامپيوتر خاموش است سيستم عامل برروي كدام قسمت است ؟

الف – ROM                     ب- RAM                        ج- ديسك راه انداز                   د- هر سه مورد

26 حافظه CACHE  چه حافظه اي است ؟

الف –حافظه جانيبي است                                     ب- حافظه اصلي است              

ج- حافظه جانبي بين ريزپردازنده و RAM  است           د- حافظه اصلي  بين ريزپردازنده و RAM  است

 27 عملكرد بافر در افزايش سرعت دستگا ه هاي كامپيوتري در چيست ؟

الف -  آنرا با لا مي برد                   ب- پائين مي برد                     

ج- نقشي ندارد                            د- ر برخي دستگا ه هاي با لا و در برخي پايين ميرود  

28 كدام يك از دستگاههاي زير فقط به عنوان ورودي شناخته مي شود ؟

الف – چاپگر              ب- ديسك گردان            ج- اسكنر            د- رسام ( پلاتر)

 29 كدام يك از دستگاههاي زير هم به عنوان ورودي هم به عنوان خروجي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟

الف ديسك درايو                ب- اسكنر            ج- پلاتر                      د- صفحه كليد

 30 براي انتقال تصاوير به حافظه كامپيوتر از چه وسيله اي استفاده  مي شود ؟

الف – موس                     ب- اسكنر                 ج- رسام                    د- چنين امكاني وجود ندارد

 31 اصطلاح HARD COPY  چيست ؟

الف خروجي چاپ شده توسط چاپگر را از آنجايي كه ميتوانيم به صورت دائمي نگهداري كنيم اصطلاحا  HARD COPY مي گوئيم.

ب-همان سخت افزار است

ج-اطلاعات موجود روي HARD DISK گوييم                      

د-هيچكدام

 32-كدام يك از چاپگرهاي زير داراي بيشترين سرعت چاپ ميباشد ؟

الف –چاپگرزنجيره اي                                       ب-چاپگر ليزري  

  ج-چاپگر ماتريس نقطه اي 0                         د) چاپگر چرخ آفتاب گردان

 33-كدام يك از دستگاههاي زير از بافر استفاده ميكنند

الف –چاپگر                        ب-صفحه كليد                         ج-ماوس                                د-الف وب

 34-چاپگرليزري جزء كدام دسته از چاپگرها ميباشد

الف –ضربه اي                       ب-غير ضربه اي                    ج-حرارتي                             د-مكانيكي

35- كيفيت و وضوح تصوير به كدام يك از  عوامل زير بستگي دارد  ؟

ا لف – صفحه نمايش          ب-كارت گرافيك                        ج-نرم افزار                        د-هر سه مورد

 36- كارت گرافيكي مربوط به كداميك از دستگاه هاي زير مي باشد ؟

الف – صفحه كليد               ب- چاپگر                            ج- صفحه نمايش                     د- رسام

 37- كداميك از دستكاه ها ي خروجي زير از دستگاه هاي خروجي SOFT COPY مي باشد ؟

الف – چاپگر                    ب- مانيتور                          ج-رسام                              د- هر سه مورد

 38-محل قرار گرفتن ريز پردازنده و RAM كجاست ؟

الف – هر دو در شكاف هاي گسترشي                                    

ب-هر دو بر روي بورد اصلي . 

ج- RAM در شكاف گسترشي رير پردازنده بر روي بورد اصلي

د-RAM بر روي بورد اصلي و ريز پردازنده در شكاف گسترش

 39- قدرت ريز پردازنده ها با چه عواملي سنجيده مي شود ؟

الف – وجود يا عدم وجودكمك پردازنده                                                                             

ب - با ميزان ضربان ساعت سيستم

ج  -   ميزان آدرس دهي ، گنجايش ثبات ها ، ظرفييت گذرگاه داده ، سرعت ساعت ،مجموعه دستور عمل ها       

د-   CACHE، ثبات

 40- شكاف هاي گسترشي چيست ؟

الف محلي است بر روي بورد اصلي و براي قرار دادن بردها مربوط به دستگاهاي جانيي است            

  ب-همان بورد اصلي است

ج- جدا از برد اصلي است و براي قرار دادن بردها مربوط به دستگاهاي جانيي است.                             

 د- هيجكدام

 41 كدام يك از گزينه هاي زير در باره مودم نادرست است ؟

الف –  مودم ها به دو  صورت  داخلي و خارجي وجود دارند       

ب  -  مودم دستگاهي ورودي و خروجي است

ج- مودم اطلاعات را به صورت ديجيتال به كانال ارتباطي ارسال مي دارد                                 

د- مودم اطلاعات را به صورت آنالوگ به كانال ارتباطي ارسال مي دارد 43-انواع طبقه

 42- طبقه بندي نرم افزارها عبارتست از ؟

الف   سيستمي ، كاربردي                                     ب- سطح بالا ، سطح پايين        

ج- پردازشگر لغات ، صفحه گسترده                              د- همه موارد

 43 زبان هاي  سطح بالا زبانهايي هستند كه ……

الف – به دور از زبان طبيعي بوده و به زبان ماشين نزديكترند      

ب- به زبان طبيعي نزديكترند و نيار به ترجمه و تفسير دارند

ج- وابسته به ماشين است                                                    

د-فقط در كامپيوترهاي شخصي استفاده مي شوند

 44 -  كداميك از زبانهاي زير به زبان ماشين نزديكتر است ؟

الف –  زبان كوبول ( COBOL)                                     ب- زبان بيسيك ( BASIC)     

ج- زبان اسمبلي ( ASSEMBLY)                                  د- فاكس پرو ( FOXPRO)

 45 براي وارد كردن متون و تغيير در آنها از كداميك از نرم افزارهاي زير استفاده مي كنيم ؟

الف –  سيستمهاي مديريت پايگاه داده                      ب - واژه پرداز             

 ج -  صفحه گسترده                                              د - هيچكدام

 46 كدام يك از نرم افزارهاي زير براي ايجاد بانك اطلاعاتي به كار مي رود ؟

الف –  نرم افزار COREL DRAW                                    ب – نرم افزار AUTOCAD  

ج  -  نرم افزار ACCESS                                                  د - نرم افزار PHOTO SHOP

 47-  گستردگي  شبكه هاي   LAN نسبت به WAN  چيست ؟

الف – وسيعتر  است .               ب -  كمتر است                        

ج- فرقي  ندارد                        د – بستگي به توپولوژي دارد

                                                                                              موفق باشید

                                                                                    آموزشگاه کامپیوتر حامد

 

 

 تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ | 17:25 | نویسنده : مهین کارگزار


1-برای اجرای فرمان cut و paste از کدام کلیدهای میانبر زیر استفاده می شود؟

الف- ctrl+c – ctrl+v               ب- ctrl+v – ctrl+x  

 ج- ctrl+z – ctrl+y                 د- ctrl+y – ctrl+z

۲-برای تعیین زاویه متن موجود در یک خانه ، کدام یک از زوایای زیر قابل قبول است؟

الف- -100                   ب- 120                      ج- -45                          د- -300

3-کدام یک از گزینه های موجود درزبانه number از کادر محاوره format cells  امکان اضافه کردن % (درصد) را به اعداد می دهد؟

الف- currency                       ب- percentage                        ج- special                       د- number

۴  -کدام تابع ( توابع ) برای محاسبه میانگین اطلاعات عددی موجود در خانه های یک محدوده از کاربرگ مورد استفاده قرار می گیرند؟

الف- round                         ب- sum , count                           ج- min                    د- max

۵- -فرمول =sum(a1:a4)/count(a1:a4) معادل کدام یک از این فرمولهاست؟

الف- =round(a1:a4)                          ب- =sum(count(a1:a4))       

 ج- =average(a1:a4)                          د- =count(sum(a1:a4))

۶-فرمولی که اطلاعات موجود در خانه b2 را به توان دو برساند و حاصل را با ریشه دوم خانه c4 جمع نماید کدام است؟

الف- b2^2+c4^1/2             ب- b2*2+c4*2                ج- (b2+c4)*2               د- (b2+c4)^2

۷-برای اجرای سریع فرمان undo کلیدهای ........وبرای اجرای سریع فرمان redo کلیدهای ......... مورد استفاده قرار می گیرند

.الف- ctrl+z – ctrl+y                                         ب- ctrl+y – ctrl+z                  

 ج- ctrl+c – ctrl+v                                           د- ctrl+x – ctrl+v

۸-برای ذخیره کردن یک الگو به عنوان یک template کافی است در لیست ....... گزینهexcel templateراانتخاب کنید.

الف- save  in                                                ب- save   as  type            

ج- save  as  name                                         د- file name

۹-برای مرتب کردن اطلاعات موجود در لیست (بر اساس حروف الفبا ) .....

.الف-  data \ sort                   ب- data \ filter            

 ج- insert \ sort                    د- home \ find

۱۰-علامت مساوی در شروع یک خانه  نشانه چیست؟

الف- شروع یک فرمول                                    ب- شروع یک جستجو             

ج- شروه عملیات filtering                               د- شروع ذخیره سازی یک فایل

۱۱- کدام گزینه در مورد تعداد سطرهای محیط اکسل 2007 درست است ؟

 √الف) 1048576                   ب) 1048567          

     ج) 23563                         د) 10563

12-     آخرین ستون اکسل چه نام دارد ؟

 الف) XDF                    ب) FDX                    √ ج) XFD                          د) XLS

۱۳-     کدام گزینه برای نامگذاری یک سلول از محیط اکسل مناسب است ؟

 الف) XXX1000              ب) XYD1048               ج)A1049576            √ د) XAB1234

۱۴-     پسوند فایلهای ایجاد شده در اکسل 2007 کدام است ؟

 √الف) XLSX                ب) XXLS               ج) XLS            د) XLXS

۱۵-     برای پنهان کردن فرمولهای کاربرگ از دید کاربر کدام مسیر درست است ؟

 √الف) format cells à protection à hiden             ب) home à protection à hiden        

    ج) view à protection à hiden                          د) Refrence à protection à hiden             

۱۶-  با استفاده از گزینه ......... می توان تغییرات انجام شده در کارپوشه های اشتراکی را مشاهده کرد ؟

الف) changes                                              ب) share workbook         

 √ ج) track changes                                    د) change all

۱۷-     کدام گزینه جزء تابعهای منطقی است ؟

 الف) IF            ب) Second                     ج) And                  √    د) گزینه الف و ج درست است

 18-     گزینه Filter در کدام سربرگ قرار دارد ؟

الف) View                √  ب) Data                    ج) Review                    د) Formulas

۱۹-     کدام تابع را می توان جایگزین فرمول =Sum(A1:B5)/Count(A1:B5) کرد ؟

 الف) AVERAGEA               √  ب) AVERAGE                 ج) ROUND               د) AUTOSUM

۲۰-     برای انجام محاسبات مختلف بر روی  رکوردهای مرتب شده یک لیست می توان از قابلیت ........... استفاده کرد .

 الف) AutoFilter                  ب) Sort Filter             √    ج) Subtotal                 د) Filter

۲۱- برای مرتب کردن یک لیست ...........................

الف) گزینه SORT را از منوی DATA انتخاب می کنیم .           

ب) گزینه FORM را از منوی DATA انتخاب می کنیم .

ج) گزینه ARRANGE را از منوی DATA انتخاب می کنیم .      

 د) گزینه AUTOFILTER را از منوی DATA انتخاب می کنیم .

 22 – برای ادغام چند سلول کدام گزینه بکار میرود ؟

 الف – سربرگ  Home  ،گروه Alignment ، دکمه  merge & center  ،merge cells  

ب – سربرگ insert ، گروه Table  ، دکمه   merge & center  ،merge cells

ج _ سربرک insert ، گروه Links  ، دکمه Hyper Link ü      

د – راست کلیک روی سلول ها ، انتخاب گزینه merge cell  

 ۲۳– از طریق کدام گزینه های زیر می توان برای سلول ها یادداشت قرار داد؟ ü       new

commentàcommentàالف – review

ب - راست کلیک روی سلول ، انتخاب گزینه insert  ، زیر گزینه comment

ج - راست کلیک روی سلول ، انتخاب گزینه Filter زیر گزینه comment

د - راست کلیک روی سلول ، انتخاب گزینه Format cells، سربرگ  Fill ،دکمه Fill effect  

۲۴ – کدام یک از فرمول های زیر معدل اعداد درون سلول های C4  تا C8  را نمایش می دهد؟

 ü      الف - =Average (C4:C8)

 ب -  = Sum (C4 :C8 )

ج - =Average (C4;C8)

د -       = Sum (C4; C8) 

۲۵ – کدام گزینه برای فریز کردن یک سطر بکار میرود؟

الف – سربرگ Home  گروه Editing ، دکمه Sort and Filter  ، freeze panes

ب – سربرگ data ،گروه sort and filter ، دکمه filter ، freeze panes

ج – سربرگ view ، گروه sort and filter ، دکمه  filter، freeze panes ü     

 د – سربرگ view ، گروه گزینهWindow ، دکمه freeze panes  ، freeze panes  

۲۶ – گزینه  Decimal Places برای اعداد اعشاری در کدام سربرگ قرار دارد ؟

الف) Home                               ب) Insert                        

ج) Page Layout                         د) Data 

۲۷ – از کادر محاوره Format  cells در سربرگ Home کدام زبانه هم ترازی متنها را تنظیم می کند ؟

 الف) Number                            ب) Font                             

  ج) Alignment                           د)  Border 

۲۸ – برای حفاظت از ساختار کارپوشه گزینه Protect work book را از کدام سربرگ انتخاب می کنیم 

 الف) View                                                     ب) Review              

ج) Page Layout                                               د) Insert 

۲۹ – برای تغییر قالب پیش فرض در خانه های صفحه کاری از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) Format cell                                               ب) Format as table             

 ج) Cell styles                                                   د)الف و ج صحیح است

 30-فرمان Goal seek درکدام سربرگ قراردارد.

الف)Data        ب)Tools                   ج)Format                              د) Edit     

۳۱-گزینه Track   Changesدرکدام منوقراردارد.

 الف)Window                                       ب)Help                   

   ج)*review                                         د)-View

۳۲-کلید میانبرفرمان Hyper link کدام کلیدترکیبی است.

الف)Ctrl+K      ب)Ctrl+H                             ج)Ctrl+N                   د)-Ctrl+F

۳۳-تابعی که برای میانگین اعدادمحاسبه میکندچه نام دارد.

 الف)Sum          ب)Count      3                  ج)Average                       د)Mat  

۳۴- برای فیلتر گذاشتن روی چند موضوع سلولهااز مسیرHome→Editing→sort filter کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

 الف)sort A to Z            ب)sort Z to A                √ج)Custom sort              د)filter  

۳۵- برای اینکه بدانیم تغییرات توسط کاربران روی کاربرگ شده است کدام گزینه از مسیرReview→changes را باید انتخاب کنیم؟

 √الف)Track changes→High light changes          

 ب)Alow users to Edit Ranges

 ج)share workbook                                           

د)protect sheet  

۳۶- برای بدست آوردن ضرب دو ماتریس از کدام تابع استفاده می کنیم؟

 الف)Minverse             √ب)MMult              ج)عملگر*(ضرب)               د)Count  

۳۷- تابع وارون ماتریس در Excel چه نام دارد؟

  √الف)Minverse            ب)MMult              ج)countA                         د)Countif  

۳۸- در صورتی که نمرات دروس یک دانش آموز در سلولهای یک کاربرگ داشته باشیم ومعدل این دانش آموز کمتر از 15 باشد اگر بخوهیم معدل را به 15 برسانیم چه گزینه ای از مسیرData→Data tool باید انتخاب کنیم؟

 الف)what-if analysis→Data table          

  ب)what-if analysis→scenario Manager

 √ج)what-if Analysis→Goal seek           

   د)اینکار امکان پذیر نمی باشد  تاريخ : جمعه ۱۳۹۰/۰۴/۱۰ | 17:27 | نویسنده : مهین کارگزار

۱-كداميك از موارد زير تعريف كامپيوتر مي باشد ؟

الف –كامپيوتر همان ماشين حساب است با اين تفاوت كه حجم آن بزرگتر و انجام عمليات آن نيز سريعتر ميباشد 

ب – كامپيوتر در حقيقت يك وسيله الكترونيكي است كه توسط آن مي توان اطلاعات را بر روي ديسكها ذخيره نمود و ار روي آنها بازيابي نمود

ج – كامپيوتر وسيله اي خلاق و متفكر و قابل اطمينان است كه مي تواند داده ها را دريافت كرده و ذخيره كند و سپس با توجه به دستوراتي كه به آن   داده ميشود آنها را پردازش كند و سپس اطلاعات را به عنوان نتيجه آماده سازد .

د كامپيوتر يك ماشين الكترونيكي است كه ميتواند داده ها را دريافت كرده و ذخيره كند و سپس بر حسب دستوراتي كه به آن داده شده است آنها    را پردازش كند و سپس اطلاعات را به عنوان نتيجه آماده سازد .

2- كداميك از گزينه ها ي زير صحيح است ؟

الف –  كليه اجراء فيزيكي و قابل لمس كامپيوتر را سخت افزار مي گويند .                                 

ب –  سخت افزار و نرم افزار لازم و ملزوم يكديگر هستند .

ج – به داده ها ي برنامه هاي موجود در ديسكها نرم افزار گويند.

د-هر سه مورد.

3- ميان افزار

الف – حالتي ميان نرم افزار وسخت افزار .                          

    ب سخت افزار همراه با نرم افزار.

ج – نرم افزاري.                                                             

   د – الف و ج.

4- كدام يك از گز ينه هاي زير صحيح مي باشد؟

الف – داده هانتيجه اطلاعات مي با شند.                                  

ب اطلاعات نتيجه داده ها مي باشند.

ج – داده ها و اطلا عات با هم فرقي نمي كنند.                           

د – بر روي اطلا عات پردازش مي شود وداده ها را به عنوان خروجي مي دهد.

5- به چه دليل امروزه از كامپيوتر در همه جا استفاده مي شود ؟

الف – سرعت در پردازش داده ها                                       

    ب –  دقت در پردازش داده ها    

ج – گنجايش حجم زياد اطلاعات                                    

       د همه موارد .

6- خصوصيات بارز نسل سوم چيست ؟

الف – ترانزيستور                   ب – لامپ خلاء                      ج مدارات مجتمع (IC )          د – رله

7-انواع كامپيوتر از لحاظ عملكرد داخلي و نحوه پردازش عبارتند از؟

الف – قياسي-خانگي –رقمي .                   ب قياسي-پيوندي-عددي.       

  ج – رقمي-شخصي-خانگي.                      د – خانگي-پيوندي-قياسي.

8 انواع كامپيوتر ها از نظر قدرت پردازش عبارتند از :

الف –  MINI COMPUTER –MAINEFRAME- ANALOG

ب   SUPER COMPUTER , MAIN FRAME , MINI COMPUTER , MICRO COMPUTER

ج – HYBRIDE-DIGITAL-ANALOG  خانگي          

 د- شخصي  ، خانگي ، كامپيوتر بزرگ ، ميني كامپيوتر ، سوپر كامپيوتر

9-واحد پردازشگر ( CPU ) به كداميك از موارد رير اطلاق مي گردد؟

الف –واحد كنترل

ب واحد محاسبه ومنطق و واحد كنترل    

  ج – واحد حافظه                      د -  واحد هاي خروجي و ورودي

10-كدام بخش كامپيوتر وظيفه پردازش اطلاعات را دارد؟

الف – واحد كنترلCU              ب واحد حساب ومنطق ALU           

 ج –  – ROM                         د- Ram

11-اجزاي اصلي سخت افزار يك كامپيوتر كداميك از گزينه هاي زير مي باشد ؟

الف – واحد كنترل ،واحد پردازنده مركزي ،حافظه                    

ب – واحد ALU،حافظه ،واحد ورودي        

ج- واحد ورودي وخروجي ،حافظه                                        

 د CPU،حافظه جانبي،واحد ورودي وخروجي

12-سيستم عددي كه در كامپيوتر  استفاده مي شود……. مي باشد؟

الف – دودويي                                  ب – باينري                     

ج – هگزا                                        د الف يا ب

13-كد ASCIIمعروف به كدام است ؟

الف – مطلق 8  بيتي                        ب 7 يا 8 بيتي             

ج – مطلق 16 بيتي                          د – 8 يا 16 بيتي

14- كدام واحد ظرفيت حافظه را بيان مي كند ؟

الف B (بايت)                      ب – KB                             

 ج – GB                               د – ب و ج

15- هر1024 كيلو بايت معادل است با ؟

الف – 1GB                          ب 1MB                          

ج – 10MB                          د -  10GB

 16-  واحد حافظه از كوچكترين واحد  تا بزرگترين واحد كداميك از گزينه هاي زير است ؟

الف – بايت ،بيت ،كيلو بايت ،مگابايت               

    ب  –بايت ،كيلو بايت ، مگا بايت ،گيگا بايت ، ترا بايت

ج – گيگا بايت ،كيلو بايت ،مگابايت ،بايت            

   د – بيت ،بايت ، كيلو بايت ،گيگا بايت ،مگا بايت

17 انواع حا فظه ها ي اصلي كدامند ؟

الف RAM ,ROM                  ب – CD ROM                 

   ج – كمكي يا جانبي                  د – همه موارد

18- برنامه ها به منظور اجرا در كدام حافظه قرار مي گيرد ؟

الف حافظه كاري RAM                               ب – حافظه ROM                

 ج – حافظه جانبي ديسك سخت                  د – حافظه جانبي فلاپي ديسك

19دسترسي به اطلاعات ديسكها ي مغناطيسي به كدام صورت است ؟

الف – ترتيبي                      ب – گام به گام                

  ج مستقيم يا اتفاقي             د – موازي

20-براي اين كه اطلاعاتي كه به كامپيوتر وارد كرده ايم بعد از خاموش شدن از بين نرود بايد در كجا ذخيره كنيم ؟

الف   حافظه كمكي               ب –  حافظه RAM              

 ج –  حافظه ROM                 د -  الف و ج

21 به چه دليل از حافظه هاي جانبي در سيستمهاي كامپيوتري استفاده مي شود ؟

الف –  بيشتر بودن ظرفيت آنها نسبت به حافظه اصلي  

  ب –  اطلاعات در آنها به صورت دائمي ذخيره مي شود

ج –  سرعت دستيابي به محتواي حافظه هاي جانبي در مقابل حافظه هاي اصلي بالاست   

   د -  الف و ب

22- كدام يك از موارد زير جزو تفاوتهاي ديسكها ي لرزان و هارد ديسكها ميباشد ؟

الف – حجم حافظه           ب – سرعت دستيابي          

ج – تعداد صفحات                   د همه موارد

23-براي ذخيره دائمي برنامه ها كداميك از گزينه هاي زير مناسبتر است ؟

الف – RAM                         ب- ROM                           

 ج- CD ROM                      د-هر سه مورد 

24-حافظه ها ي جانبي در ريز كامپيوتر ها :

الف – به صورت مدارهاي مجتمع ونيمه هادي هستند.                   ب-RAM

ج  - به صورت ديسك يا نوار مورد استفاده قرار مي گيرند .              د- ROM

25-مواقعي كه كامپيوتر خاموش است سيستم عامل برروي كدام قسمت است ؟

الف – ROM                         ب- RAM                 

    ج- ديسك راه انداز                   د- هر سه مورد

26 حافظه CACHE  چه حافظه اي است ؟

الف –حافظه جانيبي است                                          

  ب- حافظه اصلي است              

ج- حافظه جانبي بين ريزپردازنده و RAM  است            

    د- حافظه اصلي  بين ريزپردازنده و RAM  است

27 عملكرد بافر در افزايش سرعت دستگا ه هاي كامپيوتري در چيست ؟

الف -  آنرا با لا مي برد                ب- پائين مي برد                     

ج- نقشي ندارد                د- در برخي دستگا ه هاي با لا و در برخي پايين ميرود

28 كدام يك از دستگاههاي زير فقط به عنوان ورودي شناخته مي شود ؟

الف – چاپگر                     ب- ديسك گردان               

   ج- اسكنر                         د- رسام ( پلاتر)

29 كدام يك از دستگاههاي زير هم به عنوان ورودي هم به عنوان خروجي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟

الف ديسك درايو                   ب- اسكنر                       

 ج- پلاتر                                    د- صفحه كليد

30 براي انتقال تصاوير به حافظه كامپيوتر از چه وسيله اي استفاده  مي شود ؟

الف – موس                      ب- اسكنر                    

ج- رسام                   د- چنين امكاني وجود ندارد

31 اصطلاح HARD COPY  چيست ؟

الف خروجي چاپ شده توسط چاپگر را از آنجايي كه ميتوانيم به صورت دائمي نگهداري كنيم اصطلاحا  HARD COPY مي گوئيم.

ب-همان سخت افزار است

ج-اطلاعات موجود روي HARD DISK گوييم                      

د-هيچكدام

32-كدام يك از چاپگرهاي زير داراي بيشترين سرعت چاپ ميباشد ؟

الف –چاپگرزنجيره اي                 ب-چاپگر ليزري        

  ج-چاپگر ماتريس نقطه اي 0        د-چاپگر چرخ آفتاب گردان

33-كدام يك از دستگاههاي زير از بافر استفاده ميكنند

الف –چاپگر                       ب-صفحه كليد                      ج-ماوس                            د-الف وب

34-چاپگرليزري جزء كدام دسته از چاپگرها ميباشد

الف –ضربه اي                       ب-غير ضربه اي                   

 ج-حرارتي                             د-مكانيكي

35- كيفيت و وضوح تصوير به كدام يك از  عوامل زير بستگي دارد  ؟

ا لف – صفحه نمايش             ب-كارت گرافيك               

   ج-نرم افزار                        د-هر سه مورد

36- كارت گرافيكي مربوط به كداميك از دستگاه هاي زير مي باشد ؟

الف – صفحه كليد                    ب- چاپگر                         

 ج- صفحه نمايش                     د- رسام

37- كداميك از دستكاه ها ي خروجي زير از دستگاه هاي خروجي SOFT COPY مي باشد ؟

الف – چاپگر                        ب- مانيتور                      ج-رسام                               د- هر سه مورد

38-محل قرار گرفتن ريز پردازنده و RAM كجاست ؟

الف – هر دو در شكاف هاي گسترشي                                    

ب-هر دو بر روي بورد اصلي . 

ج- RAM در شكاف گسترشي رير پردازنده بر روي بورد اصلي

د-RAM بر روي بورد اصلي و ريز پردازنده در شكاف گسترش

39- قدرت ريز پردازنده ها با چه عواملي سنجيده مي شود ؟

الف – وجود يا عدم وجودكمك پردازنده                                                                             

ب - با ميزان ضربان ساعت سيستم

ج  -   ميزان آدرس دهي ، گنجايش ثبات ها ، ظرفييت گذرگاه داده ، سرعت ساعت ،مجموعه دستور عمل ها       

د-   CACHE، ثبات

40- شكاف هاي گسترشي چيست ؟

الف محلي است بر روي بورد اصلي و براي قرار دادن بردها مربوط به دستگاهاي جانيي است            

  ب-همان بورد اصلي است

ج- جدا از برد اصلي است و براي قرار دادن بردها مربوط به دستگاهاي جانيي است.                             

 د- هيجكدام

41 كدام يك از گزينه هاي زير در باره مودم نادرست است ؟

الف –  مودم ها به دو  صورت  داخلي و خارجي وجود دارند       

ب  -  مودم دستگاهي ورودي و خروجي است

ج- مودم اطلاعات را به صورت ديجيتال به كانال ارتباطي ارسال مي دارد                                 

د- مودم اطلاعات را به صورت آنالوگ به كانال ارتباطي ارسال مي دارد 43-انواع طبقه 42

42- طبقه بندي نرم افزارها عبارتست از ؟

الف   سيستمي ، كاربردي                                                   ب- سطح بالا ، سطح پايين        

ج- پردازشگر لغات ، صفحه گسترده                                        د- همه موارد

43 زبان هاي  سطح بالا زبانهايي هستند كه ……

الف – به دور از زبان طبيعي بوده و به زبان ماشين نزديكترند      

ب- به زبان طبيعي نزديكترند و نيار به ترجمه و تفسير دارند

ج- وابسته به ماشين است                                                    

د-فقط در كامپيوترهاي شخصي استفاده مي شوند

44 -  كداميك از زبانهاي زير به زبان ماشين نزديكتر است ؟

الف –  زبان كوبول ( COBOL)                                          ب- زبان بيسيك ( BASIC)     

ج- زبان اسمبلي ( ASSEMBLY)                                       د- فاكس پرو ( FOXPRO)

45 براي وارد كردن متون و تغيير در آنها از كداميك از نرم افزارهاي زير استفاده مي كنيم ؟

الف –  سيستمهاي مديريت پايگاه داده    ب - واژه پرداز            

  ج -  صفحه گسترده                  د - هيچكدام

46 كدام يك از نرم افزارهاي زير براي ايجاد بانك اطلاعاتي به كار مي رود ؟

الف –  نرم افزار COREL DRAW                           ب – نرم افزار AUTOCAD  

ج  -  نرم افزار ACCESS                                    د - نرم افزار PHOTO SHOP

47-  گستردگي  شبكه هاي   LAN نسبت به WAN  چيست ؟

الف – وسيعتر  است                                  ب -  كمتر است                        

ج- فرقي  ندارد                                           د – بستگي به توپولوژي دارد

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ | 17:16 | نویسنده : مهین کارگزار

2007 Access  

۱- فایلهای Access با چه قالبی ذخیره می شوند ؟

 الف) DOCX  

ب   )BMP 

  ج)accdb      

د   )PPTX

۲-     برای ایجاد یکپارچگی ارتباط بین جدول ها از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ Data Sheet گروه Data Type

 ب  ) سر برگ Creat گروه Relation

 ج  ) سر برگ  Data Sheetگروه Relation  ships 

   د   ) گزینه الف و ج

3-     برای ایجاد یک برس و جو از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Creat گروه Table  

  ب  ) سر برگ Creat گروه Form

ج  ) سر برگ Creat گروه Other  

د  ) سر برگ Creat گروه Reports

۴-     چه مقداری را باید به نوع داده Currency نسبت داد ؟

 الف) متنی  

ب  ) عددی  

ج  ) تاریخ و ساعت  

 د  ) پولی

 5-     برای اینکه فیلدی را از نوع کلید اصلی تعریف کنیم چه کاری باید انجام داد ؟

 الف) راست کلیک روی فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ی  Primary key

ب  ) انتخاب فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه Primary Key از سر برگ Design

ج  ) انتخاب گزینه Primary Key از سر برگ Create

د  ) گزینه الف و ب

 6-مجموعه ای از اطلاعات درباره ی یک موضوع ...... نام دارد.
الف- جدول                     ب- رکورد                     ج- فیلد                     د- بانک اطلاعاتی

7-برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطلاعاتی نیازمند ...... هستید.

الف- یک فیلد کلید                 ب- یک فیلد مشترک             

        ج- یک فیلد کد                      د- هیچکدام

۸-کدام گزینه از اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟

الف- form                ب- table                      ج- report                              د- filter

۹-از کدام نوع کنترل برای انتخاب فقط یک حالت از بین چندین حالت استفاده می شود؟

الف- check  box                       ب- combo  box                        

    ج- label                                د- text  box

۱۰-بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟ا

الف- header                       ب- footer                             ج- detail                          د- design

۱۱-برای در نظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟

الف- default   value             ب- caption                 ج- new  value               د- input mask

۱۲-در کدام یک از انواع فیلدها می توان آدرس های اینترنتی را نگهداری کرد؟

الف- lookup  wizard             ب- ole  object        

     ج- hyper link               د- currency

۱۳-فایل بانک اطلاعاتی access دارای چه پسوندی است؟

الف- accdb                      ب- accdt                      

   ج- idx                        د- ldb

۱۴-کدام گزینه از حالتهای نمایش فرم می باشد؟

الف- design               ب- form  wizard       

       ج- data  sheet                 د- همه موارد

15-برای ایجاد ارتباط بین دو جدول از سربرگ ...... گزینه ....... استفاده می شود؟

الف-سربرگ data base tools  گزینه  relation ships                  

 ب- سربرگ home گزینه relation ships   

 ج- سربرگ create گزینه form                 

 د- سربرگ create گزینه table  16- بانک اطلاعاتی باچه پسوندی ذخیره می شوند ؟

 الف:accdb                      ب: accb                   ج: accessdb             د: هیچکدام

17-     با  استفاده از کدام گزینه می توان یک پرس و جو  تهیه کرد ؟

الف: table                 ب: quary             ج: report      د: macro               

۱۸-     کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟

 الف: design report               ب: blank report                 ج:report wizard         د: هر سه گزینه

 19-در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟

الف: table            ب: datasheet view                  ج: design view               د: wizard table

۲۰-برای تعریف یک عنوان برای فیلدها از کدام  خاصیت استفاده می کنیم ؟

 الف: name                 ب: caption       ج:  format                د: field size

۲۱-اگر بخواهیم جدول را طوری تنظیم کنیم که با خالی رها کردن  یک فیلد از طرف سیستم پیغام اخطار ظاهر شود از کدام مشخصه استفاده می کنیم ؟

 الف: format                    ب: caption                     ج: required            د: هیچکدام

۲۲-جهت تبدیل یک فایل اکسس به به محیط اکسل کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: creat                       ب: external   

  ج: design                    د: database

۲۳-برای تعیین نوع آدرس کدام مشخصه را انتخاب می کنیم ؟

الف: memo                  ب: text                    ج: auto number               د: الف و ب

۲۴-جهت اضافه کردن یک  فیلد در بین فیلدها کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: insert             ب: design                   ج: creat           د: home

۲۵-جهت انتخاب کلید اولیه کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

 الف: creat            ب: home            ج: insert                    د: design   

۲۶ – برای ساختن یک جدول کدام گزینه زیر بکار می رود؟

 الف – سربرگ Home  ، گروه table  ، دکمه  Table Design ü     

 ب – سربرگ  Create  ، گروه Table   ، دکمه  Table Design  

ج – سربرگ  database Tools ، گروه Table   ، دکمه  Table Design   

د – گزینه الف و ب

 27– برای تبدیل یک فیلد به فیلد کلیدی چه کاری باید کرد ؟

 الف – روی فیلد راست کلیک کرده ، گزینه primary key  را انتخاب می کنیم.

ب – انتخاب فیلد ،سربرگ  Design  ،گروه Tools  ، دکمه primary key

ج - انتخاب فیلد ،سربرگ  Home ، گروه Tools  ، دکمه primary key ü     

 د – الف و ب

 28 – برای شماره تلفن و مبلع به ریال چه فرمتی مناسب است؟

الف – number  ، number

ب – number ، Text ج text   ، numberü     

د – text  ، Currency 

۲۹ – از چه طریقی می توان یک پرس و جو  ایجاد کرد ؟ ü     

 الف – سربرگ Create ، گروه other  ، دکمه  Query Wizard ، زیر گزینه New Query

ب – سربرگ Design ، گروه   Tools  ، دکمه  Query Wizard، زیر گزینه New Query

ج – سربرگ   Home   ،گروه  font ، دکمه  Query Wizard، زیر گزینه New Query  

د – الف و ج

۳۰– برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟ الف)  Home                                ب) Create                            

  ج) ExternalData                      د) Data haseTools 

۳۱ – برای باز کردن یک بانک اطلاعاتی چه مراحلی راباید طی کرد ؟

الف ) روی دکمه آفیس و گزینه  Open  

 ب)روی سر برگ Home و سپس Open 

 ج) روی سربرگ Create و سپس Open                 

د) هر سه مورد

32 – برای اعمال ریاضی در Access 2007 از کدام گزینه وارد می شوید ؟

الف) گزینه  Totals  ∑از سر برگ Create       

ب) گزینه  Totals  ∑از سر برگ ExternalData                                                            

  ج) گزینه Totals  ∑ از سربرگ Data Sheet         

د) گزینه Totals  ∑از سر برگ Home

۳۳-برای ایجادگزارش ازکدام گزینه استفاده میشود.

 الف)Macro            ب)Tables            ج)Queries            د)Reports*

۳۴-فیلدتاریخ تولد ازچه نوعی معرفی میشود.

الف)Text               

ب)Memo            

ج)Data &time*      

 د)Yeslno   

۳۵-برای ارتباط بین جدول ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)Relation Ships                       ب)Analyze    

 ج)Starlup                                د)Maerd

۳۶-پسوندفایل های اکسس چه میباشد.

الف)Mdbx *                              ب)Doc     

   ج)Xlst                                   د)Docx  

۳۷- فرمت فایلهای Access2007 چه می باشد؟  

الف)xlsx                                   ب)mdb               

    √ج)mdbx               د)xls  

۳۸- برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟

  √الف)Design→tools→primary key                

 ب) Design→show/hide→index

 ج)Design→builder                                               د) Design→show/hide  

۳۹- برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Tables→table                                               ب) Tables→table templates

  √ج)Tables→table design                                       د)همه موارد

  40- برای ارتباط یک به چند بین جداول از مسیرDatabase tools→show/hide چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Design                                             ب)Ltome           

  ج)creat                                                √د)Relation ships  

۴۱- برای اینکه اشیاء پایگاه داده به صورت جداگانه نشان داده شود کدام گزینه صحیح می باشد؟

 الف)Table               √ب)object type                ج)creat table                د)custom

 

۴۲- حداكثر چه عددی در فیلد عددی از نوع Byte قرار می گیرد ؟

الف) 65000                       ب) 1024                  ج) 255                              د) نامحدود

 

۴۳-در قسمت خواص فیلد ، كدام گزينه زيربراي تعیین الگوی خاصی جهت ورود داده ها در فیلد بکار می رود ؟

الف) Field Size                   ب) Default Value      

ج) Input Mask                    د) Caption    

 

۴۴- Decimal Place  براي كدام نوع فیلد قابل دسترسي بوده است ؟

الف) عددي                        ب) متنی                  ج) تاریخ                             د) یادداشت  

 

۴۵-در فیلد Memo برای خاتمه دادن به ورود اطلاعات کلید.. ….. را فشار می دهیم ؟

الف)Shift+F2                    ب) Ctrl + Enter         ج) Shift+F1                       د)Enter

 

۴۶- كدام يك از گزينه هاي زير براي تغيير ساختار جدول به كار مي رود؟

الف) دكمه New                                     ب) دكمه Open         

 ج) دكمه Design                                    د) ساختار جدول را در Access نمي توان تغيير داد.  

 

 

۴۷-پیش فرض نام  فایل در برنامه اکسس چیست؟

الف)    Document1             ب)Book                  ج)۱Db1                               د)هیچکدام

۴۸- سريعترين روش ايجاد فرم كدام است ؟

الف) Auto Form                   ب) Form Wizard

ج) Form Design                 د) روشهاي ايجاد فرم از نظر سرعت ايجاد فرم با هم فرقي ندارند.

 

۴۹-حداکثر نام فیلد چند کاراکتر می باشد؟

الف) 256                          ب)64000                ج) 64                               د)255

 

۵۰-نام فایل پایگاه داده به طور پیش فرض چیست؟

الف) Mdf                          ب) Mdb                  ج) Db1                             د) Book1

 

۵۱-فیلد سال تولد از چه نوعی باید باشد؟

الف) Text                         ب) Memo                ج) Date/Time           د) Number

 

۵۲-با تنظیم کدام مشخصه،می توان فیلد نام را طوری تنظیم کردکه بیشتر از 20 کاراکتر دریافت نکند؟

الف) Filed Size           ب) Validation Text           ج)  Required                 د)Format

 

۵۳-کدام گزینه برای استخراج اطلاعات خاصی از بانک اطلاعات به کار میرود؟

الف) فرم                                    ب)پرس و جو             ج) جدول                            د) ماکرو

 

۵۴- دادهائی که باید در گزارش تکرار شوند در کدام بخش گزارش قرار می گیرند

 الف)Detail               ب)Page Header                 ج)Report footer                 د)Group footer

 

۵۵--برای اینکه خروجی جدول بصورت افقی قرار گیرد گزینه ................ را انتخاب می کنیم ؟

 الف) Land Scapes                           ب) Portrait 

 ج) Vertically                                   د) Horizontally

۵۶-- در حالت طراحی فرم ، کدام گزینه زیر اطلاعات خاصی را در بالا و پائین هر صفحه نمایش

می دهد ؟

الف) Detail                                                              ب) Form Header / Footer

ج)Page Header / Footer                                            د) گزینه های ب و ج

 

۵۷- ساده ترین روش ایجاد فیلتر کدام است ؟

الف) فیلتر انتخابی                                            ب) فیلتر مستثنی کننده                  

ج) فیلتربر اساس فرم                                         د) فیلترسازی از طریق Advance Filter/sort

 

۵۸- کدام گزینه زیر یک گزارش به صورت جدولی ایجاد می کند ؟

الف) Auto Report : Columnar                            ب) Auto Report : Tabular

ج) Auto Report : Data Base                              د) Auto Report : Wizard

 

۵۹- برای اینکه در پرس و جو ، شرط ورودی را موقع اجرا درخواست کند ، از کدام علامت استفاده می کنید ؟

الف) [ ]                            ب) ( )                     ج) “   “                    د) به علامتي نياز نيست

 

۶۰- به مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم را .....  می گویند.

الف)فیلد                 ب)بانک اطلاعاتی                           ج)پوشه                            د)جدول

۶۱ در کدام روش می توان فرم را طـراحی کرد ؟

الف)Auto Form                 ب)Form Wizard         ج) Form Design                 د)الف و ج

==========================================================

 

۶۲-به مجموعه ای از یک یا چند رکورد.............می گویند.

الف)فیلد                          ب)جدول                  ج)فایل                     د)بانک اطلاعاتی

۶۳-نام فیلد در Accessحداکثر چند کاراکتر می تواند داشته باشد؟

الف)255                 ب)256                    ج)64                       د)65

۶۴-کدامیک از گزینه های زیر جزء مشخصات فیلدی می باشد؟

    الف)نام فیلد                  ب)نوع فیلد               ج)توصیف                  د)همه موارد

۶۵-اندازه فیلد متنی بطور پیش فرض چند کاراکتر است؟

   الف)50                         ب)64                      ج)25                       د)255

۶۶-کدامیک از انواع  داده های زیر برای ذخیره متن های طولانی به کار می رود؟

 الف)Text               ب)Number               ج)Memo                 د)Currency

۶۷-هدف اصلی پایگاه داده ها چیست؟

الف)Form               ب)Report                ج)Table                  د)Query

۶۸-کدامیک از گزینه های زیر برای استخراج اطلاعاتی است که توسط کاربر تعریف شده است؟

الف)Form               ب)Report                ج)Table                  د)Query

۶۹-در یک Query به کمک کدامیک از گزینه های زیر می توان شرط مورد نظر در ستون مربوط وارد کرد؟

الف)Sort                ب)Ceriteria              ج)Table                  د)Show

۷۰-در روش طراحی فرم به صورت دستیDesign View کدامیک از گزینه های زیر بدنه اصلی فرم را تشکیل می دهد؟

الف)Detailes           ب)Form header        ج)Page footer          د)Form footer

۷۱-کدامیک از گزینه های زیر برای یافتن رکوردهایی است که فاقد شرط خاصی هستند؟

  الف)Filter selection                          ب)Filter excluding     

 ج)Remove by Form                           د)Filter by Form

۷۲-برای جستجو کردن و جایگزین کردن مقدار جدید در فیلد از چه کلید میانبری استفاده می شود؟

   الف)Ctrl+A          ب)Ctrl+D                 ج)Ctrl+Z                  د)Ctrl+H

۷۳-کدامیک از انواع داده های زیر برای ذخیره تصاویر پولی یا ارزی به کار می رود؟

    الف)Currency                ب)Memo                 ج)Text                    د)Ole Object

۷۴-به کدامیک از گزینه های زیر می توانید اطلاعات موجود در جدول خود را در قالبی جذاب مشاهده یا چاپ نمایید؟

  الف)Form             ب)Report                ج)Table                  د)Query

۷۵-کدامیک از گزینه های زیر از خصوصیات فیلد کلید می باشد؟

  الف)مقدار یکتا دارد                          ب)محتویات دو رکورد از جدول نمی تواند یکسان باشد

  ج)اجازه درج مقادیر تکراری یا تهی نخواهد داد                            د)همه موارد

۷۶-از گدامیک از گزینه های زیر برای مرتب سازی نزولی استفاده می شود؟

   الف)Filter by Form                                      ب)Sort Descending   

         ج)Filter By Selection                               د)Sort Ascending

۷۷-برای درج تصویر در فیلد از چه نوع دادهایی باید استفاده کرد؟

  الف)Currency                  ب)Memo                 ج)Text                    د)Ole Object

============================================================

1-کدامیک از تعاریف زیر باعبارت مطابقت دارد؟

الف)Field(به هر ستون از جدول گفته می شود)                                                                    ب)Table(به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)

ج)Record(به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)                                                                د)همه موارد

2-پسوند فایلها در Accessچه نامیده می شوند؟

الف)Mbd                ب)Dbm                   ج)Mcb                    د)Mdb

3-هرفیلد دارای چند مشخصه می باشد؟

الف)سه                 ب)پنج                     ج)چهارشنبه              د)دو

4-به مجموعهای از یک یا چند رکورد...............می گویند.

الف)فیلد                 ب)بانک اطلاعاتی                 ج)فایل                     د)جدول

5-برای پرش فیلد به جای دیگر و برای وصل شدن به اینترنت کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

الف)Memo             ب)Hyperlink             ج)Look up wizard     د)Currency

6-کدام فیلد  برای ذخیره پولی و ارزی به کار می رود؟

الف)Memo ب  )Number               ج)               Hyperlink    د) Currency

7-جهت جستجو رکورد با شرایط خاص کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Ctrl+C             ب)Ctrl+F                 ج)Ctrl+S                  د)Ctrl+M

8-کدام مورد برای ایجاد فرم صحیح می باشد؟

الف)Form Wizard     ب)Auto Form           ج)Form design                   د)همه موارد

9-در روش طراحی فرم به روش دستی Design Viewکدامیک از گزینه های زیر ناحیه نمایش بالا و پایین فرم است؟

الف)Detail           ب)Page header/Page footer        ج)Form header/footer              د)هیچکدام

10-به کمک کدام یک از گزینه های زیر بر اساس فیلد عمل مرتب سازی انجام می شود؟

الف)Sort                ب)Table                  ج)Criterria                د)Show

11-جهت درج تصویر در فیلد از چه نوع داده استفاده می شود؟

الف)Memo    ب)text                    ج)Currency              د)Ole object

12-کدام گزینه به معنای Sort Descending می باشد؟

الف)مرتب سازی صعودی                ب)مرتب سازی به روش نزولی 

ج)مرتب سازی باانتخاب کردن            د)هیچکدام

 

1-از کدام ویژگی برای درج و پیوند اشیاء استفاده می شود.

الف)Memo             ب)hyper link            ج)Ole object            د)Lookup Wizard

2-در صورتیکه مشخصه ........فیلد دارای مقدار.........باشد می توان فیلد را خالی رها نمود.

الف)Yes-Required                                 ب)No-Reguired

ج)Yes-Dafult Value                               د)No-Defult Value

3-فایل بانک اطلاعاتیAccess دارای چه پسوندی است؟

الف).Mdb               ب).Ldb                   ج).Exe           د).Idx

4-برای درنظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟

الف)Defult Value      ب)Capation             ج)New Value            د)Input Mask

5-به مجموعه ای از فیلدهای یک موضوع .............گفته می شود.

الف)بانک اطلاعاتی    ب)فیلد           ج)رکورد          د)پایگاه داده

6-جهت اجرای یک فیلتر ومشاهده نتایج آن کدام گزینه بکار می رود؟

الف)Advanced Filter                            ب)Filter Excluding

ج) ApplyFilter                                     د)Validation text

7-برای تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطلاعات کدام گزینه درست است؟

الف)Field Size                   ب)Caption     ج)Validation Rule      د)Validation Text      

8-کدام نوع داده زیر جهت فیلدهای متنی نامحدود استفاده می دگردد؟

الف)Number           ب)Lookup     ج)Text                    د)Memo

9-برای ایجاد پر س و چوی پارامتری از چه علامتی استفاده می شو.د؟

الف)[ ]                  ب)( )            ج){ }                      د)به علامتی نیاز نیست.

10-اگر بخواهیم فیلدی با نام وضعیت تاهل داشته باشیم بهتر است از چه نوع داده ای استفاده کنیم؟

الف)Number           ب)Auto Number       ج)Text          د)Yes/No

11-در صورتی که هر دو عبارت شرطی در ردیف Criteriaنوشته شود عملگر بین انها کدام است؟

الف)OR                  ب)NOT                   ج)AND                    د)NOR

12-در کدام نوع  از فیلدها می توان آدرس اینترنتی نگه داری کرد؟

اف)Lookup            ب)Ole Object           ج)Hyper link            د)Currency

13-جهت نمایش رکورد های که فاقد شرط تعیین شده در فیلتر می باشند از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Advanced Filter                     ب)Title Excluding Selection

ج)Filter By selection                    د)Apply Filter

14-توضیحات نوشته شده در قسمت Description در کدام نوار دیده می شوند؟

الف)نوار عنوان                   ب)نوار ابزار      ج)نوار وضعیت            د)نمایش داده نمی شود.

15-پیش فرض نوع داده Textچند کاراکتر است؟

الف)50                  ب)128           ج)255           د)8


 تاريخ : شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ | 17:37 | نویسنده : مهین کارگزار

مقدمه ای بر وبلاگ نویسی

وبلاگ چييست و وبلاگ نويسي يعني چه؟ 
وبلاگ يك يا چندين صفحه اينترنتي شخصي يا گروهي است كه در آن شخص يا گروه به نوشتن مطالب متوالي (روزانه يا چند روز در ميان) در موضوعات متنوع و دلخواه مي پردازند. و افكار ، عقايد اشعار و يا خاطرات خود را براي مطالعه عموم در آن قرار مي دهند . از آنجاييكه وبلاگ در اينترنت نشر مي يابد مي توان آنرا يك نشريه اينترنتي شخصي هم اطلاق كرد . و حتي گاهي بعضي ها پا را از اين هم فراتر مي گذارند و وبلاگ را يك رسانه اينترنتي مي نامند .وبلاگ و وبلاگ نويسي از پديده هاي نوين در دنياي پر راز و رمز اينترنت است . هم كنون صدها ميليون نفر از مردم سراسر دنيا از تمام سطوح اجتماعي و از تمامي قشرها به وبلاگ نويسي روي آورده اند و نوشته هاي خود را در معرض ديد عموم مراجعان از اقصي نقاط جهان در دهكده جهاني گذاشته اند  .

تاريخچه ي وبلاگ؟
گرچه وبلاگنويسي در دنيا قبل از سال دو هزار ميلادي بوجود آمد اما انفجار وبلاگنويسي با ورود به قرن بيست و يكم اتفاق افتاد. در ايران هم اين موضوع بر ميگردد به بيست و سوم خرداد 1381 كه اولين سرويس ارايه دهنده ي وبلاگ يعني سايت پرشين بلاگ( persianblog.ir) آغاز به كار كرد(البته آن زمان پرشين دات كام بود كه متاسفانه در سال 1386 اين دامنه به سرقت رفت و هماكنون اين سايت با دامنه ي دات آي آر مشغول فعاليت است) و اين پديده در مدت كوتاهي توانست به سرعت در ايران  رشد كند تا هماكنون كه تعداد وبلاگ نويسان ايراني از مرز ميليون گذشته است و روز به روز در حال افزايش است در ضمن همكنون كه اين مطلب را مينويسم براساس آمارها رتبه ي ايران در وبلاگ نويسي تك رقمي است و ما جز ده كشور اول وبلاگنويس دنيا هستيم

براي وبلاگنويسي چه ملزوماتي نياز است؟
از آنجا كه سرويسهاي تحت وب بسياري از امكانات را بصورت رايگان در اختيار شما ميگزارند شما هيچ پولي براي وبلاگنويسي نميپردازيد مگر هزينه اي كه براي اتصال به اينترنت ميپردازيد البته ذكر اين مطلب ضروري است كه بيشتر سرويسهاي وب براي تامين هزينه يهاي خود اقدام به درج آگهي در وبلاگ شما ميكنند ولي در هر صورت ملزومات براي وبلاگ نويسي وجود دارد كه آنها را در ادامه ذكر ميكنم:

  1. امكان استفاده از كامپيوتر و اتصال به اينترنت براي تايپ و ارسال مطالب مهيا باشد ( كامپيوتر شخصي ، كامپيوتر فاميل ، دوستان  كافي نت و يا ...)
  2. فرد بايد حداقل آشنايي مختصري با ويندوز(و يا يك سيستم عامل ديگر) و تايپ كردن داشته باشد(مگر اينكه مطلابتان را روي كاغذ بنويسيد و بعد از وبلاگنويس ديگري بخواهيد آنرا برايتان به وبلاگ پست كند)
  3. زمان كافي براي نوشتن مطالب و مديريت وبلاگ( مثلا حداقل نيم ساعت در شبانه روز)

از چه موقع بايد شروع كرد؟هرگاه احساس كرديد كه مطالبي در اختيار داريد كه ممكن است براي ديگران مفيد يا جالب باشد ميتوانيد شروع كنيد به نوشتن وبلاگ(لازم نيست مطلب شما حتما نوشته باشد بسياري از عكاسان . گرافيستها و ... هم وبلاگهاي بسيار پرطرفداري دارند)

از كجا بايد شروع كرد؟اگر ملزومات گفته شده را داريد و نيز فكر ميكنيد كه ديگر موقع آن است كه به جمع وبلاگنويسان بپيونديد ميتوانيد همين الان به يكي از سايت هاي ارايه دهنده سرويس وبلاگ مراجعه كرده و وبلاگ خود را ايجاد كنيد به اين صورت كه ابتدا در اين سايت ها ثبت نام نمود و نام كاربري و آدرس وبلاگ خود را دريافت كنيد براي فارسي زبانان سرويسهاي زيادي وجود دارند كه به ارايه رايگان وبلاگ اقدام ميكنند كه هركدام نقاط ضعف و قوتي دارند در پايين چند مورد از اين سايتها را معرفي ميكنم

  • پرشين بلاگ persisnblog.ir : اين سايت اولين سايت وبلاگ دهنده در ايران است كه كاملا به زبان فارسي است و امكانات بسيار خوبي دارد
  • بلاگفا blogfa.com :يكي از پر طرفدارترين سرويسهاي وبلاگ ايراني به زبان تمام فارسي است که البته محبوبیت آن بدلیل قدیمی بودن آن است و من آنرا به هیچ وبلاگنوسی توصیه نمیکنم
  • میهن بلاگ mihanblog.com : محبوب ترین سرویس فارسی در حال حاضر (این سرویس بدون هیچ محدودیتی در حال فعالیت است) بر روی وبلاگ های پر بازدید تبلیغات نمایش داده نمی شود و امکاناتی که هیچ یک سرویس های دیگر به شما نمی دهند ( امکان کسب در امد از وبلاگ) این سرویس را شدیدا به شما توصیه می کنم
  • بلاگر blogger.com : قديميترين سرويس وبلاگ در جهان ميباشد كه هم به زبان فارسی و هم به زبان انگليسي است و آدرس شما به صورت you.blogspot.com خواهد بود این سرویس یکی از خدمات گوگل است و بر خلاف سرویسهای ایرنی از سرعت ، امنیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است اما شما در استفاده از کدهای جاوااسکریپت و یا تغییر قالب با محدودیت مواجه خواهید بود و قالبهای آن هم تنوع کمتری دارند که اگر این مسایل برای شما مهم نیستند من به شدت این سرویس را به شما توصیه میکنم.
  • بلاگ اسكاي blogsky.com : يك سرويس ايراني وبلاگ كه خدمات خود را به فارسي ارايه ميدهد و از سرعت و کیفیت خوبی برخوردار استتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ | 17:9 | نویسنده : مهین کارگزار
اولین مدل تجاری رایانه قابل حمل با نام "اوزبورن- 1" سی سال قبل در آوریل 1981، سه ماه قبل از عرضه اولین رایانه شخصی رومیزی دنیا متولد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از 17 مارس لوح- رایانه "آی- پد 2" محصول اپل رسما وارد بازار آمریکا شد و از 25 مارس به 25 کشور دنیا راه یافت. 

امروز در عصر لوح- رایانه ها، مینی نوت بوکهای فوق نازک و تلفنهای همراه هوشمند پرقدرت، نگاه به اولین رایانه قابل دنیا می تواند خنده دار باشد. درحالی که 30 سال قبل در چنین روزهایی این رایانه قابل حمل توانست روش زندگی فناورانه دنیا را تغییر دهد.

"اوزبورن- 1" اولین مدل واقعاً تجاری یک رایانه قابل حمل بود که در آوریل 1981، سه ماه قبل از عرضه اولین رایانه شخصی رومیزی محصول "آی. بی. ام" وارد بازار شد.

"اوزبورن- 1" در "نمایشگاه رایانه کرانه غربی" در سانفرانسیسکو رونمایی و با قیمت بالای هزار و 795 دلار برای فروش عرضه شد.

حتی اگر در آنزمان این رایانه در مقوله رایانه های "قابل انتقال" (قابل حمل) قرار می گرفت اما مالک آن باید از قدرت فیزیکی بالایی برخوردار بود تا می توانست این رایانه را با خود حمل کند.

درحقیقت "اوزبورن 1" رایانه ای به وزن 11 کیلوگرم بود (امروز یک لوح- رایانه حداکثر 600 تا 800 گرم و یک لپ تاپ بین 2 تا 3 کیلوگرم وزن دارد).

این رایانه دارای یک حافظه رم 64 کیلوبایت و یک پردازشگر Z80 بود و از سیستم عامل CP/M و پیش عاملهای PC-Dos و MS-Dos استفاده می کرد.

"وورد استار" و "سوپر کالک" که هر دو بعدها وارد تاریخ انفورماتیک شدند تنها نرم افزارهای این رایانه بودند.

این رایانه یک نمایشگر 5 اینچی (13 سانتیمتری) داشت. باوجود وزن زیاد و قیمت بالا، این رایانه قابل انتقال توانست توفیق بالایی به دست آورد و بین سالهای 1981 تا 1983 حدود 250 میلیون دلار فروش داشته باشد. اما این رایانه شهرت خود را به خاطر "اثر اوزبورن" به دست آورد.

رونمایی زودهنگام "اثر اوزبورن" که جانشین پرقدرت تر و ارزانتر "اوزبورن- 1" بود موجب شد که فروش این رایانه به شدت کاهش یابد. به این ترتیب شرکت تولیدکننده تصمیم گرفت در سال 1983 عرضه "اوزبورن- 1" را متوقف کند.

پس از عرضه اوزبورن- 1، از این محصول به سرعت تقلید شد و به این ترتیب مدلهای دیگر پیشرفته تری وارد بازار رقابت با این رایانه شدند. به طوریکه چهار سال بعد، یعنی در سال 1985 شرکت ژاپنی توشیبا اولین لپ تاپ واقعی تاریخ را با عنوان T1100 عرضه و برای اولین بار آن را در نمایشگاه "سبیت" هانفور آلمان رونمایی کرد.

یکسال پس از عرضه T1100، شرکت "آی. بی. ام" رایانه قابل حملی با عنوان Convertible را عرضه کرد. وزن این رایانه نصف وزن "اوزبورن- 1" و حدود 5.5 کیلوگرم بود و یک صفحه نمایشگر بزرگتر داشت. همچنین حافظه رم آن به 512 کیلوبایت افزایش یافته بود.

از آن پس، رایانه های قابل حمل با کاهش وزن و بزرگتر شدن صفحه نمایشگر به رشد خود ادامه دادند و از سال 1991 از استاندارد نمایشگرهای رنگی استفاده کردند.

حدود سال 2000 لپ تاپهای Desktop Replacement عرضه شدند. Desktop Replacement ها گروهی از رایانه های قابل حمل با نمایشگر بزرگ بودند که می توانستند قابل رقابت با رایانه های رومیزی باشند.

از آغاز هزاره سوم، فروش رایانه های قابل حمل از فروش رایانه های شخصی رومیزی بیشتر شد، اما مسیر مینیاتوری سازی "قابل حملها" هرگز به پایان نرسید. به طوریکه اول "ساب نوت بوکها" با وزن بین 800 گرم تا 2 کیلوگرم و در نیمه دهه گذشته "نت بوکها" (مینی نوت بوکها) با وزن بین 800 گرم تا  1.2 کیلوگرم عرضه شدند.

سرانجام در آخرین سال دهه گذشته، "آی- پد" به بازار انفورماتیک راه یافت. این لوح- رایانه اپل توانست پس از سالها مفهوم جدیدی را از رایانه های قابل حمل ارائه کند.

درپی موفقیت فروش "آی- پد"، بسیاری از غولهای سخت افزاری دنیا با عرضه محصولات مشابه و با هدف رقابت با این "تبلت" بازار جدیدی به نام "رسانه- تبلتها" را به وجود آوردند.

در این راستا، شرکت استیو جابز نیز تصمیم گرفت از 17 مارس 2011  نسخه شماره دو این لوح- رایانه را با عنوان "آی- پد 2" عرضه کند.

پس از فروش موفق "آی- پد" بسیاری از تحلیلگران شروع به حرف زدن درباره یک "دنیای پسا- رایانه شخصی" کردند.
به طوریکه در پایان سال 2010 یک تحلیلگر گارتنر در این خصوص توضیح داد: "رسانه- تبلتها به طور حتم وارد رقابت با بازار مصرفی شده اند و تاثیرات مثبت خود را بر بازار رایانه برجای گذاشت اند."

ویژگیهای سخت افزاری "اوزبورن- 1"
 
فلاپی دیسک یک طرفه و با تراکم واحد 5.25 اینچی
"سی. پی. یو" Z80 چهار مگاهرتزی
حافظه رم 64 کیلوبایتی
صفحه کلید 69 کلیدی
نمایشگر تک رنگ 5 اینچی 128 در 32 پیکسل
پورت موازی IEEE-488
پورت RS-232 برای اتصالات مودم خارجی و یا چاپگر
 
تاریخچه تکامل رایانه های قابل حمل
 
 
1981- اوزبورن- 1
 

1985- توشیبا 1100
 

1986- "آی. بی. ام" Convertible
 

 
 
 1989- مکینتاش قابل حمل

 
 
2000- لپ تاپ Desktop Replacement
 

2005- ساب نوت بوکها
 

 
2007- نت بوکها (مینی نوت بوکها)
 

2008- نوت بوکهای فوق نازک
 

  تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۰ | 15:44 | نویسنده : مهین کارگزار

 

   WORD

1 ) يك فايل جديد Word ايجاد كنيد .

2 ) مشخصات كاغذ را به صورت زير تعريف كنيد :

Margins : Top & Bottom : 2 cm   ,  Left & Right : 3 cm

Paper Size :       Height : 27 cm     ,    Width : 20

3 ) اطراف صفحه كاغذ يك كادر به صورت دو خطه با ضخامت 3 pt و با رنگ سبز درج كنيد .

4) در يک سند خالي اشکال زير را رسم کنيد.

-        مستطيل قرمز رنگ و سايه دار                                                              

-        دايره آبي رنگ

-         لوزي صورتي و در داخل آن يک طرح مناسب

-       اتصال کننده ها ( پيکانها) به صورت خط چين آبي رنگ

5)  پاراگراف زير را تايپ نموده و تغييرات خواسته شده را روي آن اعمال کنيد.

« هنگام بروز مشکلات ، اين نوع تفکر توست که باعث زانو زدن تو در برابر مشکلات يا قد برافراشتن در برابر آنها مي شود.مشکلات را به ديده منفي نگاه نکن بلکه آنها را ، به فال نيک  از سوي خداوند تعبير کن. »

-        پاراگراف را تراز بندي کنيد .

-    در خط اول پاراگراف تورفتگي ايجاد کنيد

-      رنگ پشت زمينه را به آبي تغيير دهيد.

 EXCEL

1 ) برنامه Excel را اجرا كنيد .

2 ) يك Workbook جديد بسازيد .

3 ) در فايل ايجاد شده ، كاربرگ هاي اضافي را حذف كنيد به گونه اي كه فقط Sheet1 باقي بماند .

4 ) نام كاربرگ باقي مانده را به ICDL1 تغيير دهيد .

5 ) اسامي زير را به صورت يك ليست سفارشي شده ايجاد كنيد .

Mohammadi , Rezvani , Samadi , Shahbi

 6 ) ليست زير را ايجاد كنيد :

Result

Average

Total

PowerPoint

Access

Excel

Word

Name

 

 

 

 

 

 

 

Mohammadi

 

 

 

 

 

 

 

Rezvani

 

 

 

 

 

 

 

Samadi

7 ) براي افراد موجود در ليست نمراتي را بين 0 تا 100 ثبت كنيد .

8 ) با استفاده از توابع ، فرمول هايي درج كنيد كه در ستون Total مجموع نمرات هر فرد ، در ستون Average ميانگين نمرات محاسبه شود و در ستون Result نيز چنانچه معدل فرد از 70 بيشتر باشد عبارت Pass و در غير اينصورت عبارت Fail ثبت شود.

9 ) نمودار مقايسه معدل افراد را ترسيم كنيد و آن را در يك كاربرگ جديد به نام Average قرار دهيد . ( نمودار به صورت ستوني باشد . )

10 ) براي نمودار ايجاد شده عنوان ICDL1 Average  را تعريف كنيد

 POWER POINT

1 ) برنامه PowerPoint را اجرا كنيد و يك فايل جديد بسازيد .

2 ) در اولين اسلايد فايل عبارت Microsoft PowerPoint  را براي عنوان اصلي تايپ كنيد .

3 ) نام خود را به عنوان پاصفحه ( Footer ) براي تمام اسلايدها تعريف كنيد .

4 ) يك اسلايد جديد به فايل اضافه كنيد و عبارت هاي زير را به صورت يك ليست Bullet گذاري شده در آن درج كنيد :

Auto Content Wizard  - Design Template – Slide Transition – Animation

5 ) براي اسلايدها حرکت هاي دلخواه تعريف کنيد .

 

ACCESS

1) بانک اطلاعاتي به نام  LIBRARY  ايجاد نماييد که شامل دو جدول به صورت زير باشد

-        جدول library نام نويسنده موضوع – قيمت – نام کتاب – نام ناشر

-        جدول register تاريخ دريافت – نام کتاب- نام عضو

2)  فيلد نام کتاب را فيلدي تعريف کنيد.

3)  يک ouary به نام rej ايجاد نماييد که نام کتابي که قيمت آنها 2000 تومان باشد را نمايش دهد.

4)  از جدول register    يک گزارش تهيه نماييد.

با آرزوي موفقيت براي شما

مرکزفناوري اطلاعات مشهد


WORD

1- در محيط word يك سند ايجادكنيد كه داراي دو صفحه باشد و حاشيه هاي كاغذ از بالا و پايين 2 واز چپ وراست 2.5 باشد، در پايين صفحات شماره صفحه، سربرگ صفحات درسمت راست ساعت سيستم، در صفحه اول يك متن دوخطه يك پاراگرافه تايپ كنيد، سپس كشيدگي حروف 150% باشد.دور تا دور صفحات يك كادر دلخواه بگذاريد درصفحه دوم اين جدول را با اين تنظيمات انجام دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- اين سند را با نام d1 روي desktop ذخيره كنيد.

3- سربرگ صفحه را به شکل زير ايجاد کنيد.

مرکز آموزش فناوري اطلاعات مشهد                                                                                     رايانه کار درجه 2 / صفحه 1

 4-فاصله بين خط ها راسه برابرکنيد.

5-يک سبک جديد ايجادکنيد که درآن فاصله سطرها دقيقا18pt باشد.تورفتگي سطراول icm فاصله ازپاراگراف قبل 12pt باشد.

 EXCEL

جدول زيرراطراحي کنيد:

نام کالا

قيمت

تعداد

قيمت کل

وضعيت قيمت

کالا1

 

 

 

 

کالا2

 

 

 

 

کالا3

 

 

 

 

 -مشخصات 3کالا را درجدول بالا وارد کنيد

-درستون قيمت کل حاصلضرب قيمت کالا درتعدادآن قرارميگيرد.

-درصورتيکه قيمت کالاازميانگين قيمت کالا بيشترباشد درستون وضيعت عبارت بيشتر ودرغيراينصورت عبارت کمترقرارگيرد.

-نموداربراساس قيمت کالانمايش داده ميشود.

 POWER POINT

1-در محيط Power Point يك ارايه ايجاد كنيد كه داراي سه اسلايد باشد در اسلايد اول يك عنوان قراردهيد كه حركت آن كاراكتر به كاراكتر باشد.

2-در اسلايد دوم اين اشكال را قرار دهيد و با هم يكي كنيد.

 3-در اسلايد سوم اين نمودار سازماني را قرار دهيد.

رايانه كار درجه دو

Power Pont Xp

Windows Xp

Dos                            

Access Xp

Word Xp

Excel Xp

Power Point Xp

 4-براي رفتن از هر اسلايد به اسلايد ديگريك حركت دلخواه كه به صورت خودكار پس از 2 ثانيه اجرا شود.

 ACCESS

 - يک بانک اطلاعاتي به نام test ايجاد و يک جدول به نام test1 شامل فيلد هاي زير تهيه کنيد.

  رديف (از نوع عددي) – نام (از نوع متني) – نام خانوادگي (از نوع متني) – شماره ملي(از نوع عددي)- تارخ تولد(از نوع تاريخ) - تحصيلات( از نوع ليست بازشونده شامل ديپلم،فوق ديپلم وليسانس)

الف ) فرمي از جدول بالا ايجاد وزمينه آن را ليمويي کنيد.

ب) اطلاعات 5 نفر را به دلخواه از طريق فرم وارد نماييد که مدرک 2 نفر از آنها ديپلم باشد.

ج) پرس وجويي(query) را براي افراد بالاي ديپلم تهيه نماييد.    

 با آرزوي موفقيت براي شما

WORD  30 نمره

1-   يك سند جديد ايجاد و یک سرصفحه با نام (( سازمان فنی حرفه ای )) و یک پا صفحه با نام و نام خانوادگی خودتان همراه با تاریخ وزمان درج کنید .

2-     در اطراف سند یک کادر سه بعدی آبی رنگ تنظیم کنید.

3-     سند خود را ذخیره و طوری تنظیم کنید که هر 8 دقیقه یکبار ذخیره گردد.

4-     جدول زیر را درج کنید .

                                            دبیرستان شاهد                       تاریخ

 نام درس:                              کد درس :                           تعداد واحد :       

ردیف

نام

نام خانوادگی

نمره

 

 

 

 

 

 

       EXCEL 

1- جدول زیر را درSHEET 3 طراحی کنید:

ردیف

نام کالا

قیمت کالا

درصد تخفیف

تعداد

مبلغ دریافتی

1

A

4000

10 درصد

5

 

2

B

3000

5 درصد

7

 

3

C

5000

10 درصد

10

 

-        طراحی جدول        - محاسبه مبلغ دریافتی   - محاسبه کل مبلغ دریافتی   - رسم نمودار

POWER POINT  15 نمره

1-سه اسلاید بااستفاده ازالگوها بامشخصات زیرایجادکنید:

الف)اسلایداول به همراه دکمه عملیاتی روبه جلو ودکمه پخش صوت

ب)اسلایددوم عنوان عکس  ومتن ودکمع عملیاتی  روبه جلووعقب

ج)اسلایدسوم عنوان-نمودار-جدول بادکمه عملیاتی HOME

2- اسلایدها رابه گونه ای تنظیم کنید که ازاسلایدی به اسلاید دیگرانیمشین داشته باشد.

3-به محتویات هراسلاید جلوه وِیژه دهید.

ACCESS  25 نمره  5 سرعت عمل

1- جدول register با فيلدهاي تاریخ دریافت نام کتاب- نام عضو ايجاد نماييد

5)      فیلد نام کتاب را كليدی تعریف کنید.

6)       یک quary به نام register ایجاد نمایید که نام کتابهايي که قیمت آنها 2000 تومان باشد را نمایش دهد.

7)      از جدول register    یک گزارش تهیه نمایید.

WORD  30 نمره

1-    سندی ایجادکنید ومتن زیررادرآن تایپ کنیدوسپس قالبهای زیررا اعمال کنید.

Always remember to forget things that made you sad.but no forget to remember the things that made you glad

     همیشه به یادداشته باش که به فراموشی بسپاری آنچه راکه اندوهگینت می سازد .اماهرگز فراموش نکن که به                     خاطربسپاری آنچه راکه شادمانت می سازد.

قالبهای کاراکتری(متن لاتین):فونت papyrus سبک مورب وضخیم- مقایس فاصله کاراکترها 95% رنگ آبی

قالبهای کاراکتری(متن فارسی):فونت Tahoma_سبک زیرخط دار-مقیاس فاصله کاراکترها90 % رنگ قرمز

قالبهای پاراگرافی:فاصله سطرها 2 برابرمعمول- تورفتگی سطراول 3 سانتی متر –سند دردسک تاپ ذخیره کنید.

        2- در محيط word يك سند ايجادكنيد كه داراي دو صفحه باشد و حاشيه هاي كاغذ از بالا و پايين 2 واز چپ وراست 2.5 باشد، در پايين صفحات شماره صفحه، سربرگ صفحات درسمت راست ساعت سيستم، در صفحه اول يك متن دوخطه يك پاراگرافه تايپ كنيد، سپس كشيدگي حروف 150% باشد.دور تا دور صفحات يك كادر دلخواه بگذاريد درصفحه دوم اين جدول را با اين تنظيمات انجام دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين سند را با نام d1 روي desktop ذخيره كنيد

POWER POINT  15 نمره

1-یک فایل باچهاراسلایدایجادنمایید.دراسلایداول یک تیتربه همراه یک تصویردرپایین ان قراردهید.

2-برای تصویرموردنظریک جلوه خاص بصورتی ازبیرون واردتصویرشودقراردهید.

3- اسلایددوم رابه گونه ای طراحی کنیدکه متن درقسمت چپ وتصویردرقسمت راست قرارگیرد.برای متن موردنظرجلوه ای ایجادنمایید که حروف آن تک تک روی صفحه نمایش یابد.

4- دراسلایدسوم یک تیتردریک جدول قراردهید وسپس تنظیمی انجام دهیدکه جدول بعداز5 ثانیه روی صفحه ظاهرشود.

5- دراسلایدچهارم متنی به عنوان نتیجه گیری قرارداده وسپس یک دکمه علمیاتی طراحی کرده بطوریکه باکلیک  برروی ان اسلایداول نمایش داده شود. برای هریک ازچهاراسلایدایجادشده طرحی جداگانه ایجادنمایید.

  EXCEL  25 نمره

-جدول زیرراطراحی کنید(ازA1 تا I6)

نام ونام خانوادگی   تحصیلات    سمت   تعدادساعات کار  دستمزدهرساعت کار  حقوق  بیمه  حقوق دریافتی

حمید احمدی            دیپلم        منشی               40              45000 ریال

رضامحسنی                 لیسانس     کارمند             50             50000 ریال

احمدجمشیدی       فوق لیسانس    ریس             60              7000 ریال

امیرصفار                 قوق لیسانس    معاون            55              6500 ریال

نویدمولوی             لیسانس           کارمند          50               5000 ریال

الف) حقوق رابه صورت AUTOFILL حساب نمایید.

ب)بیمه رابه صورت AUTOFILL حساب نمایید.(بیمه=1 درصدحقوق)

ه)نموداری برای ستون های نام ونام خانوادگی وحقوق دریافتی به صورت دلخواه درSHEET جداگانه ای ایجاد نمایید ونام آن SHEET  رابه نمودارتغییردهید.

و)ستون تحصیلات رابه صورت نزولی مرتب کنید.

ز)مجموع حقوق دریافتی رادرخانه I7   محاسبه نمایید.

ح)نوشته نام ونام خانوادگی رابه اندازه38 درجه بچرخانید.

ACCESS  25 نمره  5 سرعت عمل

1-    بانک اطلاعاتی برای یک فروشگاه عرضه کننده محصولات CD وکتاب ایجاد کنید .

2-    برای این بانک اطلاعاتی یک جدول در نمای Data sheet view درست کنید که شامل فیلدهای زیر باشد :

1)ردیف محصول(Number)       2)کد محصول(Number)              3) نام محصول(text)           4) نوع محصول(text)                 5) تاریخ تولید(text)          6) مبلغ خرید محصول(Number)    7) قیمت فروش(currency)  

     8) توضیحات(memo)

       3- برای فیلد تاریخ تولیدinput mask  را به شکل --/--/---- تعریف کنید .

       4- فیلد کد محصول را طوری تعریف کنید که در صورت ورود اطلاعات به صورت تکراری پیغام خطایی را برای                        

        کاربر نشان دهد . 

      5 - برای مبلغ خرید محصول مقدار پیش فرض صفر را در نظر بگیرید .

       6-  در جدول فوق در صورتی که مقداری برای هریک از فیلدها منظور نگردد به کاربر پیغام خطا اعلام نماید .

      7- در فیلد مربوط به ردیف محصول در صورت وارد نمودن عدد بیشتر از 1000  پیغام خطای " عدد داده شده 

       صحیح نمی باشد " را به کاربر اعلام نماید .

 

با آرزوی موفقیت برای شما

آموزشگاه کامپیوتر حامد

 

 تاريخ : شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ | 10:28 | نویسنده : مهین کارگزار

 سخنان بزرگان :

بیل گیتس:

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.


سوآمی ویوکاناندن

در یک روز، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید، می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.

ویلیام شکسپیر

سه جمله برای کسب موفقیت:

الف) بیشتر از دیگران بدانید.

ب) بیشتر از دیگران کار کنید.

ج) کمتر انتظار داشته باشید.


آلن استرایک

در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت به خودتان توهین کرده‌اید.

بونی بلر

برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست. برنده شدن به معنی انجام کار، بهتر از دفعات قبل است.

توماس ادیسون

من نمی‌گویم که ١٠٠٠ بار شکست خورده‌ام. من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود.

لئو تولستوی

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست.

آبراهام لینکلن

همه را باور کردن، خطرناک است. اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است.

انشتین

اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده.

چارلز

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.

اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

مادر ترزا

اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.

 

مهبن کارگزارتاريخ : یکشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ | 16:33 | نویسنده : مهین کارگزار
40 عادت آدم هاي موفق

 1) فرصت هايي را مي بينند و پيدا مي کنند که ديگران آنها را نمي بينند.

 2) از مشکلات درس مي گيرند، در حالي که ديگران فقط مشکلات را مي بينند.

 3) روي راه حل ها تمرکز مي کنند.

 4) هوشيارانه و روشمندانه موفقيت شان را مي سازند، در زماني که ديگران آرزو مي کنند موفقيت به سراغ شان آيد.

 5) مثل بقيه ترس هايي دارند ولي اجازه نمي دهند ترس آنها را کنترل و محدود کند.

 6) سوالات درستي از خود مي پرسند. سوال هايي که آنها را در مسير مثبت ذهني و روحي قرار مي دهد.

 7) به ندرت از چيزي شکايت مي کنند و انرژي شان را به خاطر آن از دست نمي دهند. همه چيزي که شکايت کردن باعث آن است فقط قرار دادن فرد در مسير منفي بافي و بي ثمر بودن است.

 8) سرزنش نمي کنند (واقعا فايده اش چيست؟) آنها مسووليت کارهايشان و نتايج کارهايشان را تماما به عهده مي گيرند.

 9) وقتي ناچارند از ظرفيتي بيش از حد ظرفيت شان استفاده کنند هميشه راهي را براي بالا بردن ظرفيت شان پيدا مي کنند و بيشتر از ظرفيت شان از خود توقع دارند. آنها از آنچه دارند به نحو کارآمدتري استفاده مي کنند.

 10) هميشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامي که اغلب افراد در حال استراحت هستند آنها برنامه ريزي مي کنند و فکر مي کنند تا وقتي که کارشان را انجام مي دهند استرس کمتري داشته باشند.

 11) خودشان را با افرادي که با آنها هم فکر هستند متحد مي کنند. آنها اهميت و ارزش قسمتي از يک گروه بودن را مي دانند.

 12) بلندپرواز هستند و دوست دارند حيرت انگيز باشند. آنها هوشيارانه انتخاب مي کنند تا بهترين نوع زندگي را داشته باشند و نمي گذارند زندگي شان اتوماتيک وار سپري شود.

 13) به وضوح و دقيقا مي دانند که چه چيزي در زندگي مي خواهند و چه نمي خواهند. آنها بهترين واقعيت را دقيقا براي خودشان مجسم و طراحي مي کنند به جاي اينکه صرفا تماشاگر زندگي باشند.

 14) بيشتر از آنکه تقليد کنند، نوآوري مي کنند.

 15) در انجام کارهايشان امروز و فردا نمي کنند و زندگي شان را در انتظار رسيدن بهترين زمان براي انجام کاري از دست نمي دهند.

 16) آنها دانش آموزان مدرسه زندگي هستند و همواره براي يادگيري روي خودشان کار مي کنند. آنها از راه هاي مختلفي مثل تحصيلات آموزشگاهي، ديدن و شنيدن، پرسيدن، خواندن و تجربه کردن ياد مي گيرند.

 17) هميشه نيمه پر ليوان را مي بينند و توانايي پيدا کردن راه درست را دارند.

 18) دقيقا مي دانند که چه کاري بايد انجام دهند و زندگي شان را با از شاخه اي به شاخه اي ديگر پريدن از دست نمي دهند.

 19) ريسک هاي حساب شده اي انجام مي دهند؛ ريسک هاي مالي، احساسي و شغلي.

 20) با مشکلات و چالش هايي که برايشان پيش مي آيد سريع و تاثيرگذار روبه رو مي شوند و هيچ وقت در مقابل مشکلات سرشان را زير برف نمي کنند. با چالش ها روبه رو مي شوند و از آنها براي پيشرفت خودشان بهره مي برند.

 21) منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمي مانند تا آينده شان را رقم بزند. آنها بر اين باورند که با تعهد و تلاش و فعاليت، بهترين زندگي را براي خودشان مي سازند.

 22) وقتي بيشتر مردم کاري نمي کنند؛ آنها مشغول فعاليت هستند. آنها قبل از اينکه مجبور به کاري بشوند، عمل مي کنند.

 23) بيشتر از افراد معمولي روي احساسات شان کنترل دارند. آنها همان احساساتي را دارند که ما داريم ولي هيچ گاه برده احساسات شان نمي شوند.

 24) ارتباط گرهاي خوبي هستند و روي رابطه ها کار مي کنند.

 25) براي زندگي شان برنامه دارند و سعي مي کنند برنامه شان را عملي کنند. زندگي آنها از کارهاي برنامه ريزي نشده و نتايج اتفاقي عاري است.

 26) در زماني که بيشتر مردم به هر قيمتي مي خواهند از رنج کشيدن و بودن در شرايط سخت اجتناب کنند، افراد موفق قدر و ارزش کار کردن و بودن در شرايط سخت را مي فهمند.

 27) ارزش هاي زندگي شان معلوم است و زندگي شان را روي همان ارزش ها بنا مي کنند.

 28) تعادل دارند. وقتي از لحاظ مالي موفق هستند، مي دانند که پول و موفقيت مترادف نيستند. آنها مي دانند افرادي که فقط از نظر مالي در سطح مطلوبي قرار دارند، موفق نيستند. اين در حالي است که خيلي ها خيال مي کنند پول همان موفقيت است. ولي آنها دريافته اند که پول هم مثل بقيه چيزها يک وسيله است براي دستيابي به موفقيت.

 29) اهميت کنترل داشتن روي خود را درک کرده اند. آنها قوي هستند و از اينکه راهي را مي روند که کمتر کسي مي تواند برود، شاد مي شوند.

 30) از خودشان مطمئن هستند و به احساسات ناشي از اينکه کجا زندگي مي کنند و چه دارند و چه طور به نظر مي رسند، توجهي ندارند.

 31) دست و دل باز و مهربان هستند و از اينکه به ديگران کمک مي کنند تا به خواسته هايشان برسند خوشحال مي شوند.

 32) متواضع هستند و اشتباهات شان را با خوشحالي مي پذيرند و به راحتي عذرخواهي مي کنند. آنها از توانايي هايشان خاطر جمع هستند ولي به آن مغرور نمي شوند. آنها خوشحال مي شوند که از ديگران بياموزند و از اينکه به ديگران کمک مي کنند تا خوب به نظر برسند بيشتر از کسب افتخارات شخصي شان لذت مي برند.

 33) انعطاف پذير هستند و تغيير را غنيمت مي شمارند. وقتي وضعيتي پيش مي آيد که عادت ها و آسايش روزمره شان را بر هم مي زند از آن استقبال مي کنند و با آغوش باز وضعيت جديد و ناشناس را مي پذيرند.

 34) هميشه سلامت جسماني خود شان را در وضعيت مطلوبي نگه مي دارند و مي دانند که بدنشان خانه اي است که در آن زندگي مي کنند و به همين خاطر، سلامت جسماني براي آنها خيلي مهم است.

 35) موتور بزرگ و پرقدرتي دارند. سخت کار مي کنند و تنبلي نمي کنند.

 36) هميشه منتظر بازتاب کارهايشان هستند.

 37) با افراد بدذات و غيرموجه نشست و برخاست نمي کنند.

 38) وقت شان و انرژي شان را روي وضعيت هايي که از کنترل شان خارج است صرف نمي کنند.

 39) کليد خاموش روشن دارند. مي دانند چگونه استراحت کنند و ريلکس شوند. از زندگي شان لذت مي برند و سرگرم مي شوند.

 40) آموخته هايشان را تمرين مي کنند. درباره تئوري هاي عجيب و غريب خيالبافي نمي کنند بلکه واقع بينانه زندگي مي کنند.
تاريخ : یکشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ | 16:27 | نویسنده : مهین کارگزار
ويندوز
در صورتي که دوست داريد تا با سرعت بيشتري با کامپيوتر کار کنيد و خود را حرفه اي تر نشان دهيد ترفندي فوق العاده را براي شما در نظر گرفته ايم. قصد داريم تا بيش از 200 کليد ميان بر در محيط ويندوز را به شما معرفي کنيم که با استفاده از آنها ميتوانيد به طور کامل کارهايي که ميتوانيد با موس انجام دهيد را با کيبورد شبيه سازي کنيد.

Esc لغو عمليات در حال انجام

● F1 راهنما.

● F2 در حالت عادي تغيير نام آيتم (هاي) انتخاب شده . در برنامه هاي قديمي تر (معمولا تحت داس)ذخيره فايل جاري.

● F3 جستجو.

● F4 باز کردن ليست پايين رونده Address Bar

● F5 به روز آوري Refresh

● F6 مانند کليد Tab بين اجزاي مختلف پنجره جاري سوييچ مي کند.

● F10 پرش به منو هاي اصلي يک پنجره مثلFile,Edit,View, ...

● F11 پنجره جاري را تمام صفحه مي کند.

● PrintScreen در ويندوز از کل صفحه نمايش يک عکس مي گيرد و آن را در حافظه کليپ بورد قرار مي دهد و ما مي توانيم در يک برنامه ويرايش عکس مثل Ms-Paint آن را Paste کنيد .

● Tab بين اجزاي پنجره جاري سوييچ مي کند .

● Space در حالت مرورگر اينترنت اکسپلورر صفحه جاري را به پايين مي برد .مثل Page Down

● BackSpace در حالت عادي يعني در مرور ويندوز يک مرحله به بالاتر ميرود (معادل Up) و در مرورگر اينترنت اکسپلورر معادل Back است.

● Home رفتن به اول خط در حالت ويرايش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.

● End رفتن به آخر خط در حالت ويرايش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.

● PageUp در حالت مرور چه در اينترنت و چه در ويندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا مي رود.

● PageDown در حالت مرور چه در اينترنت و چه در ويندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پايين مي رود.
تاريخ : سه شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ | 17:30 | نویسنده : مهین کارگزار
چطوری جوون بمونیم؟


 1-اعداد و ارقام غیر ضروری رو دوربنداز!

این اعداد شامل سن، قد و وزن میشه

بگذار دکترها راجع به این عددها نگران باشن

خوب واسه همینه که بهشون ویزیت می دی.

2 دوستهای شاد و خوش و خرم و سر حالت  رو برای خودت نگه دار!

آدمهای بی حس و حال تو رو هم بی حال می کنن

( اگه خودت جزو این دسته ای حواست باشه!)

3- دائم در حال یادگیری باش! سعی کن بیشتر راجع به کامپوتر، کارهای دستی،باغبانی و خلاصه هرچی که فکر می کنی یاد بگیری

هیچوقت نگذار مغزت بی کار بمونه

"مغز بیکار پاتوق شیطانه"

این شیطان هم اسمش آلزایمر ِ

4- از چیزهای ساده، لـــذت ببر

5- اغلب بخنـــــد، قهقهه های بلند و طولانی

اونقدر بخند که نفست بند بیاد

اگه دوستی داری که خیلی باهاش می خندی، پس خیلی باهاش وقت بگذرون

6- گاهی اوقات یه کم اشک بریز

سختی کشیدن هست، غمگین بودن هست اما ادامه بده

تنها کسی که تمام طول زندگیمون کنار ماست، خود ما هستیم

پس تا وقتی که زنده ایی زندگی کن

7- دور و اطرافت رو با آدمهاو چیزهایی پر کن که دوستشون داری

با د وستها و فامیل، با یادگاری هات، حیووون خونگی، موسیقی ، گل و گیاه و خلاصه هرچیزی

خوب حالا  خونه ات پناهگاه و محل آرامشت شد؟

بگو ببینم، رابطه ات با خدا چطوره؟

8- سلامتیت رو جشن بگیر و بهش اهمیت بده!

اگه سالمی، سعی کن این وضعیت رو حفظ کنی

اگه وضعت متغیره، سعی کن متعادلش کنی و حالت رو بهتر کنی

اگر هم فکر می کنی تنهایی از پسش بر نمی آیی،از یک نفر کمک بگیر


9- به سمت ناراحتی ها ت سفر نکن!

برو به یک مرکز خرید، برو به یه محله ی دیگه، حتی برو یه کشور دیگه

اما هیچ وقت جایی نرو که باعث سرافکندگی و احساس گناهت بشه

10- از هر فرصتی که داری استفاده کن و به همه کسانی که دوستشون داری، عشقت رو نشون بده

اگه این نوشته رو حداقل برای 4 نفر نفرستی، هیچ اشکالی نداره

اما برای یک نفر بفرست و اون رو با خودت سهیم کن..تاريخ : یکشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ | 15:43 | نویسنده : مهین کارگزار

1 – بسته هاي كاربردي براي تايپ و حروف چيني متون كتاب يا مجلات … مي باشند

الف- سيستم عامل         ب- مترجم ها               ج- واژه پردازها                  د- زبانهاي برنامه نويسي

2- براي تعيين قلم وسايز آن از كدام نوار بايد استفاده كنيم ؟

الف- نوار قالب بندي               ب- نوار استاندارد                ج- نوار عنوان                        د- نوار منو

3- براي ذخيره يك فايل كدام گزينه مناسب است ؟

الف- از نوار استاندارد دكمه مربوطه به ذخيره را انتخاب كنيم    

   ب- ازمنوي FILE گزينه SAVEرا انتخاب كنيم

ج- از كليدهاي  CTRL+Sاستفاده كنيم                                   د- همه موارد

4-در پنجره سند نقطه درج كجاست ؟

الف- مكاني كه اشاره گر ماوس قرار دارد                              

  ب- محلي كه كاركتري كه تايپ مي كنيم آنجا نوشته شود

ج- ابتداي پنجره سند                                                           د- انتهاي پنجره سند

5-آيكوني از نوار قالب بندي كه حروف U روي آن مي باشد به چه منظور استفاده مي شود ؟

الف-  متن به صورت سياه نوشته مي شود.                             

 ب- متن به صورت مورب نوشته مي شورد.

ج- متن به صورت زير خط دار نوشته مي شود                         د- هيچكدام .

6- اگر بخواهيم متون  به صورت پر رنگ تر نمايش داده شود كدام آيكن از نوار ..…انتخاب مي كنيم.

الف-  B-  نوار استاندارد.                                                    ب- B    - نوار قالب بندي .       

ج- I   -   نوار قالب بندي .                                                  د- I- نوار استاندارد.

7- حالت نمايش PRINT PREVIEW با عث…

الف- چاپ سند بر روي كاغذ .                                              ب- حالت نمايش معمولي سند .

ج- نمايش سند قبل از چاپ.                                                  د- حالت نمايش صفحه آراي.

8-براي كاراكتر ويژه اي كه زياد با آن سرو كار  داريم توسط كدام كليد ميتوانيم كليد ميانبر ايجاد كنيم  ؟

الف-INSERT                                                                ب-SPECIAL  CHARACTER

ج-SHORTCUT  KEY…                                             د-  چنين امكاني وجود ندارد

9-براي غلط گيري خودكار متون در  WORDاز كدام گزينه استفاده مي كنيم  ؟

الف-AUTO SELECT                                                   ب-AUTO CORRECT       

ج- چنين امكاني وجود ندارد                                                 د-AUTO  FORMAT

10-براي رفتن به انتهاي سند در WORDكدام گزينه مناسب است ؟

الف-END                          ب-CTRL+END               ج-CTRL+                            د-SHIFT +END

11-     براي اينكه آخرين عمل قبلي برگردانده شود كدام گزينه مناسب است ؟

الف-UNDO                          ب-CTRL+Z                     ج-REDO                               د-الف و ب

12-     براي  خنثي كردن  عملي در  WORD  كدام گزينه مناسب است ؟

الف- UNDO                  ب- CTRL +  Z                 ج- REDO                       د- الف و ب هردو مورد

13 -  براي انتخاب  چند  خط  در WORD   چگونه  عمل مي كنيم ؟

الف- كليد  SHIFT  همراه با كليد هاي  جهت دار                   

   ب- كليك  كردن  بر مبدا و كشيدن  موس  به طرف انتها

ج- كليد ALT همراه  با كليد هاي  جهت  دار                            د-  الف و ب هردو مورد

14 -  كليد ميان بر  براي عمل CUT در  WORDچيست ؟

الف- CTRL + X                    ب- CTRL +C                   ج- CTRL +V                           د-  CTRL + Y

15- براي انجام عمل كپي برداري از چند خط در WORD  چگونه  عمل مي كنيم ؟

الف- انتخاب  خطوط ،  گزينه  COPY ،  در محل  مقصد PASTE

ب- انتخاب  خطوط ،  CTRL + C ،  در محل   PASTE

ج- انتخاب  خطوط ،  گزينه  COPY ،  در محل  مقصد CTRL +V

د-  همه موارد

16 – دليل  ايجاد BOOK MARK چيست؟

الف- براي حركت سريع در متن                                            ب-  برا ي  ايجاد  پا صفحه كتاب     

ج-  براي ايجاد شمار ه صفحه كتاب                                                                                 د- براي ايجاد سرفصل  كتاب

17- كدام  بك از گزينه هاي  زير مربو ط به حركت سريع در متن  طولاني مي باشد ؟

الف- GOTO         ب- JUMP           ج-  BOOK MARK                                            د-   الف و ج

                                         قسمت 2 – قالب بندي ، تعيين  موقعيت  وكپي كردن متن

18- كدام يك از گزينه هاي  زير  مربوط به قالب بندي  متون ، پاراگراف ها  يا كاراكترها مي باشد؟

الف- BOLD                       ب- سايز قلم                      ج-   رنگ قلم                          د- همه موارد

19 – براي قالب بندي  كاراكتر ها كدام كادر  مكالمه  مناسب است؟

الف – PARAGRAPH          ب – FONT                       ج -  SIZE                                 د   - OPTION

20- براي اين كه فرورفتگي  ابتداي  پاراگراف  ها از طرف چپ  صورت گيرد  كدام كليد ميانبر مناسب است ؟

الف  CTRL +T                      ب   - CTRL +M               ج     - CTRL +G                    د    - CTRL +L

21 – براي  تراز بندي  پاراگراف  ها به صورتي كه ابتدا  و انتهاي تمام خطوط  يكسان باشد كدام گزينه  مناسب است ؟

الف – ALIGN LEFT            ب   -  ALIGN RIGHT     ج     - JUSTIFY                       د    -  CENTER

22- نمونه ها (TEMPLATE ها ) داراي انشعاب …. هستند ؟

الف – DOC                           ب   - DOT                        ج     - TEM                              د    - TXT

  ۲۳- ايجاد TAB  در WORD  به چه منظور است ؟

الف – ايجاد پاراگراف              ب   - ايجاد جدول             ج     - تعيين سايز                د    - تعيين قلم

24- كدام يك از كاراكترهاي زير جزءكاراكترهاي جدول بندي(TAB) است ؟

الف – كاراكتر جدول بندي راست                                          ب   - كاراكتر جدول بندي اعشاري

ج     - كاراكتر جدول بندي پارا گراف                                    د    - الف و ب

25- جداول در WORD  به چه منظور استفاده مي شود ؟

الف –  روشي براي نمايش اطلاعات پيچيده در ستونهاي عمودي و سطرهاي افقي مي باشد

ب – روشي براي نمايش اطلاعات پيچيده در سطرهاي افقي مي باشد

ج –  روشي براي نمايش اطلاعات پيچيده در ستونهاي عمودي مي باشد

د‌-       چنين امكاني در WORD نمي باشد

26-  براي ايجاد يك جدول كدام گزينه درست است ؟ 

الف –   انتخاب گزينه INSERT TABLE  از منوي TABLE                                          

  ب – انتخاب گزينه MAKE TABLE  از منوي TABLE

ج – انتخاب گزينه INSERT TABLE  از  جعبه ابزار استاندارد                                          د- الف و ج

27- براي حركت به خانه بعدي در جدول و نوشتن متن در آن از كدام كليد استفاده مي شود ؟

الف –  TAB                  ب –  ENTER                 ج –  كليد جهت دار                      د – الف وج هردو

28- براي انتخاب كل سلولها ي يك جدول كدام گزينه مناسب است ؟

الف –  دو بار كليك كردن در جايي از جدول + ALT

ب –  كليك كردن در جايي از جدول + ALT

ج – دو بار كليك كردن بر روي  جدول

د- دو بار كليك كردن در جايي از جدول+ SHIFT

29 – گزينه هاي SPLIT CELLS  و MERGE CELLS  در منوي TABLE  به چه منظور استفاده مي شود ؟

الف – به منظور ادغام چند سلول و تبديل يك سلول به چند سلول

ب – تبديل يك سلول به چند سلول ادغام چند سلول

ج –  تبديل يك سطر به چند سطر و ادغام چند سطر

د‌-       تبديل يك ستون به چند ستون و ادغام چند ستون

30- برا ي اينكه متون  روزنامه اي در WORD  ايجاد كنيم كدام گزينه و از كدام منو مناسب است  ؟

الف –  COLUMNS  - منوي TABLE                              ب – COLUMNS  - منوي FORMAT

ج –  ROW – منوي FORMAT                                       د-  چنين امكاني در WORD  وجود ندارد

31- براي نشانه گذاري در  ابتداي پاراگراف كدام گزينه مناسب است ؟

الف –  BULLET  از نوار ابزار                                                                                  

ب –  NUMBERING          

ج –  انتخاب گزينه BULLET AND NUMBERING

د-  الف و ج

32- براي ايجاد سايه براي حروف از كدام نوار ابزار استفاده مي كنيم ؟

الف –  نوار ابزار استاندارد                                                 ب –  نوار ابزار قالب بندي        

ج –  نوار ابزار  WORD ART                                                                                   د-  هيچكدام

33 – توسط كدام يك از گزينه هاي زير ميتوان در  صفحات شماره صفحه گذاشت ؟

الف –  HEADER AND FOOTER                               ب- PAGE NUMBER…

ج –  INSERT NUMBER                                            د-  الف و ج

34- براي ايجاد يك پاورقي  در صفحه در WORD  از كدام گزينه استفاده مي شود ؟

الف   HEADER AND FOOTERاز منوي  VIWE  

ب – HEADER AND FOOTER از منوي FORMAT

ج –  FOOTER  از منوي VIWE

د‌-       FOOTER  از منوي FORMAT

35- براي تعيين حاشيه بندي و تعيين اندازه و جهت كاغذ كدام كادر مكالمه را بايد فعال كنيم ؟

الف – PARAGRAPH                                                   ب –  PAGE SETUP…      

ج –  PAGE NUMBER                                                د-  MARGINS

36-تفاوت حاشيه  با تورفتگي پاراگراف چيست ؟

الف –  تفاوتي ندارد

ب –  حاشيه براي كل صفحه مي باشد ولي تو رفتگي مربوط به پاراگراف خاص مي باشد

ج – حاشيه مربوط به يك پاراگراف است و تو رفتگي مربوط به كل صفحه مي باشد

د- تو رفتگي از سمت راست ايجاد مي شود ولي حاشيه از تمام جهات

37-براي تعيين جهت كاغذ كدام گزينه مناسب است ؟

الف – PORTRAIT               

 ب  LANDSCAPE             

ج – PARER                        

د- بسته به جهتي كه مي خواهيم انتخاب كنيم گزينه هاي الف يا ب مناسب است

38- براي انتقال اشكال به روي متن كدام گزينه مناسب است ؟

الف – BRING TO FRONT                                          ب – SEND TO BACK

ج – BRING IN FRONT OF TEXT                            د- SEND BEHIND TEXT

39- براي انتقال اشكال به زير متن كدام گزينه مناسب است؟

الف – BRING TO FRONT                                          ب – SEND TO BACK

ج – BRING INFRONT OF TEXT                             د- SEND BEHIND TEXT

40-براي اينكه از يك تصوير در WORD كپي برداري كنيد كدام گزينه مناسب است ؟

الف – انتخاب شي،  انتخاب گزينه COPY  در محل مقصد گزينه PASTE

ب – انتخاب شي،   CTRL+Cدر محل مقصد CTRL+V

ج – شكل را بايد مجددا رسم كنيم 

د   - الف وب

41-براي نمايش حالت پيش نمايش چاپ از سند كدام گزينه مناسب است ؟

الف – PRINT PRE VIEWاز نوار ابزار استاندارد               ب – گزينه PRINT PREVIEWاز منوي FILE

ج –  PRINT PREVIEW از نوار ابزار قالب بندي               د- الف و ب

42-اگر بخواهيم  متني را چاپ كنيم كدام گزينه مناسب است ؟

الف-دكمه PRINT از نوار ابزار استاندارد                             

ب-گزينه  PRINT از منوي فايل يا كليد ميانبر CTRL+P

ج-گزينه PRINT از نوار ابزارPRINT PREVIEW           

د-  الف و ب و ج   هرسه مورد

43-كدام يك از امكانات زير هنگام چاپ سندي در WORD وجود دارد ؟

الف-  چاپ بخشي از متن كه انتخاب شده است                          ب-  چاپ فقط صفحه جاري

ج-  چاپ صفحات زوج يا فرد                                              د-  همه موارد

44-فايلهاي پشتيبان در WORD داراي چه پسوندي مي باشند ؟

لف-BAK                              ب-DOC                            ج-TXT                                     د-BAC

45-اگر گزينه مربوط به فايل پشتيبان در كادر مكالمه …. فعال باشد با استفاده از كدام فرامين فايل پشتيبان ساخته مي شود

الف-BACKUP- فرمانSAVE                                         ب-OPTION- فرامينSAVE, SAVE AS

ج-BACKUPو فرامين SAVE وSAVE AS                        د-            OPTION وSAVE

                                                                                 موفق باشيدتاريخ : شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ | 16:39 | نویسنده : مهین کارگزار

۱-كامپيوتر چيست؟

الف- كامپيوتر يك وسيله الكترونيكي متفكر است كه داده هاي دريافتي را به نحو صحيح و با سرعت زياد پردازش مي كند

ب-كامپيوتر يك ماشين الكترونيكي است كه داده هايي را پرداخت و ذخيره مي كند سپس بر حسب دستورات داده شده آنها را پردازش كرده و اطلاعات جديدي تهيه مي كند.

ج- كامپيوتر، يك وسيله الكترونيكي براي ذخيره و بازيابي اطلاعات است.

د- كامپيوتر، در حقيقت يك ماشين حساب الكترونيكي است كه مي تواند محاسبات را با سرعت فوق العاده بالا انجام دهد.

2-كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- داده ها، اطلاعاتي هستند كه در اختيار كامپيوتر قرار دارند.  

ب- اطلاعات، داده هايي هستند كه در اختيار كامپيوتر قرار دارند.

ج- اطلاعات، داده هاي ورودي هستند كه مورد پردازش قرار گرفته اند

د- داده ها، اطلاعاتي هستند كه مورد پردازش قرار گرفته اند.

3- به قطعات سخت افزاري كه مي توان دستورات نرم افزاري را روي آنها نوشت تا اجرا شوند ………. مي گويند.

الف- سخت افزارهاي برنامه اي           ب- نرم افزارهاي قابل پياده سازي

ج- ميان افزار يا ‌Firmware                                 د- گزينه هاي الف  وج  صحيح است.

4-كامپيوترهاي شخصي (Personal Computers) از كدام نوع كامپيوترها هستند؟

الف- كامپيوترهاي كوچك (Mini Computers)        ب- ابر كامپيوترها (Super Cpmputers)

ج) كامپيوترهاي بزرگ (Mainframe Computers)                      د)‌ ريز كامپيوترها (Micro Computers)

5- ابر كامپيوترها (Super Cpmputers) بيشتر در كدام يك از موارد زير استفاده مي شوند؟

الف- كارهاي با سرعت بالا               ب- امور فضايي      ج- كارهاي با پردازش سنگين                                      د- همه موارد

6-   عناصري هستند كه به تنهايي معني و مفهوم خاصي ندارند و وارد كامپيوتر مي شوند تا عملياتي روي آنها صورت گيرد.

الف- داده ها       ب- اطلاعات          ج- برنامه ها                         د- گزينه هاي الف و ب صحيح است

7- مجموعه اي كه شامل اجزايي متشكل از عناصر و مدارهاي الكترونيكي است، ……… كامپيوتر ناميده مي شود.

الف- مدار مجتمع     ب- ترانزيستور      ج- سخت افزار       د- ميان افزار

8- واحد پردازنده مركزي (CPU) شامل چه قسمتهايي است؟

الف- واحد كنترل، حافظه پنهان، حافظه اصلي و واحد خروجي

ب- حافظه اصلي، حافظه پنهان، واحد محاسبه و منطق و واحد كنترل

ج- واحد محاسبه و منطق، واحد كنترل، ثباتها و حافظه پنهان

د- واحد ورودي، حافظه پنهان، واحد خروجي و حافظه اصلي

9- دليل استفاده از حافظه جانبي در كامپيوتر چيست؟

الف- پايدار بودن اطلاعات                                  ب- دقت بيشتر نسبت به حافظه اصلي

ج- سرعت بيشتر                          د- قيمت بيشتر

10- وظايف واحد كنترل عبارتند از:

الف- نظارت بر عمليات ورودي- خروجي     ب- هدايت و هماهنگي فعاليتهاي سيستم كامپيوتر

ج- كنترل اجراي برنامه ها                                  د-‌كنترل و تست سخت افزار كامپيوتر هنگام راه اندازي آن

11- در كامپيوتر واحد ALU يعني:

الف- واحد حافظه اصلي                  ب- واحد حافظه جانبي                ج- واحد كنترل

 د- واحد محاسبه و منطق

 12- يك برنامه به منظور اجرا در كجا قرار مي گيرد؟

الف- حافظه جانبي    ب- حافظه اصلي      ج- واحد خروجي      د- واحد ورودي

13- در مورد حافظه اصلي كامپيوتر (RAM) كدام گزينه صحيح نيست؟

الف- محلي براي قرار گرفتن داده هاي ورودي قبل از عمل پردازش است.

ب- محلي براي قرار گرفتن اطلاعات خروجي پس از پردازش است.

ج- به عنوان واسطه اي براي قرار گرفتن نتايج موقتي پردازشها نيز به كار مي آيد.

د- قادر به نگهداري دايمي اطلاعات است.

14-كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- در واحد محاسبه و منطق (ALU) فقط محاسبات رياضي انجام مي شود.

ب- در واحد كنترل، عمليات منطقي انجام مي گيرد.

ج- ثباتها حافظه هاي ناپايدار براي ذخيره موقتي داده هايي هستند كه بايد پردازش شوند.

د- واحد كنترل برخي از عمليات منطقي و محاسبات رياضي را انجام مي دهد.

15- وظيفه ALU عبارت است از:

الف- ذخيره كردن اطلاعات و انجام عمليات كنترلي لازم             ب- انجام عمليات رياضي

ج- انجام هرگونه اعمال منطقي            د- گزينه هاي ب و ج صحيح است.

16-عمل پردازش داده ها در كدام قسمت صورت مي گيرد؟

الف- واحد حافظه    ب- واحد محاسبه و منطق                  ج- واحد كتترل د- واحد خروجي

17-كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- دستورات و خواسته هاي انسان از طريق واحد ورودي اجرا مي شوند.

ب- دستورات و خواسته هاي انسان از طريق دستگاههاي ورودي اجرا مي شوند.

ج- دستورات و خواسته هاي انسان از طريق واحد ورودي به زبان قابل فهم كامپيوتر تبديل مي شوند.

د- دستورات و خواسته هاي انسان از طريق واحد ورودي به اطلاعات كامپيوتري تبديل مي شوند.

18- علايم قابل فهم كامپيوتر ………. است.

الف- حروف انگليسي  ب- اعداد و ارقام   ج- صفر و يك          د- اعداد و علايم رياضي

19- كدام يك از گزينه هاي زير تعريف بايت است؟

الف- 8 بيت را يك بايت مي گويند.       ب- يك بايت را يك كاراكتر مي گويند.   

ج- بايت همان بيت است.                                     د- گزينه هاي الف و ب صحيح است.              

20- هر كيلوبايت معادل چند بايت است؟

الف- 128           ب- 512             ج- 1000              د- 1024

21-هر KB 1024 معادل است با:

الف- GB1           ب- MB1            ج- B 1000 * 1024                   د- MB 10

22- وقتي برنامه اي آماده پردازش يا اجرا مي شود در قسمت ………. قرار مي گيرد.

الف- RAM          ب- PROM                         ج- ROM              د- EPROM

23-تفاوت ROM و RAM چيست؟

الف- فرقي ندارند.                     ب- RAM از نوع نيمه هادي و ROM از مواد مغناطيسي است.

ج- ROM فقط خواندني است اما RAM فقط نوشتني است.    

  د- ROM فقط خواندني است اما RAM خواندني و نوشتني است.

24- حافظه EPROM:

الف- به هيچ وجه قابل برنامه نويسي نيست.                 

ب- در حين كار با كامپيوتر قابل برنامه نويسي است.

ج- در خارج از كامپيوتر بايد پاك شود و سپس برنامه نويسي مجدد گردد.

د- در حين كار با كامپيوتر قابل خواندن و نوشتن است.

25- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- PROM حافظه اي است كه اطلاعات، يك بار از روي آن خوانده شده و به تعداد بي نهايت روي آن نوشته مي شود.

ب- EPROM حافظه اي با دستيابي تصادفي است كه مي توان به دلخواه در هر جاي آن نوشت و در كامپيوترهاي امروزي به جاي RAM از آن استفاده مي شود.

ج- ROM حافظه اي است كه اطلاعات، فقط يك بار روي آن نوشته شده و به تعداد دفعات دلخواه مي توان از روي آن خواند.

د- RAM حافظه فقط خواندني است و نمي توان روي آن نوشت.

26- دستيابي به اطلاعات RAM از نوع ……. بوده و اطلاعات در آن ……… است.

الف- مستقيم- ناپايدار                 ب- مستقيم پايدار        ج- ترتيبي ناپايدار                        د- ترتيبي پايدار

27- حافظه ROM:

الف- فقط خواندني و ناپايدار است.      ب- فقط خواندني و پايدار است.

ج- فقط نوشتني و ناپايدار است.          د- فقط نوشتني و پايدار است.

28- حافظه ROM محل نگهداري:

الف- اطلاعات پردازش شده توسط كامپيوتر است.

ب- اطلاعاتي است كه كارخانه سازنده كامپيوتر جهت راه اندازي سيستم در آن قرار مي دهد.

ج- اطلاعات ورودي توسط صفحه كليد است كه براي راه اندازي سيستم مهم است.

د- اطلاعات پاك شدني است كه فقط يك بار توسط استفاده كننده نوشته مي شود.

29- DRAM نسبت به SRAM سرعت دسترسي ……… و هزينه ساخت ………. دارد.

الف- پايين تر- كمتري ب- بالاتر بيشتري   ج- پايين تر- بيشتري    د- بالاتر كمتري

30- كدام يك از RAMهاي زير داراي سرعت بالايي است؟

الف- DDR SDRAM    ب- FPM DRAM       ج- EDO DRAM         د- SDRAM

31- روش دسترسي به اطلاعات در كليه حافظه ها:

الف- مستقيم است.   ب- ترتيبي است.      ج- به نوع حافظه بستگي دارد.  

  د- فهرست وار است.

32- كدام يك از عبارتهاي زير صحيح است؟

الف- اطلاعات در ديسك بر روي خطوطي به نام قطاع (Sector) ذخيره مي شوند.   

ب- اطلاعات در ديسك بر روي دواير متحدالمركزي به نام شيار (Track) ذخيره مي شوند.

ج- امكان دسترسي مستقيم به اطلاعات موجود در ديسك وجود ندارد. 

د- اطلاعات در ديسك بر روي دواير متحدالمركزي به نام قطاع (Sector) ذخيره مي شوند.

33- CD-ROM:

الف- نوع ديسك است كه اطلاعات بر روي آن به صورت نقاط مغناطيس شده ضبط مي شود.

ب- نوعي ديسك است كه به كمك اشعه ليزر اطلاعات بر روي آن ضبط و از آن بازخواني مي شود.

ج- نوعي ديسك است كه اطلاعات آن به صورت نقاط مغناطيس شده و به كمك اشعه ليزر ضبط و بازخواني مي شوند.

د- نوعي ديسك است كه اطلاعات در آن به صورت دايمي و مغناطيسي ليزري ضبط مي شود.

34- استوانه سيلندر چيست؟

الف- مجموعه اي از كليه شيارهاي هم شماره در يك هارد ديسك چند صفحه اي

ب- مجموعه اي قطاع هاي هم شماره در يك ديسك چند صفحه اي.

ج- مجموعه شيارهايي از ديسك سخت كه داراي يك شعاع نيستند.

د- به ديسك هاي سختي مي گويند كه به شكل استوانه هستند.

35-كدام يك از حافظه هاي زير از سرعت بيشتري براي دستيابي به داده ها برخوردارند؟

الف-‌ديسك سخت       ب- نوار مغناطيسي   ج- RAM            د-‌ديسك نرم

36-مزيت ديسك هاي نوري نسبت به ديسك هاي نرم عبارت است از:

الف- سرعت زياد نوشتن و خواندن آنها      ب- ظرفيت زياد در پذيرش اطلاعات

ج- قابليت پاك كردن و نوشتن بر روي آنها  د- گزينه هاي الف و ب صحيح است.

37-سكتور عبارت است از:

الف- كوچكترين خانه اي كه در اثر عمل فرمت تشكيل شده و اين خانه هاي مجاور هم تشكيل يك Track  مي دهند.

ب- وسيله اي براي تشخيص ظرفيت ديسك هاي كامپيوتري

ج- نرم افزاري براي فرمت كردن ديسك ها

د- خانه هايي كه در اثر عمل فرمت بر روي ديسك ايجاد شده و خود به خانه هاي كوچك تر تقسيم مي شوند.

38-كدام يك از گزينه هاي زير جزو حافظه هاي كمكي يا ثانويه است؟

الف- CD-ROM       ب- DVD             ج- نوار مغناطيسي   د- همه موارد

39-وقتي بر روي صفحه كليد كامپيوتر به طور مثال عدد 6 فشار داده مي شود:

الف- عدد 6 در حافظه ذخيره مي شود.

ب- كداسكي ((ASCII عدد 6 در حافظه ذخيره مي شود.

ج- نمايش تصويري عدد 6 به CPU فرستاده مي شود.

د-‌ در بعضي از كامپيوترها عدد 6 و در برخي ديگر از كامپيوتر كداسكي عدد 6 به CPU فرستاده مي شود.

40- كدام يك از دستگاه هاي زير به عنوان دستگاه ورودي اطلاعات محسوب مي شود؟

الف- اهرم هدايت (Joystick)    ب- ماوس (Mouse)    ب- پويشگر (Scanner)   د- همه موارد

41-براي انتقال تصاوير، به حافظه كامپيوتر، از چه دستگاهي استفاده مي شود؟

الف- ماوس (Mouse)   ب- پويشگر (Scanner)  ج- اهرم هدايت (Joystick)      د- صفحه كليد (Keyboard)

42-دستگاه پويشگر (Scanner) بر چه اساسي كار مي كند؟

الف- جريان الكتريكي ب- جريان مغناطيسي    ج- تابش نور        د- گزينه هاي الف و ج صحيح است

43-كدام دستگاه زير براي بازي هاي كامپيوتري استفاده مي شود؟

الف- اهرم هدايت    ب- پويشگر          ج- صفحه كليد       د- ماوس

44-Control Pad بيشتر در كامپيوترهاي ……….. استفاده مي شود.

الف- كيفي          ب- PDA             ج- بزرگ              د- روميزي

45-در پويشگر ………… لازم است تصوير را داخل پويشگر قرار دهيد.

الف- صفحه اي       ب- دستي             ج- روميزي          د- گزينه هاي الف و ج صحيح است.

46-كدام يك از دستگاههاي زير امكان ضبط صدا را براي شما فراهم مي كند؟

الف- اهرم هدايت    ب- پويشگر          ج- ميكروفن           د- Control Pan

47-وسيله اي است كه به شما در گرفتن تصاوير به شكل ويديويي و انتقال مستقيم آنها به داخل كامپيوتر كمك مي كند.

الف- دوربين ديجيتالي  ب- دوربين ويديويي ديجيتالي               ج- پويشگر         د- اهرم هدايت

48- صفحه كليد متداول ترين وسيله ورودي است كه از آن براي وارد كردن ………… به كامپيوتر استفاده مي شود.

الف- داده          ب- دستورها         ج- برنامه ها         د- همه موارد

49-كدام يك از چاپگرهاي زير داراي بيشترين سرعت چاپ است؟

الف- جاپگر ليزري                                        ب- چاپگر ماتريس نقطه اي                                 ج- چاپگر جوهر افشان                                 د- چاپگر چرخ آفتابگردان

50-كدام يك از دستگاه هاي زير خروجي است؟

الف- صفحه كليد     ب- پويشگر          ج- رسام              د- اهرم هدايت

51- براي ترسيم خطوط پيوسته از ...   استفاده مي كنند.

الف- چاپگر ماتريس نقطه اي    ب- رسام       ج- جاپگرهاي ليزري     د- چاپگرهاي جوهر افشان

52- واحد سرعت چاپگرها بر حسب نوع چاپگر عبارتند از:

الف- خط در دقيقه   ب- كاراكتر در دقيقه        ج- كاراكتر در ثانيه    د- همه موارد

53- كيفيت چاپ چاپگرها بر حسب نوع چاپگر عبارتند از:

الف- LMP           ب- DPI             ج- PPM               د- PPI

54- صفحه نمايشها از نظر فناوري ساخت به دو نوع ……… و ………… تقسيم مي شوند.

الف- FLAT- CRT     ب- LCD- Color        ج- RGB- CRT        د- CRT- Mono Chrome

55- كدام يك از چاپگرهاي زير ضربه اي است؟

الف- چاپگر جوهر افشان                                   ب- جاپگر ليزري 

   ج- چاپگر ماتريس نقطه اي                              د- چاپگر حرارتي

56- كدام يك از چاپگرهاي زير غير ضربه اي است؟

الف-‌چاپگر ليزري                                 ب- چاپگر ماتريس نقطه اي         

 ج- چاپگر چرخ آفتابگردان                      د- چاپگر زنجيره اي

57- درجه وضوح يك صفحه به ... آن بستگي دارد.

الف- تعداد سلول تصويري                ب- اندازه صفحه     ج- پيكسل هاي د- گزينه هاي الف و ج صحيح هستند.

58- صفحه نمايشها رنگ تصاوير را با كدام يك از رنگ هاي زير شكل مي دهند؟

الف- قرمز، سفيد و آبي                 ب- قرمز، سبز و آبي   

ج- بنفش، قرمز و آبي                      د- سبز، آبي و زرد

59- گذرگاه هاي CPUها عبارتند از:    

الف- DATA BUS و CONTROL BUS                      ب- DATA BUS و ADDRESS BUS

ج- DATA BUS و ADDRESS BUS و  CONTROL BUS                د- ADDRESS BUS و  CONTROL BUS

60- هرگاه بگوييم CPUاي 64 بيتي است يعني:

الف- تعداد بيت هاي گذرگاه آدرس آن 64 است.    ب- تعداد بيت هاي گذرگاه داده آن 64 است.

ج- تعداد بيت هاي گذرگاه كنترل آن 64 استد         د- تعداد بيت هاي ثباتهاي آن 64 است.

61- CPU به واحد ………. گفته مي شود.

الف- پردازش مركزي       ب- كنترل            ج- محاسبه و منطق      د- حافظه

62- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- عمل خواندن دستورالعمل مستقيماً از حافظه كمكي نيز مي تواند انجام گيرد.

ب- عمل ذخيره كردن نتايج مستقيماً در حافظه كمكي نيز مي تواند انجام گيرد.

ج- عمل اجراي دستورالعمل در واحد حساب و منطق انجام مي گيرد.

د- همه موارد

63- اگر كامپيوتري 16 دستگاه جانبي داشته باشد براي آدرس دهي اين 16 دستگاه حداقل به چند بيت نيازمند است؟

الف- 8             ب- 4               ج- 3                 د- 16

64- كدام يك از گزينه هاي زير نادرست است؟

الف- ساعت CPU، تمام عمليات كامپيوتر را هماهنگ مي كند.

ب- خطوط انتقالي كه از طريق آنها سيگنال هاي كنترلي براي نظارت بر عمليات تمام بخشهاي كامپيوتر ارسال مي شوند، گذرگاه كنترل ناميده مي شود.

ج- پيش از اينكه يك دستورالعمل در CPU اجرا شود ابتدا بايد كشف رمز شود.

د- خطوط انتقالي كه براي انتقال داده ها بين  CPU و قسمت هاي ديگر به كامپيوتر مي رود، گذرگاه آدرس ناميده مي شود.

65- كدام يك از سخت افزارهاي زير روي برد اصلي قرار مي گيرند؟

الف- CPU           ب- كارت گرافيكي      ج- RAM              د- همه موارد

66-اكثر كنترل كننده هاي قديمي از رابط هايي به نام ……….. و ………..  استفاده مي كردند.

الف- ST-506 و ESDI  ب- ST- 506 و SCSI    ج- IDE و ESDI        د- ESCI-2 و ST-506

67- درگاه موازي قادر است ……….. داده را در هر ثانيه جا به جا كند.

الف- 2 مگا بيت     ب- 2 مگا بايت      ج- 32 بايت           د- 1024 بايت

68- CMOS يك حافظه دايم است كه ظرفيت آن حدود ………. است.

الف- 64 بايت       ب- 640 كيلوبايت    ج- 32 بايت           د- 1024 بايت

69- درگاه USB قادر است …………. داده را در هر ثانيه جا به جا كند.

الف- 2 مگا بايت    ب- 12 مگا بيت      ج- 2 مگا بيت         د- 12 مگا بايت

70- كدام يك از كارت هاي زير در گروه كارتهاي ورودي- خروجي قرار دارند؟

الف- كارت صوتي     ب- كارت گرافيك     ج- كارت ويديويي    د- گرينه هاي الف و ج

71- كدام يك از نرم افزارهاي زير كاربردي است؟

الف- Word          ب- Excel                            ج- PowerPoint          د- همه موارد

72- كدام يك از نرم افزارهاي زير سيستمي است؟

الف- سيستم عامل    ب- Excel                            ج- PowerPoint          د- Word   

73- كدام يك از موارد  زير از كاربردهاي مختلف زبان هاي برنامه نويسي است؟

الف- علمي          ب- تجاري            ج- آموزشي            د- همه موارد

74- كدام يك از سيستم عامل هاي زير تك كاربره نيست؟

الف- MS-DOS        ب- CP/M            ج- UNIX              د- OS/2

75- كدام يك از سيستم عامل هاي زير تك كاربره هستند؟

الف- OS/360         ب- UNIX            ج- CP/M              د- گزينه هاي الف و ج

76- كدام يك از موارد زير از ويژگي هاي سيستم عامل MS-DOS به شمار نمي رود؟

الف- مديريت حافظه و فضاي روي ديسك

ب- قابليت استفاده از اين سيستم عامل در كامپيوترهايي كه با استاندارد IBM سازگاري دارند.

ج- اشغال فضاي كمتر حافظه                                  د- وارد كردن دستورات توسط كدهاي مخصوص غير قابل فهم

77- برنامه Windows قدرت بسيار بالايي در پردازش اطلاعات صوتي و تصويري دارد كه اصطلاحاً به آن   …مي گويند.

الف- Multimedia      ب- Multitasking       ج- Multi- User        د- Multiprogramming

78- از جمله ويژگي هاي محيط عامل Windows 3.1 كدام يك از موارد زير را مي توان نام برد؟

الف- اشتراك زماني                      ب- اجراي چند برنامه به صورت سوئيچ كردن به آنها

ج- پشتيباني از رسانه هاي ورودي/خروجي  د- همه موارد

79- ويندوز 2000 از همان فناوري كه در .  به كار گرفته شده است، بهره مي برد.

الف- ويندوز 95     ب- ويندوز NT       ج- ويندوز 98         د- ويندوز XP

80-سيستم عامل Windows NT رقيب سيستم عامل ………. محسوب مي شود.

الف- ويندوز 98     ب- ويندوز XP       ج- Novell Net ware       د- ويندوز 2000

81- هدف از ايجاد شبكه هاي كامپيوتري چيست؟

الف- مبادله اطلاعات بين كامپيوترها و استفاده اشتراكي از منابع

ب- صرفه جويي در تعداد كامپيوترها     

ج- ايجاد ارتباط فيزيكي بين كامپيوترها براي ايجاد برنامه ها 

د- دريافت و ارسال پيغام از كامپيوترهاي ديگر             

82-از كانال هاي ارتباطي مي توان    را نام برد.

الف- كابل ويژه شبكه ب- مودم            ج- خط معمولي تلفن             د- گزينه هاي الف و ج  صحيح هستند

83- كدام يك از جملات زير نادرست است؟

الف- مودم، پالس هاي ديجيتال را به آنالوگ تبديل مي كند و بالعكس.

ب- در روش سري، اطلاعات به صورت بيت به بيت و پشت سر هم در كانال ارتباطي منتقل مي شوند.

ج- شبكه گسترده معمولاً در محدوده منطقه اي كوچك از قبيل ساختمان و سازمان عمل مي كند.

د- شبكه اينترنت يك شبكه گسترده جهاني است.

84-گستردگي عمل شبكه هاي LAN نسبت به شبكه هاي WAN:

الف- كمتر است.      ب- بيشتر است.       ج- يكسان است.           د- به شكل ظاهري شبكه محلي بستگي دارد.

85- تفاوت شبكه هاي گسترده گوناگون در كدام يك از موارد زير است؟

الف- قراردادهاي تبادل اطلاعات          ب- روش هاي آدرس دهي و فناوري تبادل اطلاعات

ج- اتصالات آنها                                  د- همه موارد

86-وسايل ارتباط جمعي و كامپيوتر در انتقال اطلاعات چه تفاوتي با يكديگر دارند؟

الف- تفاوتي ندارند.                  

ب- كامپيوتر اطلاعات را تغيير داده، دسته بندي و اصلاح مي كند. 

ج- وسايل ارتباط جمعي اطلاعات را بدن تغيير انتقال مي دهند.

د- گزينه هاي ب و ج صحيح هستند.       

87-   يك شبكه خصوصي درون سازماني است.

الف- اينترنت              ب- بيت نت              ج- اينترانت               د- آرپانت

88- قسمت هاي اصلي يك سيستم ارتباط داده اي عبارتند از:

الف- كامپيوتر سرويس دهنده، كانال ارتباطي و كامپيوتر سرويس گيرنده

ب- كامپيوتر سرويس دهنده، وسيله لازم براي ارسال و دريافت داده ها، كانال ارتباطي و كامپيوتر سرويس گيرنده

ج- كامپيوتر سرويس دهنده، وسيله لازم براي ارسال و دريافت داده ها و كامپيوتر سرويس گيرنده

د- كامپيوتر سرويس دهنده، وسيله لازم براي ارسال و دريافت داده ها و كانال ارتباطي

89-…   . روشي است كه براي دسترسي به اطلاعات موجود در اينترنت از طريق مرورگرهاي  وب  به كار گرفته مي شود.

الف- بيت نت        ب- كامپيوسرو       ج- وب جهان گستر       د- آرپانت

90-   معمولاً براي اتصال دفاتر يك سازمان در يك شهر صورت مي گيرد و مي توانند اختصاصي يا عمومي باشند.

الف- شبكه WAN     ب- شبكه LAN                  ج- شبكه MAN       د- شبكه اينترنت

۹۱-.در كدام نسل ،رايانه ها از ريزپردازنده استفاده كردند

الف ) نسل اول

ب) نسل دوم

ج) نسل سوم

د) نسل چهارم

۹۲- مديريت CPU بر عهده كدام واحد است

الف ) CU

ب) CPU

ج) ALU

د) ALU وCPU

۹۳- Gb معادل كدام گزينه است

الف ) گيگابايت

ب) گيگابيت

ج) مگابيت

د) مگابايت

۹۴- توسط سيستم كد گذاري BCD چند حالت را مي توان نشان داد

الف ) 16

ب) 32

ج) 64

د)128

۹۵- در كدام حافظه پاك كردن اطلاعات توسط اعمال پالس الكتريكي صورت مي گيرد

الف ) Rom

ب) PRom

ج)  EPRom

د)  EEPRom

۹۶- جنس حافظه اصلي كامپيوتر كدام است

الف ) فلز

ب) مغناطيس

ج) نيمه هادي

د) هادي

۹۷- از كدام مورد به عنوان خروجي استفاده نمي شود

الف ) ديسك مغناطيسي

ب) صفحه نمايش

ج) نوار گردان

د) CD-Rom Driver

۹۸- كدام چاپگر را مي توان به صورت نرم افزاري ، فارسي نمود 

الف ) چرخ آفتاب گردان

ب) تسمه اي

ج) زنجيره اي

د) ماتريس نقطه اي

۹۹- كدام مورد جزء ريزپردازنده هاي شركت اينتل نيست

الف ) 8086

ب) 80186

ج) 80386

د) 80486

۱۰۰-در كدام پردازش با محدوديت شديدزماني مواجه هستيم

الف ) ترتيبي

ب) موازي

ج) محاوره اي

د) بلادرنگ

۱۰۱- كداميك جزء رسانه هاي ارتباطي نيست

الف ) سيم تلفن

ب) كابل هم محور ، فيبر نوري

ج) ماكروويو

د) تلفن

۱۰۲- كداميك از موارد زير تحت تآثير تداخل الكتريكي قرار نمي گيرد

الف ) سيم تلفن

ب) فيبر نوري

ج) كابل هم محور

د) هر سه مورد

۱۰۳-.....................واسطه اي است كه دستورات كاربر را به ..................... منتقل مي كند

الف ) نرم افزار – سخت افزار

ب) سخت افزار – نرم افزار

ج) نر افزار – سيستم عامل

د) سيستم عامل – نرم افزار

۱۰۴- ترتيب اجراي برنامه ها در كدام گزينه صحيح است

الف )  BIOS- POST – سيستم عامل

ب) POST – سيستم عامل -  BIOS

ج) POST-  BIOS – سيستم عامل

د) سيستم عامل– POST -  BIOS

۱۰۵- سيستم صدور خلافي خودرو ، كدام نوع سيستم اطلاعاتي مي باشد

الف ) اطلاعات مديريت

ب) پردازش تراكنشي

ج) مديريت پايگاه داده

د) پايگاه داده توزيع شده

۱۰۶- كدام گزينه جزء اصلي سيستم نمي باشد

الف ) هدف ، توالي

ب) ورودي ها ، خروجي ها

ج) پردازش ، فيدبك

د) ابزار ، عوامل انساني

۱۰۷- مزيت اصلي پست صوتي در مقايسه با پست الكترونيك .............. مي باشد

الف ) سهولت استفاده

ب) امنيت

ج) سرعت

د) هزينه

۱۰۸- تعيين وقت ملاقات با يك مدير از مزاياي كدام ابزار اتوماسيون اداري مي باشد

الف ) پست الكترونيك

ب) تقويم الكترونيك

ج) ويدئو كنفرانس

د) فاكس

۱۰۹-. ............ توانمندي اي است كه هوش انسان را به ماشين مي دهد

الف ) سيستم خبره

ب) رباتيك

ج) هوش ماشين

د) پردازش زبان طبيعي

۱۱۰- براي توليد نرم افزار سيستم خبره از كدام زبان مي توان استفاده كرد

الف ) C + +

ب) اسمبلي

ج) پرولوگ

د) الف و ج

 

 

الف

ب

ج

د

۹۱

 

 

 

       

۹۲

       

 

 

 

۹۳

 

       

 

 

۹۴

         

 

 

 

۹۵

 

 

 

        

۹۶

 

 

       

 

۹۷

 

 

 

       

۹۸

 

 

 

       

۹۹

 

        

 

 

۱۰۰

 

 

 

       

۱۰۱

 

 

 

       

۱۰۲

 

        

 

 

۱۰۳

         

 

 

 

۱۰۴

 

 

        

 

۱۰۵

 

 

 

       

۱۰۶

 

 

        

 

۱۰۷

          

 

 

 

۱۰۸

 

        

 

 

۱۰۹

 

 

        

 

۱۱۰

 

 

        

 

1-کامپیوتر...........

الف) یک وسیله الکترونیکی متفکر است که داده های دریافتی را به نحو صحیح و با سرعت زیاد پردازش می کند.

ب) یک وسیله الکترو مکانیکی است که داده هایی را دریافت وذخیره می کند،سپس بر حسب دستورات داده شده آنها را پردازش کرده واطلاعات جدیدی تهیه می کند.

ج)یک وسیله الکترونیکی برای ذخیره اطلاعات است.

د)در حقیقت یک ماشین جساب است که می تواند محاسبات را با سرعت فوق العاده بالا انجام دهد.

 2-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)داده ها اطلاعاتی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار می گیرد.

ب)اطلاعات داده هایی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار می گیرد.

ج)اطلاعات داده ها ی ورودی هستند که مورد پردازش قرار گرفته اند.

د)داده ها اطلاعاتی هستند که مورد پردازس قرار گرفته اند.

 3-مجموعه ای که شامل اجزایی متشکل از عناصر ومداراهی الکترونیکی است..........کامپیوتر نامیده می شود.

الف)نرم افزار                    ب)سخت افزار                 ج)میان افزار                 د)برنامه

 4-واحد پردازنده مر کزی(cpu) شامل چه قسمت هایی است؟

الف)واحد کنترل،حافظه پنهان،حافظه اصلی وواحد خروجی

ب )حافظه اصلی،حافظه پنهان،واحد محاسبه ومنطق وواحد کنترل

ج) واحد محاسبه ومنطق ،واحد کنترل، حافظه پنهان

د)واحد ورودی، حافظه پنهان،واحد خروجی و حافظه اصلی

 5-در کامپیوتر واحد ALU همان ..... است.

الف)حافظه اصلی       ب)حافظه جانبی            ج)واحد کنترل               د)واحد محاسبه ومنطق

 6-علایم قابل فهم کامپیوتر .... است.

الف)حروف انگلیسی           ب)اعداد وارقام                   ج)صفر ویک                  د)علایم ریاضی

 7-هر4 مگا بایت معادل است با:

الف)4* 1024بایت              ب)4*1024*1024بایت          ج)20 2*4 بایت         د)گزینه  ب وج

 8-تفاوت ROMوRAM چیست؟

الف)تفاوتی ندارند.    ب)ROM فقط خواندنی است اما RAM فقط نوشتنی است.

ج) ROM فقط خواندنی است اما RAM خواندنی و نوشتنی است.

د)ROM ناپایدار اما RAM پایدار است.

 9-حافظه EPROM :

الف) به هیچ وجه قابل برنامه نویسی نیست.

ب)در حین کار با کامپیوتر قابل برنامه نویسی است.

ج)در خارج از کامپیوتر قابل برنامه نویسی است.

د)اطلاعات داخل آن براحتی قابل پاک شدن

10-کدام یک از حافظه های زیر از سرعت بیشتری  بر خور دارند؟

الف)دیسک سخت              ب)دیسک نرم                         ج)RAM                   د)نوار مغناطیسی

11-کدام یک از گزینه های زیر جزو حافظه های کمکی نیست؟

الف)CD-ROM                        ب)DVD                  ج)نوار مغناطیسی                     د)RAM

 12-کدام یک از دستگاههای زیر به عنوان دستگاه ورودی محسوب نمی شود؟

الف)  joystick                      ب)mouse                         ج) scanner                     د)monitor

 13-کدام یک از دستگاههای زیر امکان ظبط صدا را فراهم می آورد؟

الف)اهرم هدایت                ب)پویشگر                         ج)میکروفن                       د)بلند گو

 تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ | 14:59 | نویسنده : مهین کارگزار

 WINDOWS XP                                                       

 1.با استفاده از کدام کلید صفحه کلید می توانید یک پنجره باز را ببندید؟

الف)ALT+F4+CTRL                    ب)CTRL+SHIFT+F4

ج)CTRL+F4                               د)ALT+F4

 

2.ترکیب کدام کلید زیر به همراهE  DELETآیکن مورد نظر را کاملا از کامپیوتر حذف می کند؟

الف)SHIFT      ب(  ALT     ج)CTRL     د)DELET

 

3.کدام گزینه در DISPLAY PROPERTIES نمایش وضوح تصویر است؟

الف)APPEREANCE              ب)SCREEN SAVER

ج)SETTING                           د)EFFECT

  4.برای جستجو کردن کلیه فایل های متنی از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟

الف)START-SEARCH-*.TXT                     ب)START-FIND-*.TXT

ج)START-SEARCH-*.DOC                        د)START-FIND-*.DOC

  5.برای قرار دادن یک تصویر گرافیکی در مرکز صفحه DESKTOPاز کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)TILE                    ب)CENTER                           ج)TOP                       د)STRECH

  ۶.با استفاده از کدام گزینه HELP تایپ هر کاراکتر از یک کلمه تا کامل شدن آن لیست های مختلف از اسامی را خواهیم داشت؟

الف)CONTENTS           ب)INDEX                            ج)SEARCH                 د)OPTION

۷-در کدام وضعیت نمایشی پنجره ها ,آیکن ها همراه با مشخصات وجزییاتش به نمایش درمی آید؟

الف)LARGE ICON       ب)SMALL                             ج)LIST                     د)DETAILS

 

8.کلیدهای..... معادل عمل COPYوکلیدهای...... معادل عملPASTEاست.

الف)CTRL+CوALT+V                                           ب)CTRL+CوCTRL+V

ج)CTRL+ZوCTRL+X                                            د)ALT+XوSHIFT+Z

 

۹. درزیر منوی.......از منوی START لیست فایلهایی که اخیرا اجرا کرده قرار دارد؟

الف)FAVORITES                                                 ب)SEARCH

ج)MY RECENT DOCUMENT                                   د)DOCUMENT

 

۱۰.برای بازیابی یک آیکن  حذف شده از داخل سطل آشغال کدام گزینه را بعد از کلیک راست روی گزینه مورد نظر انتخاب می کنیم؟

الف)DELET                      ب)CUT                    ج)RESTORE                           د)PROPERTIS

 ۱۱.نواری که وضعیت جاری پنجره را نشان می دهد چه نام دارد؟

الف)TITER BAR                                          ب)MENU BAR

ج)ADDRESS BAR                                        د)STATUS BAR

 

۱۲.گزینه SEND TO........... استفاده می شود.

الف)برای انتقال فایل ها وپوشه ها                        ب)برای کپی کردن فایل هاوپوشه ها

ج)برای حذف فایل هاوپوشه ها                             د)برای تغییر نام فایل هاوپوشه ها

 

۱۳.کدام گزینه درپنجره task bar properties  باعث پنهان شدن خودکار نوار وظیفه می شود؟

الف)always an top                                                ب)auto hide

ج)show clock                                                         د)clear

 ۱۴.در سربرگ start menuازپنجرهtask bar propertiesکدام کلید تمام محتویات منوی my recent document را حذف می کند؟

الف)delete                          ب)remove                   ج)clear                    د)advance

 ۱۵.کدام صفت باعث مخفی شدن یک آیکن می شود؟

الف)read only                            ب)system                 ج)archive                د)hidden

  ۱۶- براي راه اندازي مجدد سيستم و خارج شدن از محيط ويندوز از  …………… استفاده مي كنيم.
الف ) Log off              ب )Stand by                   ج ) Shut down              د ) ResTART

۱۷-براي انتقال اجزاء انتخاب شده به حافظه موقت كدام گزينه مناسب مي باشد؟
الف)copy                       ب)cut                           ج)paste                        د)select    

۱۸- براي كپي كردن يك فايل يا گروهي از فايلها كدام كليد تركيبي مناسب است ؟
الف) Ctrl + X           ب) Ctrl +V                           ج) Alt + C                    د) Ctrl + C

۱۹- براي مرتب كردن آيكن هاي روي دسك تاپ كدام گزينه مناسب است ؟
الف)  Active Desktop                                        ب) Refresh   
ج) Arrange Icons                                             د)Toolbars

۲۰- براي انتخاب فايلها به صورت پراكنده كدام عمل مناسب است؟
الف) فشار دادن كليد  Shift  و اشاره ماوس      

ب) فشار دادن كليد Ctrl  و كليك ماوس
ج ) فشار دادن كليد  Alt و كليك ماوس                

د)فشاردادن كليدهاي تركيبي CTRL+A

 ۲۱-براي جابجايي پنجره ها روي دسك تاپ از چه فرماني استفاده مي شود؟
الف)restore                            ب) size                       ج)maximize                       د)move

۲۲- براي اجرا كردن برنامه ها و باز كردن مدارك از طريق منوي شروع كدام گزينه مناسب است؟
الف)FIND                               ب)RUN                       ج )SETTING                      د)FAVORITRES

۲۳- نواري كه در پايين پنجره My computer در محيط ويندوز چه نام دارد؟
الف)نوار عنوان                  ب)نوار وضعيت                  ج)نوار آدرس                           د)نوار وظيفه

۲۴-كدام گزينه در منوي شروع برنامه هاي نصب شده در محيط ويندوز را نمايش مي دهد؟
الف)setting                      ب)  run                          ج) programs                      د) documents

۲۵-براي تغيير تصوير پس زمينه صفحه نمايش كدام گزينه مناسب است؟
الف) screen saver                                             ب) appearance
ج) background                                                  د) setting

۲۶براي تغيير نام فايلها و پوشه ها از چه فرماني در ويندوز استفاده مي شود؟
الف) RENAME                ب) NEW                       ج)DELETE                 د)PROPERTIES

۲۷-براي ايجاد ميانبر از برنامه ها روي صفحه دسك تاپ از چه گزينه اي در منوي راست كليك استفاده مي شود؟
الف)COPY                                                                  ب) PROPERTIES                  
 ج) CREATE SHORTCUT                                              د)NEWFOLDER

12- براي راه اندازي مجدد سيستم و خارج شدن از محيط ويندوز از  …………… استفاده مي كنيم.
الف ) Log off      ب )Stand by            ج ) Shut down              د ) ResTART

13-براي انتقال اجزاء انتخاب شده به حافظه موقت كدام گزينه مناسب مي باشد؟
الف)copy            ب)cut                  ج)paste                        د)select    

14- براي كپي كردن يك فايل يا گروهي از فايلها كدام كليد تركيبي مناسب است ؟
الف) Ctrl + X           ب) Ctrl +V           ج) Alt + C               د) Ctrl + C

15- براي مرتب كردن آيكن هاي روي دسك تاپ كدام گزينه مناسب است ؟
الف)  Active Desktop                                             ب) Refresh   
ج) Arrange Icons                                                  د)Toolbars

16- براي انتخاب فايلها به صورت پراكنده كدام عمل مناسب است؟
الف) فشار دادن كليد  Shift  و اشاره ماوس      

ب) فشار دادن كليد Ctrl  و كليك ماوس
ج ) فشار دادن كليد  Alt و كليك ماوس                

د)فشاردادن كليدهاي تركيبي CTRL+A

 17-براي جابجايي پنجره ها روي دسك تاپ از چه فرماني استفاده مي شود؟
الف)restore                   ب) size                              ج)maximize                            د)move

18- براي اجرا كردن برنامه ها و باز كردن مدارك از طريق منوي شروع كدام گزينه مناسب است؟
الف)FIND                      ب)RUN                         ج)SETTING                       د)FAVORITRES

19- نواري كه در پايين پنجره My computer در محيط ويندوز چه نام دارد؟
الف)نوار عنوان               ب)نوار وضعيت                   ج)نوار آدرس                        د)نوار وظيفه

20-كدام گزينه در منوي شروع برنامه هاي نصب شده در محيط ويندوز را نمايش مي دهد؟
الف)setting            ب)             run         ج) programs       د) documents

21-براي تغيير تصوير پس زمينه صفحه نمايش كدام گزينه مناسب است؟
الف) screen saver                                                          ب) appearance
ج) background                                                              د) setting

22-براي تغيير نام فايلها و پوشه ها از چه فرماني در ويندوز استفاده مي شود؟
الف) RENAME            ب) NEW                         ج)DELETE                          د)PROPERTIES

23-براي ايجاد ميانبر از برنامه ها روي صفحه دسك تاپ از چه گزينه اي در منوي راست كليك استفاده مي شود؟
الف)COPY               ب) PROPERTIES             ج) CREATE SHORTCUT             د)NEWFOLDER

 -كدام تعريف در مورد ويندوز  XP صادق است ؟

الف-يك برنامه كمكي شبيه به NC                                           

 ب- يك سيستم عامل گرافيكي مستقل از MS-DOS است.

ج‌-  يك برنامة گرافيكي مستقل از MS-DOS  است.                  

 د- يك برنامة گرافيكي وا بسته به MS- DOS  است.

2-       DESK TOP   چيست؟

الف- صفحه  ا صلي ويندوز       ب- يك پنجرة كاربردي         ج-   مجموعه تصاوير        د- بخشي از پنجره

 3-      كدام يك از گزينه هاي زير در مورد TASK BAR صحيح مي باشد؟

الف- همان نوار وظيفه است.                     ب- حداقل چيزي كه در آن قرار مي گيرد START  مي باشد.

ج- اين نوار مي تواند آشكار يا پنهان باشد.                                   د- همة موارد.

4-      آيكون چيست ؟

       الف- صفحه ا صلي ويندوز .                                            ب- بر نامة كار بردي است.        

ج- پنجرة كوچكي براي اسناد برنامه .                                     د- تصاوير كوچكي براي منوها وفر ما نها.

5-   براي اجراي يك برنامه از طريق   ICON آن :

الف-  انتخاب  OPEN از ICON  مربوطه.                              

ب- انتخاب   OPEN از منوي مر بوطه .

ج‌-           انتخاب  OPEN از منوي فايل.                                      

ح‌-           د- انتخاب ICON  مر بوطه وزدن  ENTER يا دابل CLICK كردن.

6- …       حافظه موقت مي باشد و جهت مشاهده و ويرايش محتويات حافظه در محيط هاي  ويرايشي بكار مي رود .

الف- CLIP BOARD             ب- CUT                              ج- COPY                            د- PASTE

7- براي انتقال اطلاعات به حافظه موقت از كدام گزينة استفاده مي كنيم؟

الف- CLIP BOARD             ب- CUT                              ج- COPY                            د- PASTE

8 -  براي ايجاد يك پوشه چگونه عمل مي كنيم ؟

الف- فشردن دكمه سمت راست ماوس  سپس انتخاب گزينه  NEW  و سپس گزينه FOLDER

ب- فشردن دكمه سمت راست ماوس  سپس انتخاب گزينه  NEW  و سپس گزينه SHORT CUT

ج- با استفاده از كاوشگر ويندوز                                              

د- الف و ج

9 گزينه هاي PASTE-COPY-CUT  در چه مواردي استفاده مي شود ؟

 الف- براي انتقال و كپي كردن متنها                                        
ب- براي انتقال و كپي كردن تصاوير                                        
ج- براي انتقال و كپي كردن فايلها و پوشه ها                               
د- همه موارد

10 – براي رفتن به پنجره اي ديگر از كدام گزينه استفاده مي شود ؟

الف- ALT+TAB                   ب- CTRL+TAB                ج- ALT+SPACE                   د- هيچكدام

11 نوار   در بالاي هر پنجره نمايانگر نام برنامه در حال اجرا است ؟

الف- منو                                ب- عنوان                              ج- كنترل                       د- اصلي

12  –نواردر بالاي هر پنجره نمايانگر ليست فرمانهايي است كه قابل اجرا در آن پنجره مي باشد

الف-  منو                               ب- عنوان                              ج-كنترل                                د- ابزار

13-اگر در يك پنجره تعداد آيكن ها ي موجود  در آن بيشتر از ديد ما باشد براي اين كه ادامه آيكن ها را مشاهده كنيم از كدام نوار استفاده مي كنيم؟

الف-  نوار منو                         ب-  نوار مرورگر عمودي           ج- نوار وضعيت                 د- نوار آدرس

14-  براي بازكردن منوي كنترل پنجره ها از   استفاده مي كنيم

الف-ALT+SPACE                ب-ALT                               ج-ALT+F                            د-ALT+K

15-گزينه     RESTORE براي  … به كار مي رود                                                             

الف-  بزرگ كردن پنجره ها                                                    ب-  دوباره ذخيره كردن پنجره ها  

ج- بر گرداندن پنجره ها به حالت اول                                        د- بر گرداندن پنجره ها به حالت ICON

16-گزينه MINIMIZE براي   …به كارمي رود

الف-  بزرگ كردن پنجره ها                                                   ب-  دوباره ذخيره كردن پنجره ها  

ج   -   برگرداندن پنجره ها به حالت اول                                    د-  تبديل پنجره به حالت ICON در نواروظيفه

17-  براي بستن پنجره ها توسط منو كنترل از      استفاده مي كنيم

الف-EXIT                             ب-END                               ج-CLOSE                            د-TOP

18-براي اينكه منوي مربوط به گزينه هاي مرتب كردن پنجره ها يDESK TOP ظاهر شودچه عملي انجام ميدهيم ؟

الف-كليد سمت راست موس در ناحيهTASKBAR  زده مي شود      

ب-كليد سمت راست موس در ناحيه خالي از صفحهDESKTOPزده مي شود

ج-كليد سمت چپ موس در ناحيهTASKBAR زده مي شود            

د-كليد سمت چپ موس در ناحيه خالي از صفحهDESKTOP زده مي شود

19-  براي نمايش چند پنجره باز در كنار هم به صورت عمودي و به يك اندازه از …         كمك مي گيريم

الف-CASCADE WINDOW 

 ب-TILE WINDOWS HORIZONTALLY

ج‌-   MINIMIZE ALLWINDOWS                               

د-TILE WINDOWS VERTICALLY

20-   براي نمايش چند پنجره باز به صورت لايه اي (آبشاري) از    كمك مي گيريم

الف-CASCADE WINDOW                                        ب-TILE WINDOWS HORIZONTALLY

ج-MINIMIZE ALLWINDOWS                                      د-  TILE WINDOWS VERTICALLY

21-براي به حداقل رساني تمامي پنجره ها از كمك مي گيريم

الف-CASCADE WINDOW                                              ب-TILE WINDOWS HORIZONTALLY  

ج‌-    MINIMIZE ALLWINDOWS                                      د-   CLOSE

22-  براي اجراي يك برنامه از طريق ويندوز

الف-  انتخاب  RUN از منوي START                                  

ب-  انتخاب برنامه و دابل كليك كردن روي آن

ج‌-    انتخاب  OPEN از منوي FILE در WINDOWS EXPLORER                                  

ح‌-      د-  هر سه مورد

23-كدام يك ازگزينه هاي زير جزء منوي PROGRAMS  ALL مي باشد؟

الف-ACCESSORIES                                             ب-  برنامه هايي كه توسط ويندوز نصب شده اند 

 ج-MS –DOS PROMPT                                           د-  همه موارد

24- ميا نبر ها چيستند؟

الف-  براي بالا بردن سرعت و راحتي كار كاربران ايجاد ميشود                        

 ب-  ميانبرها در حقيقت فايلهاي اجرايي هستند كه هنگام نصب برنامه ها نا خواسته ايجاد مي شوند

ج‌-     براي اجراي يك  يك برنامه حتما بايد ميانبر آن ساخته شود      

 د-  همه موارد

25-براي خروج از ويندوز مي توان از كليد هاي تركيبي...استفاده نمود

الف-ALT+F4                        ب-ALT+F5                          ج-ALT+K                           د-ALT+C

26 جهت آرايش و مرتب كردن آيكونها در ويندوز از    استفاده مي كنيم ؟                                   

الف- STATUSE BAR           ب- LOWER CASE              ج- ARANGE ICONS           د- REFRESH

28 -  ... برنامه اي براي پيكربندي سخت افزار و تعمير محيط ويندوز است ؟

الف- PRINT MANAGER     ب- PROGRAMS                 ج- CONTROL PANEL       د- READ ME

29 براي تغيير طرح زمينه ( BACKGROUND ) از كدم گزينه استفاده مي كنيم ؟

الف   CONTROL PANEL /DISPLAY                           ب –  START / LOGOFF

ج – CONTROL PANEL / KEY BORD                          د –  START /ALL PROGRAMS

30 كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به تغيير محافظ صفحه نمايش مي باشد ؟

الف –  BACKGROUND       ب   SCREEN SAVER           ج – SETTING              د –  APPEARANCE

31- كدام يك از گزينه هاي زير رنگ و اندازه قسمتهاي مختلف را تغيير مي دهد ؟

الف –  BACKGROUND       ب –  SCREEN SAVER       ج – SETTING                     د   APPEARANCE

32 نوار وظيفه ( TASK BARS) در كداميك از قسمتهاي صفحه نمايش قرار دارد ؟

الف –  پايين صفحه نمايش                                                                                              

ب –  بالاي صفحه نمايش           

ج مي توان محل آن را تغيير داد و در قسمت بالا يا پايين يا سمت چپ يا راست صفحه نمايش قرار داد  

د – سمت چپ يا راست صفحه نمايش

33 براي پنهان كردن نوار وظيفه  كدام گزينه مناسب است ؟

الف –  در فضاي خالي از نوار فعاليت دكمه سمت راست موس را كليك كرده سپس گزينه PROPERTISE  را اجرا كرده و سپس گزينه AUTOHIDE  را انتخاب مي نماييم

ب –  چنين كاري امكان ندارد و اين نوار هميشه در قست پايين صفحه نمايش وجود دارد

ج- MY COMPUTER / CONTROL PANEL / DISPLAY                                          

د –  START / SETTING

34- گزينه TURN OFF از منوي START

الف- باعث بسته شدن پنجره هاي ويندوز مي شود                         

ب-  باعث خروج از ويندوز مي شود

ج‌-    باعث نمايش ليست برنامه هايي كه در ويندوز نصب شده مي گردد                                       

د-  براي اجراي برنامه ها استفاده مي شود

35- براي ايجاد يك پوشه جديد در ويندوز چه عملي را  انجام مي دهيم ؟

  الف –  از كليدهاي تركيبي ALT+F4  استفاده مي كنيم                           

  ب   دكمه سمت راست ماوس را كليك كرده سپس گزينه NEW  و سپس گزينه FOLDER

  ج – از كليدهاي تركيبي ALT+SPACE  استفاده مي كنيم         

   د –  دكمه سمت راست ماوس را كليك كرده سپس گزينه NEW  و سپس گزينه SHORT CUT

36-   جهت تنظيم و مديريت ابزارهاي سخت افزاري در ويندوز از …     استفاده نمي كنيم

الف – MY COMPUTER       ب CONTROL PANEL            ج – START              د – MY DOCUMENT      

 37- از  براي انجام عمليات مختلف بر روي فايلها , فهرستها و ديسك ها استفاده مي شود 

الف WINDOWS EXPLORER                                         ب – CONTROL PANEL    

ج – PROGRAM FILES                                                  د – PROGRAM MANAGER

38 -  برنامه اي براي نصب چاپگرها و تغيير در صف چاپ ؟                                                      

الف –  ويندوز EXPLORER                                                ب –  PRINT MANAGER

ج PRINTERS                                                              د –  CONTROL PANEL

39- در برنامه كاوشگر ويندوز علامت + كنار پوشه به چه معنا است ؟

الف به اين معنا است كه داخل آن پوشه يك يا چند زير پوشه ديگر وجود دارد.                               

 ب – بدين معنا است كه پوشه باز شده است .

ج –    بدين معنا است كه پوشه خالي است                                                                            

د –  بدين معنا  است كه داخل پوشه فقط فابل است

40 -  براي مشاهده محتويات پوشه ها در ويندوز چه عملي بايد انجام داد ؟

الف –  بر روي پوشه دكمه سمت راست موس را فشار دهيم             ب   بر روي پوشه دوباره كليك كرد

ج – بر روي پوشه كليك كرد                                                   د –  كليدهاي تركيبي  SPACE, ALT  را فشار داد

41 -  اگر بخواهيم چند فايل كه پشت سر هم هستند را انتخاب كنيم چگونه عمل مي كنيم ؟

 الف –  بر روي فايلها كليك ميكنيم

ب   بر روي اولين فايل كليك كرده و سپس ماوس را بر روي اخرين فايل برده و كليد SHIFT  را پايين نگه داشته و سپس دكمه ماوس را كليك مي كنيم

ج – از كليد INSERT  استفاده مي كنيم                                                                              

د –  از كليد + استفاده مي كنيم

42 جهت حذف فايلها در ويندوز

الف –  انتخاب فايل و تايپ DEL                                           

ب –  انتخاب فايل و فشردن كليد DELETE

ج – انتخاب فايل و انتخاب گزينه DELETE   از منوي فايل WINDOWS EXPLORER              

 د   ب و ج

43- براي تغيير نام يك فايل

الف –  بر روي نام  فايل كليك فاصله داركرده و سپس نام جديد تايپ شود

ب –  بر رو ي فايل مورد نظر دكمه راست ماوس را فشار داده و سپس گزينه RENAME  انتخاب شود و سپس نام جديد تايپ شود

ج – امكاني براي تغيير نام فايلها نيست                                                                                

د   الف و ب

44- گزينه SEND  TO  در كجا بكار مير رود؟

الف – براي انتخاب فايلها و پوشه ها                                         

ب   براي كپي كردن فايلها و پوشه ها                                     

ج – براي حذف فايلها و پوشه ها                                             

د –  براي تغيير نام فايلها و پوشه ها

   ۴۵- کلید کمکی برای بازگشت از انجام یک عملیات در ویندوز کدام است؟       

الف - Ctrl+z        ب - ALT+Z                   ج - ALT+S                د- CTRL+A

46- اگر بخواهیم یک تصویر با ابعاد کامل در صفحه نمایش قرار گیرد کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ 

الف  ِِ     DISPLAY             ب - TILE              ج- STRETCH              د- CENTER

47- پسوند فایلهای فشرده ........ پسوند فایلهای موقت در ویندوز ....... میباشد.

الف - BAK-TXT          ب - TMP-DOT           ج- DOT-ZIP              د- TMP-Zip

48-  کدام یک از آیکونهای زیر آخرین پرونده ها و پوشه ها ی باز شده را در خود ذخیره می کند؟

الف - My Recent Document                                ب - Open Folder

ج - Restore                                                         د- Desktop

49- برای قرار گرفتن یک سیستم در حال انتظار باید کدام گزینه فعال باشد؟

الف - Log off             ب- Restart                   ج - Stand By                  د- Hibernate

50- برای دسترسی به محل و مشخصات فایلها و پوشه ها درکامپیوتر از چه گزینه ای استفاده می کنید؟

الف - Search            ب - Open File              ج - Properties                د- Control Panel

51- از کدام فرمان می توان  برای فرستادن یک گروه برنامه به محیط Desk top استفاده کرد؟

الف- Pin to desktop       ب - Paste              ح - Send to desktop         د- Shortcut

52-Amozeshgah Hamed (ویژه خواهران) - آموزش حسابداری

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین